بررسی تاثیر استفاده از تراشه آسفالت بازیافتی و جوان‌ساز بر رفتار شکست مخلوط آسفالتی ‌گرم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

3 دانشگاه علم وصنعت تهران_ایران

چکیده

بازیافت آسفالت یا به عبارت دیگر استفاده مجدد از روسازی ساخته شده، یکی از تکنولوژی­‌های جدید در حوزه راه‌­سازی است که در حال حاضر مقبولیت بیشتری نسبت به روش‌­های دیگر به‌سازی روسازی دارد. این تکنولوژی علاوه بر حفظ بهتر محیط‌زیست، کاهش هزینه قابل ­ملاحظه‌­ای را به دنبال دارد. اما یکی از نگرانی­‌های عمده استفاده بیشتر از آن، ایجاد ویژگی­‌های ناخواسته در مخلوط آسفالتی از قبیل پیرشدگی قیر و کاهش مقاومت در برابر ترک­‌خوردگی مخلوط­‌های آسفالتی است. از راه­ حل‌­های بهبود این مشکل، استفاده از افزودنی­‌های ­گرم و اصلاح­ کننده‌­های جوان‌ساز است. از این ‌رو، در این پژوهش به‌ منظور ارزیابی تأثیر استفاده از آسفالت بازیافتی در مقاومت شکست مخلوط‌­های آسفالتی ­گرم، از تراشه­‌های آسفالتی بازیافتی با دو مقدار مختلف 25 و 50 درصد، یک نوع جوان‌ساز به‌ عنوان عامل بازیافت و ساسوبیت به ‌عنوان افزودنی ­گرم استفاده‌ شده است. برای بررسی مقاومت شکست این مخلوط­‌های آسفالتی از آزمایش خمش نیم ­دایره­‌ای در دو دمای °C 15- و °C 25 تحت مود بارگذاری ɪ استفاده شد و پارامترهای شکست شامل حداکثر بار شکست، انرژی شکست، شاخص انعطاف‌­پذیری، نشانه­ مقاومت در برابر ترک­‌خوردگی و چقرمگی شکست محاسبه شدند. نتایج به ‌دست ‌آمده نشان داد که اضافه کردن تراشه‌های آسفالتی به مخلوط‌های آسفالتی در دماهای مختلف تأثیر منفی بر پارامترهای شکست داشته و باعث کاهش آن‌ها شد. در حالی‌ که نمونه­‌های آسفالتی حاوی جوان‌ساز نسبت به نمونه‌­های بدون جوان‌ساز حالت الاستیک­‌تر داشته و بنابراین، جوان‌ساز مقادیر پارامترهای شکست مخلوط­‌های آسفالتی را بهبود بخشیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study on the effect of reclaimed asphalt pavement and rejuvenator on fracture behavior of WMA

نویسندگان [English]

  • Sadjad Pirmohammad 1
  • Saeid Sobhi 2
  • afshar yusefi 3
1 Faculty member of mechanical engineering, university of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Babol Noshirvani University of Technology
3 iust
چکیده [English]

