بررسی تاثیر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی و جوانساز بر رفتار شکست مخلوط آسفالتی گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشگاه علم وصنعت تهران_ایران

چکیده

بازیافت آسفالت یا به عبارت دیگر استفاده مجدد از روسازی ساخته شده، یکی از تکنولوژی‌های جدید در حوزه راه‌سازی است که در حال حاضر مقبولیت بیشتری نسبت به روش‌های دیگر بهسازی روسازی دارد. این تکنولوژی علاوه بر حفظ بهتر محیط‌زیست، کاهش هزینه قابل‌ملاحظه‌ای را به دنبال دارد. اما یکی از نگرانی‌های عمده استفاده بیشتر از آن، ایجاد ویژگی‌های ناخواسته در مخلوط آسفالتی از قبیل پیرشدگی قیر و کاهش مقاومت در برابر ترک‌خوردگی مخلوط‌های آسفالتی است. از راه‌حل‌های بهبود این مشکل، استفاده از افزودنی‌های ‌گرم و اصلاح‌کننده‌های جوانساز است. ازاین‌رو، در این پژوهش به‌منظور ارزیابی تأثیر استفاده از آسفالت بازیافتی در مقاومت شکست مخلوط‌های آسفالتی ‌گرم، از تراشه‌های آسفالتی بازیافتی با دو مقدار مختلف 25 و 50 درصد، یک نوع جوانساز به‌عنوان عامل بازیافت و ساسوبیت به‌عنوان افزودنی ‌گرم استفاده‌شده است. برای بررسی مقاومت شکست این مخلوط‌های آسفالتی از آزمایش خمش نیم‌دایره‌ای در دو دمای °C 15- و °C 25 تحت مود بارگذاری ɪ استفاده شد و پارامترهای شکست شامل حداکثر بار شکست، انرژی شکست، شاخص انعطاف‌پذیری، نشانه‌ مقاومت در برابر ترک‌خوردگی و چقرمگی شکست محاسبه شدند. نتایج به‌دست‌آمده نشان داد که اضافه کردن تراشه‌های آسفالتی به مخلوط‌های آسفالتی در دماهای مختلف تأثیر منفی بر پارامترهای شکست داشته و باعث کاهش آن‌ها شد. درحالی‌که نمونه‌های آسفالتی حاوی جوانساز نسبت به نمونه‌های بدون جوانساز حالت الاستیک‌تر داشته و بنابراین، جوانساز مقادیر پارامترهای شکست مخلوط‌های آسفالتی را بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the effect of using reclaimed asphalt pavement and rejuvenator on the fracture behavior of warm mix asphalt

نویسندگان [English]

  • Sadjad Pirmohammad 1
  • Saeid Sobhi 2
  • afshar yusefi 3
1 Faculty member of mechanical engineering, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Babol Noshirvani University of Technology
3 iust
چکیده [English]

Asphalt recycling or, in other words, reuse of pavement is one of the latest technologies in the field of road construction that is now more accepted than other pavement construction methods. In addition to better environmental protection, this technology results in significant cost savings. Still, one of the major concerns of its use is the creation of undesirable properties in asphalt mix, such as bitumen aging and reduced cracking resistance. The use of rejuvenation agent and WMA (warm mix asphalt) additive are of the solutions to improve the performance of asphalt mixers containing RAP (reclaimed asphalt pavement) materials. Hence, in this research, in order to evaluate the effect of using RAP on the fracture resistance of WMA mixtures, the RAP materials with two dosages of 25% and 50%, one type of rejuvenation agent and Sasobit, as a WMA additive, were employed. To study the fracture resistance of the mixtures at the temperatures of -15 C and 25 C under mode I loading, semi-circular bending test was selected, and different fracture parameters including critical fracture load, fracture energy, flexibility index, cracking resistance index and fracture toughness were calculated. The results exhibited that the addition of RAP material to the mixture had negative effect on the fracture parameters at different temperatures, and resulted in the reduction of these parameters. While, the mixtures containing rejuvenator showed more elastic behavior than those without rejuvenator. Therefore, the use of rejuvenator led to the improvement of the fracture parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi-circular bending test
  • Warm mix asphalt (WMA)
  • Reclaimed Asphalt Pavement (RAP)
  • rejuvenator
  • Resistance to cracking