ارزیابی تأثیر دما و الیاف بر خواص مکانیکی بتن خودمتراکم سبک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 تهران - لویزان - دانشگاه شهید رجایی - دانشکده عمران

2 کارشناس ارشد مهندسی سازه، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

مزایای بتن خودمتراکم سبک باعث استفاده روزافزون آن در صنعت ساخت ‌و ساز شده است. استفاده از الیاف مختلف در این نوع بتن سبب مشکلاتی نظیر کاهش کارایی و حساسیت به دما می‌شود که نوع و نحوه استفاده از الیاف را به چالش می‌کشد. از این‌ رو در این تحقیق، اثرات دما و الیاف­ شیشه و بازالت بر روی خصوصیات بتن خود­متراکم سبک مورد بررسی قرار گرفته است. در همین راستا 12 طرح اختلاط از این نوع بتن شامل طرح­های اختلاط تکی حاوی 0/25%،0/5 %، 0/75%و 1% حجمی هر کدام از الیاف‌­ها و نمونه­‌های ترکیبی شامل 0/25% الیاف ­بازالت و 0/75% الیاف ­شیشه، 0/5% الیاف ­بازالت به همراه0/5% الیاف ­شیشه، و 0/75% الیاف ­بازالت با0/25% الیاف ­شیشه ساخته ‌شده است. خواص خودمتراکمی در این بتن توسط آزمایش‌­های جریان اسلامپ، 500T، قیف­V و حلقه ­J سنجیده شده است. آزمایش‌­های مقاومت فشاری، کششی و خمشی جهت تعیین ویژگی­‌های مکانیکی بتن در دمای 20 درجه سلسیوس، همچنین دماهای 100 و 300 درجه سلسیوس انجام گرفتند. در نهایت نتایج آزمایش­‌های بتن تازه نشان دادند که بتن خود­متراکم سبک حاضر قابلیت­‌های گذرندگی، پر­شوندگی و مقاومت در برابر جداشدگی را پوشش داده‌­اند. همچنین مشخص شد افزایش الیاف موجب کاهش مقاومت فشاری و افزایش مقاومت‌­های کششی، خمشی و همچنین انرژی شکست می­‌شود. علاوه بر این استفاده از الیاف به‌ صورت ترکیبی در مقایسه با الیاف به ‌صورت تکی خواص مکانیکی بتن را بهبود بیشتری بخشیده‌­اند. بهترین طرح اختلاط­ حاوی ترکیبی از 0/75% الیاف ­شیشه و 0/25% الیاف ­بازالت بوده است که خواص قابل قبولی از بتن تازه و سخت­ شده و همچنین مقاومت در دماهای بالا را ارائه کرده ­است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the influence of temperature and fiber type on the mechanical properties of self-compacting lightweight concrete

نویسندگان [English]