Recycling or, in other words, reuse of pavement is one of the latest technologies in the field of road construction that is now more accepted than other pavement construction methods. In addition to better environmental protection, this technology results in significant cost savings. Still, one of the major concerns of its use is the creation of undesirable properties in asphalt mix, such as bitumen aging and reduced cracking resistance. The use of rejuvenation agent and WMA (warm mix asphalt) additive are the solutions to improve the performance of asphalt mixers containing RAP (reclaimed asphalt pavement) materials. Hence, in this research, in order to evaluate the effect of using RAP on the fracture resistance of WMA mixtures, the RAP materials with two dosages of 25% and 50%, one type of rejuvenation agent and Sasobit, as a WMA additive, were employed. To study the fracture resistance of the mixtures at the temperatures of -15 °C and 25 °C under mode I loading, semi-circular bending test was selected, and different fracture parameters including critical fracture load, fracture energy, flexibility index, cracking resistance index and fracture toughness were calculated. The results exhibited that the addition of RAP material to the mixture had a negative effect on the fracture parameters at different temperatures and resulted in the reduction of these parameters. While the mixtures containing rejuvenator showed more elastic behavior than those without rejuvenator. Therefore, the use of a rejuvenator led to the improvement of the fracture parameters.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Semi-circular bending test
  • Warm Mix Asphalt (WMA)
  • Reclaimed Asphalt Pavement (RAP)
  • Rejuvenator
  • Resistance to cracking
[1] H. Haghshenas, H. Nabizadeh, Y.R. Kim, K. Santosh, Research on high-RAP asphalt mixtures with rejuvenators and WMA additives, Nebraska Department of Transportation, Research Report No.: SPR-P1(15)M016, (2016).
[2] M. Zaumanis, R.B. Mallick, R. Frank, Evaluation of different recycling agents for restoring aged asphalt binder and performance of 100% recycled asphalt, Materials and Structures, 48(8) (2015) 2475-2488.
[3] M. Elkashef, R.C. Williams, E. Cochran, Investigation of fatigue and thermal cracking behavior of rejuvenated reclaimed asphalt pavement binders and mixtures, International Journal of Fatigue, 108 (2018) 90-95.
[4] Z. Lei, H. Bahia, T. Yi-qiu, Effect of bio-based and refined waste oil modifiers on low temperature performance of asphalt binders, Construction and Building Materials, 86 (2015) 95-100.
[5] M. Zaumanis, R.B. Mallick, L. Poulikakos, R. Frank, Influence of six rejuvenators on the performance properties of Reclaimed Asphalt Pavement (RAP) binder and 100% recycled asphalt mixtures, Construction and Building Materials, 71 (2014) 538-550.
[6] M.A. Farooq, M.S. Mir, A. Sharma, Laboratory study on use of RAP in WMA pavements using rejuvenator, Construction and Building Materials, 168 (2018) 61-72.
[7] H. Haghshenas, Y.R. Kim, M.D. Morton, T. Smith, M. Khedmati, D.F. Haghshenas, Effect of softening additives on the moisture susceptibility of recycled bituminous materials using chemical-mechanical-imaging methods, Journal of Materials in Civil Engineering, 30(9) (2018) 04018207.
[8] W. Song, B. Huang, X. Shu, Influence of warm-mix asphalt technology and rejuvenator on performance of asphalt mixtures containing 50% reclaimed asphalt pavement, Journal of Cleaner Production, 192 (2018) 191-198.
[9] A. Khodaii, H. Haghshenas, H.K. Tehrani, Effect of grading and lime content on HMA stripping using statistical methodology, Construction and Building Materials, 34 (2012) 131-135.
[10] S. Sobhi, A. Yusefi, S. Hesami, M. Ameri, An investigation of factors affecting the moisture sensitivity of warm mix asphalt (WMA), Amirkabir Journal of Civil Engineering,  (2018) (in Persian).
[11] G. Nsengiyumva, T. You, Y.R. Kim, M. Beran, Investigation of testing variables of semicircular bending test for asphalt concrete mixtures: experimental-statistical approach, Transportation Research Board 95th Annual Meeting, Washington DC, United States, (2016).
[12] L. Chen, Z. Qian, J. Wang, Multiscale numerical modeling of steel bridge deck pavements considering vehicle–pavement interaction, International Journal of Geomechanics, 16(1) (2015) B4015002.
[13] M. Wagnoner, W.G. Buttlar, G. Paulino, Disk-shaped compact tension test for asphalt concrete fracture, Experimental mechanics, 45(3) (2005) 270-277.
[14] M. Aliha, A. Bahmani, S. Akhondi, A novel test specimen for investigating the mixed mode I+ III fracture toughness of hot mix asphalt composites–Experimental and theoretical study, International Journal of Solids and Structures, 90 (2016) 167-177.
