تأثیر کاربرد میراگرجرمی تنظیم شونده فعال روی نمودار زمان دوام ساختمان‌های بلند مرتبه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی سازه دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دانشیار، دانشکده عمران ، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

3 دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

چکیده

امروزه طراحی سازه‌ها به سمت طراحی بر اساس سطح عملکرد پیش می‌رود. طراحی بر اساس عملکرد برای سازه‌ها‌، مستلزم آنالیزهای سنگین و مکرر دینامیکی می‌باشد. روش تحلیلی‌ زمان دوام یک روش دینامیکی نوین‌ که بر مبنای عملکرد سازه بنا شده، و موجب کاهش تعداد آنالیزهای سازه می‌شود. در این روش سازه در ‌معرض توابع شتاب فزاینده در طول زمان قرار گرفته و سپس عملکرد لرزه‌ای سازه‌ با‌ پارامترهای تقاضای مختلف مورد ارزیابی قرار می‌گیرد. در این مقاله، با استفاده از روش زمان دوام‌‌‌ عملکرد یک سازه مجهز به میراگر جرمی فعال تحت توابع شتاب زمان دوام سری ETA20e  که از جدیدترین آن‌ها هستند، مورد ارزیابی قرار گرفته است. بدین منظور یک سازه 11 طبقه مجهز به میراگر جرمی فعال، به کمک یکی از روش‌های کنترل فازی (ممدانی) در نرم افزار متلب مدل‌سازی شده و سپس با بررسی نتایج حاصل از نمودارهای زمان دوام ترسیم شده برای حالت‌های قبل و‌‌ بعد از به‌سازی با میراگر جرمی تنظیم شونده فعال، به کارایی این سیستم در کاهش جابجایی نسبی بین طبقات و حداکثر جابجایی طبقه آخر پرداخته شده است. همچنین نتایج حاصل از روش زمان دوام تحت توابع شتاب سری ETA20e با روش تاریخچه زمانی حاصل از هفت شتاب‌نگاشت انتخابی، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج نشان می‌دهد توابع زمان‌دوام پیش‌‌بینی مناسبی ‌در تخمین رفتار سازه تحت شتاب‌نگاشت انتخابی ارائه کرده است. نتایج نشان دهنده تاثیر چشمگیر افزودن میراگر جرمی در افزایش زمان دوام ساختمان مورد بررسی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Active Tuned Mass Damper on the Endurance Time Diagram of Tall Buildings

نویسندگان [English]