  • Moosa Mazloom 1
  • Sajjad Lotfi Ahangar Kolaee 2
2 M.Sc., Civil Engineering Department, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The advantages of self-compacting lightweight concrete have led to its increasing use in the construction industry. The use of different fibers in this type of concrete causes problems such as reduced flowability and sensitivity to temperature, which challenges the type and method of using fibers. In the present study, the effects of glass and basalt fibers (GF and BF) and temperature on the properties of self-compacting lightweight concrete (SCLC) have been investigated. For this aim, the fresh and hardened properties of 12 SCLC mixes have been investigated that contained monotype and hybrid fibers. The self-compacting properties of SCLC were assessed using slump flow, T500, V-funnel, and J-ring. After 28 days of curing, the compressive, splitting tensile and flexural strengths tests were performed to characterize the mechanical properties of SCLC at room temperature of 20 °C and high temperatures of 100 and 300 °C. The test results of fresh concrete showed that all the mixes could be defined as SCLC with good flowability, viscosity, and passing ability. Hardened test results indicated that the addition of the fibers reduced the compressive strength and increased the tensile strength, flexural strength, and fracture energy. Moreover, compared to monotype fibers, the hybrid ones effectively enhanced the mechanical behaviors of SCLC.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Self-compacting lightweight concrete
  • Fiber-reinforced concrete
  • Glass fiber
  • Basalt fiber
  • High temperature
[1] Mazloom, M., and Salehi, H. "The relationship between fracture toughness and compressive strength of self-compacting lightweight concrete." Paper presented at the IOP Conference Series: Materials Science and Engineering (2018).
[2] Salehi, H., and Mazloom, M. "Opposite effects of ground granulated blast-furnace slag and silica fume on the fracture behavior of self-compacting lightweight concrete." Construction and Building Materials, 222 (2019): 622-632.
[3] Kaffetzakis, M., and Papanicolaou, C. C. "Lightweight aggregate self-compacting concrete (LWASCC) semi-automated mix design methodology." Construction and Building Materials, 123 (2016): 254-260.
[4] Karamloo, M., Mazloom, M., Payganeh, G. "Effects of maximum aggregate size on fracture behaviors of self-compacting lightweight concrete." Construction and Building Materials, 123 (2016b): 508–515.
[5] Afzali-Naniz, O., and Mazloom, M. "Effects of colloidal nanosilica on fresh and hardened properties of self-compacting lightweight concrete." Journal of Building Engineering, 20 (2018): 400–410.
[6] Wu, Z., Zhang, Y., Zheng, J., and Ding, Y. "An experimental study on the workability of self-compacting lightweight concrete." Construction and Building Materials, 23.5 (2009): 2087–2092.
[7] Maghsoudi, A. A., Mohamadpour, S. H., and Maghsoudi, M. "Mix design and mechanical properties of self compacting light weight concrete." Int. J. Civil Eng, (2011): 230-236.
[8] Madandoust, R., Ranjbar, M. M., and Mousavi, S. Y. "An investigation on the fresh properties of self-compacted lightweight concrete containing expanded polystyrene." Construction and Building Materials, 25.9 (2011): 3721-3731.
[9] Kizilkanat, A. B., Kabay, N., Akyüncü, V., Chowdhury, S., and Akça, A. H. "Mechanical properties and fracture behavior of basalt and glass fiber reinforced concrete: An experimental study." Construction and Building Materials, 100 (2015): 218-224.
[10]  Algin, Z. and Ozen, M."The properties of chopped basalt fibre reinforced self-compacting concrete." Construction and Building Materials, 186 (2018): 678-685.
[11] Niaki, M. H., Fereidoon, A., and Ahangari, M. G. "Experimental study on the mechanical and thermal properties of basalt fiber and nanoclay reinforced polymer concrete." Composite Structures, 191 (2018): 231-238.
[12] Sun, W., Chen, H., Luo, X., and Qian, H. "Effect of Hybrid Fibers and Expansive Agent on the shirinkage and permeability of high-performance concrete." Cement and concrete research, 31.4 (2001): 595-601.
[13] Iqbal, S., Ali, A., Holschemacher, K., and Bier, T. A. "Mechanical properties of steel fiber reinforced high strength lightweight self-compacting concrete (SHLSCC)." Construction and Building Materials, 98 (2015): 325-333.
[14] Mazaheripour, H., Ghanbarpour, S., Mirmoradi, S. H., and Hosseinpour, I. "The effect of polypropylene fibers on the properties of fresh and hardened lightweight self-compacting concrete." Construction and Building Materials, 25.1 (2011): 351-358.
[15] Grabois, T. M., Cordeiro, G. C., and Toledo Filho, R. D. "Fresh and hardened-state properties of self-compacting lightweight concrete reinforced with steel fibers." Construction and Building Materials, 104 (2016): 284-292.
[16] Mazloom, M., and Mirzamohammadi, S. "Thermal effects on the mechanical properties of cement mortars reinforced with aramid, glass, basalt and polypropylene fibers." Advances in Materials Research, 8.2 (2019): 137-154.
[17] Aslani, F., Sun, J., Bromley, D. and Ma, G. "Fiber-reinforced lightweight self-compacting concrete incorporating scoria aggregates at elevated temperatures." Structural Concrete, 20.3 (2019): 1022-1035.
[18] Karamloo, M., Afzali-Naniz, O., and Doostmohamadi, A. "Impact of using different amounts of polyolefin macro fibers on fracture behavior, size effect, and mechanical properties of self-compacting lightweight concrete." Construction and Building Materials, 250 (2020): 118856.
[19] Aslani, F., Sun, J., and Huang, G. Mechanical Behavior of Fiber-Reinforced Self-Compacting Rubberized Concrete Exposed to Elevated Temperatures. Journal of Materials in Civil Engineering, 31(12), (2019) 04019302.
 
[20] Atewi, Y. R., Hasan, M. F., and Güneyisi, E. "a Fracture and permeability properties of glass fiber reinforced self-compacting concrete with and without nanosilica". Construction and Building Materials, 226 (2019): 993-1005.
[21] Branston, J., Das, S., Kenno, S.Y. and Taylor, C. "Mechanical behavior of basalt fibre reinforced concrete". Construction and Building Materials, 124 (2016): 878-886.
[22] Güneyisi, E., Atewi, Y.R. and Hasan, M.F. "Fresh and rheological properties of glass fiber reinforced self-compacting concrete with nanosilica and fly ash blended." Construction and Building Materials, 211 (2019): 349-362.
[23] Self-Compacting Concrete European Project Group. The European guidelines for self-compacting concrete: Specification, production and use. International Bureau for Precast Concrete (BIBM), 2005.
[24] ASTM C192/C192 M, Standard practice for making and curing concrete test specimens in the laboratory, ASTM International.
[25] ASTM C39/C39 M, Standard test method for compressive strength of cylindrical concrete specimens, ASTM International.
[26] ASTM C496/C496 M, Standard test method for splitting tensile strength of cylindrical concrete specimens, ASTM International.
[27] ASTM C1609/C1609 M, Standard test method for flexural performance of fiber reinforced concrete (using beam with third-point loading), ASTM International.
[28] Jiang, C., Fan, K., Wu, F. and Chen, D. "Experimental study on the mechanical properties and microstructure
of chopped basalt fiber reinforced concrete." Materials and Design, 58 (2014): 187-193.
[29] Liu, X., Wu, T., Yang, X. and Wei, H. "Properties of self-compacting lightweight concrete reinforced with steel
and polypropylene fibers." Construction and Building Materials, 226 (2019): 388-398.
[30] Barnat-Hunek, D., Góra, J., Andrzejuk, W. and Łagód, G. "The Microstructure-Mechanical Properties of Hybrid Fibres-Reinforced Self-Compacting Lightweight Concrete with Perlite Aggregate." Materials, 11.7 (2018): 1093.
[31] Mazloom, M. and Mirzamohammadi, S. "Fracture of fibre-reinforced cementitious composites after exposure to elevated temperatures". Magazine of Concrete Research, (2019): 1-36.