[15] S. Pirmohammad, A. Bayat, Characterizing mixed mode I/III fracture toughness of asphalt concrete using asymmetric disc bend (ADB) specimen, Construction and Building Materials, 120 (2016) 571-580.
[16] S. Pirmohammad, Y. Majd-Shokorlou, B. Amani, Experimental investigation of fracture properties of asphalt mixtures modified with Nano Fe2O3 and carbon nanotubes, Road Materials and Pavement Design, (2019) 1-23.
[17] S. Pirmohammad, A. Kiani, Effect of temperature variations on fracture resistance of HMA mixtures under different loading modes, Materials and Structures, 49 (2016), 3773-3784.
[18] S. Pirmohammad, A. Kiani, Impact of temperature cycling on fracture resistance of asphalt concretes, Computers and Concrete, 17 (2016), 541-551.
[19] M.R. Ayatollahi, S. Pirmohammad, Temperature effects on brittle fracture in cracked asphalt concretes, Structural Engineering and Mechanics, 45(1) (2013) 19-32.
[20] S. Pirmohammad, M. Ayatollahi, Asphalt concrete resistance against fracture at low temperatures under different modes of loading, Cold Regions Science and Technology, 110 (2015) 149-159.
[21] X. Shu, B. Huang, D. Vukosavljevic, Evaluation of cracking resistance of recycled asphalt mixture using semi-circular bending test, in:  Paving Materials and Pavement Analysis, (2010) 58-65.
[22] D. Singh, S.F. Chitragar, P.K. Ashish, Comparison of moisture and fracture damage resistance of hot and warm asphalt mixes containing reclaimed pavement materials, Construction and Building Materials, 157 (2017) 1145-1153.
[23] M. Aliha, A. Razmi, A. Mansourian, The influence of natural and synthetic fibers on low temperature mixed mode I+ II fracture behavior of warm mix asphalt (WMA) materials, Engineering Fracture Mechanics, 182 (2017) 322-336.
[24] M.C. Cavalli, M. Zaumanis, E. Mazza, M.N. Partl, L.D. Poulikakos, Aging effect on rheology and cracking behaviour of reclaimed binder with bio-based rejuvenators, Journal of Cleaner Production, 189 (2018) 88-97.
[25] H. Ziari, A. Moniri, P. Bahri, Y. Saghafi, Y. (2019). Evaluation of performance properties of 50% recycled asphalt mixtures using three types of rejuvenators, Petroleum Science and Technology, 37(2019) 2355-2361.
[26] P. Shirodkar, Y. Mehta, A. Nolan, K. Sonpal, A. Norton, C. Tomlinson, R. Sauber, A study to determine the degree of partial blending of reclaimed asphalt pavement (RAP) binder for high RAP hot mix asphalt, Construction and Building Materials, 25(2011) 150-155.
[27] W. Mogawer, A. Austerman, L. Mohammad, M.E. Kutay, Evaluation of high RAP-WMA asphalt rubber mixtures, Road Materials and Pavement Design, 14(2013) 129-147.
[28] D. Singh, D. Sawant, F. Xiao, High and intermediate temperature performance evaluation of crumb rubber modified binders with RAP, Transportation Geotechnics, 10 (2013) 13-21.
[29] H. Goli, M. Latifi, Evaluation of the effect of moisture on behavior of warm mix asphalt (WMA) mixtures containing recycled asphalt pavement (RAP), Construction and Building Materials, 247 (2020), 118526.
[30] D. Singh, P.K. Ashish, S.F. Chitragar, Laboratory performance of recycled asphalt mixes containing wax and chemical based warm Mix additives using semi circular bending and tensile strength ratio tests. Construction and Building Materials, 158(2018) 1003-1014.
[31] M.J. Ayazi, A. Moniri, P. Barghabany, Moisture susceptibility of warm mixed-reclaimed asphalt pavement containing Sasobit and Zycotherm additives, Petroleum Science and Technology, 35(2017) 890-895.
[32] H. Behbahani, M.J. Ayazi, A. Moniri, Laboratory investigation of rutting performance of warm mix asphalt containing high content of reclaimed asphalt pavement, Petroleum Science and Technology, 35(2017) 1556-1561.
[33] AASHTO TP 105, Standard Method of Test for Determining the Fracture Energy of Asphalt Mixtures Using the Semicircular Bend Geometry (SCB), (2013).
[34] H. Ozer, I.L. Al-Qadi, P. Singhvi, T. Khan, J. Rivera-Perez, A. El-Khatib, Fracture characterization of asphalt mixtures with high recycled content using Illinois semicircular bending test method and flexibility index, Transportation Research Record, 2575(1) (2016) 130-137.
[35] AASHTO TP 124, Standard Method of Test for Determining the Fracture Potential of Asphalt Mixtures Using the Flexibility Index Test (FIT), (2018).
[36] F. Kaseer, F. Yin, E. Arámbula-Mercado, A.E. Martin, J.S. Daniel, S. Salari, Development of an index to evaluate the cracking potential of asphalt mixtures using the semi-circular bending test, Construction and Building Materials, 167 (2018) 286-298.
[37] G. Saha, K.P. Biligiri, Homothetic behaviour investigation on fracture toughness of asphalt mixtures using semicircular bending test, Construction and Building Materials, 114 (2016) 423-433.
[38] S. Pirmohammad, H. Shabani, Mixed Mode I/II Fracture Strength of Modified HMA Concretes Subjected to Different Temperature Conditions, Journal of Testing and Evaluation, 47(5) (2019) 3355-3371.