  • Masoud Zabihi-Samani 1
  • mohsen ali shayanfar 2
  • Mohammad reza Karbasi 3
1 Iran University of Science and Technology: Tehran, Tehran
2 The Centre of Excellence for Fundamental Studies in Structural Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
3 Civil Engineering faculty, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Nowadays, designing structures follow designs that are based on performance. Regarding the structures, designing based on performance requires dynamic, heavy and repetitive analyses. The endurance time method is a dynamic modern method based on the performance of the structure, which leads to the reduction of the number of structural analyses. In this method, the structure gets exposed to increasing acceleration functions that are getting more during time and then the structure`s seismic performance is evaluated using various demand parameters. In this article, though, using the endurance time method, the performance of a structure having an active mass damper was evaluated under endurance time acceleration functions of the ETA20e series. To this end, an 11-story structure having an active mass damper was modeled in MATLAB software using one of the fuzzy control methods. Having investigated the results of the endurance time diagram that had drawn the before and after statuses of the refinement process using active tuned mass damper, the efficiency of this system in reducing the interstory- drift and maximum final story drift was explored. Moreover, the results of endurance time under acceleration function of ETA20e series were compared with the time history analysis of 7 selected accelerograms. The results indicated that endurance time function could present an appropriate prediction in estimating the behavior of the structure under selected accelerograms. The results indicated the significant impact of adding mass dampers under increasing the endurance time of the building under investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance evaluation
  • Endurance time
  • Active Tuned Mass Damper
  • Performance designing
  • Fuzzy control
[1] J. Yao, Concept of structural control, Journal of the Structural Division, 98(st 7) (1972).
[2] O. Akyürek, N. Suksawang, T.H. Go, Vibration control for torsionally irregular buildings by integrated  control system, Engineering Structures, 201 (2019) 109775.
[3] J.C. Chang, T.T. Soong, Structural control using active tuned mass dampers, Journal of the Engineering Mechanics Division, 106(6) (1980) 1091-1098.
[4] S. Aizawa, Y. Fukao, S. Minewaki, Y. Hayamizu, H. Abe, N. Haniuda, An experimental study on the active mass damper, in:  Proceedings of Ninth World Conference on Earthquake Engineering, 1988, pp. 871-876.
[5] A. Farzampour, A.K. Asl, Performance of tuned mass dampers in vibration response control of base-excited structures, Journal of Civil, Construction and Environmental Engineering, 2(3) (2017) 87-94      .
[6]A. Yanik, U. Aldemir, M. Bakioglu, A new active control performance index for vibration control of three-dimensional structures, Engineering Structures, 62 (2014) p-53-64.
[7] B. Jiang, X. Wei, Y. Guo, Liner quadratic optimal control in active control of structural vibration systems,    in:  2010 Chinese Control and Decision Conference, IEEE, 2010, pp. 3546-3551.
[8] O. Akyürek, N. Suksawang, T.H. Go, H. Tekeli, Performance evaluation of a reinforced concrete building strengthened respectively by the infill wall, active and passive tuned mass damper under seismic load, Computers & Structures, 223106097(2019).
[9] S. Pourzeynali, H. Lavasani, A. Modarayi, Active control of high rise building structures using fuzzy logic and genetic algorithms, Engineering Structures, 29(3) (2007) 346-357.
[10] H.E. Estekanchi, H. Vafai, G. Ahmadi, M. Mashayekhi, M. Harati, S.A. Mirfarhadi, A state-of-knowledge review on the Endurance Time Method, arXiv preprint arXiv:1910.04759,(2019).
[11] H. Estekanchi, A. Vafaei, A.M. SADEGH, Endurance time method for seismic analysis and design of structures, Scientia Iranica, 11 (2004) 361-370.
[12] A. Mirjalili, H.E. Estekanchi, M. Fakhri, Operation of Tapered Steel Slit Dampers in Steel Structures Using the Endurance Time Method, Structural and Environmental Engineering Computing, Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, Paper 49, (2013).
[13] A. Shirkhani, I.H. Mualla, N. Shabakhty, S.R. Mousavi, Behavior of steel frames with rotational friction dampers by endurance time method, Journal of Constructional Steel Research, 107 (2015) 211-222.
[14] H. Riahi, H. Estekanchi, S.S. Boroujeni, Application of endurance time method in nonlinear seismic analysis of steel frames, Procedia Engineering, 14 (2011) 3237-3244.                                          
[15] MathWorks MATLAB. SIMULINK for technical computing; (2017).                                                                 
[16] H. Estekanchi, H. Vafai, Seismic analysis and design using the endurance time method, Volume II: Advanced topics and application, Momentum Press, (2018).                                            
[17] ASCE/SEI41-17, Seismic rehabilitation of existing buildings, American Society of Civil Engineers,(2017).                       
[18] FEMA 356, Prestandard and commentary for the Seismic rehabilitation of buildings, Federal emergency management agency, (2000).                                                                                                                                         
[19] H. Estekanchi, A. Vafai, V. Valamanesh, A. Mirzaee, A. Nozari, A. Bazmuneh, Recent advances in seismic assessment of structures by Endurance Time Method, in:  Proceedings of a US–Iran–Turkey seismic workshop–seismic risk management in urban areas, PEER, report, 2011, pp. 289-301.                                     
[20] M. Sarcheshmehpour, H.E. Estekanchi, M.A. Ghannad, Optimum placement of supplementary viscous dampers for seismic rehabilitation of steel frames considering soil–structure interaction, The Structural Design of Tall and Special Buildings, 29(1) (2020) e1682.22.                                                                                        
[21]R.W. Clough, J. Penzien, Dynamics of structures, McGraw− HM, (1975).                                                         
[22] X. Wang, D. Yun, Force feedback control method of active tuned mass damper, Shock and Vibration, (2017).