تحلیلی بر ارتباط سنجه های قابلیت پیاده رویِ مسیر با پیاده روی کودکان به مدرسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران

2 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی، دانشگاه خوارزمی

3 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

چکیده

افزایش شیوه‌های فعال در سفرهای تحصیلی از مهم‌ترین راهبردهای بهبود سلامت کودکان است. اگرچه مسیر پیاده‌روی و ویژگی‌های آن نقش مهمی در افزایش پیاده‌روی دارند، اما بیشتر تحقیقات گذشته بر همسایگی محل زندگی متمرکز بوده است. به‌علاوه، اغلب تحقیقات، علاقه کودکان را در تحلیل‌ها در نظر نگرفته‌اند. هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط میان ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی خانوار، متغیرهای محیط‌مصنوع در مسیر خانه تا مدرسه، کمبود آزادی عمل، نگرانی والدین و علاقه کودکان، با انتخاب شیوه پیاده‌روی در سفر به مدرسه است. داده‌ها از طریق توزیع 340 پرسشنامه در بین کودکان 7 تا 12 ساله در 3 مدرسه ابتدایی در محله‌ای در منطقه 15 شهر تهران و قابلیت پیاده-روی مسیر خانه تا مدرسه نیز از طریق پیمایش میدانی تک تک مسیرهای خانه تا مدرسه و براساس ابزار "عابران مقدم‌ترند" جمع‌آوری گردید. مدل رگرسیون لجستیک سلسله مراتبی نشان دهنده ارتباط منفی متغیر تعداد موتورسیکلت خانوار با پیاده‌روی کودک به مدرسه بود. از میان متغیرهای محیط‌مصنوع، متغیر فاصله دارای رابطه منفی و متغیرهای درصد کاربری‌های غیرمسکونی و درصد پیاده‌روهای مطلوب دارای رابطه مثبت با پیاده‌روی کودک به مدرسه بود. نگرانی والدین نیز ارتباط منفی با پیاده‌روی به مدرسه نشان داد. ارتباط معنی‌داری میان علاقه کودک با پیاده‌روی به مدرسه به‌دست نیامد. از کاربست‌های مهم تحقیق می‌توان به راهبردهایی به منظور طراحی برنامه پیاده‌روی به مدرسه در سطح محله اشاره نمود. ضمن آنکه نتایج مؤید ضرورت سیاست‌گذاری‌های چندگانه و بلند مدت و همچنین تغییرات محیط‌ مصنوع از طریق جانمایی مدارس و توجه به تنوع کاربریها در مطالعات و برنامه‌ریزی‌های شهری است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The association between the route-level walkability measures and children’s walk to school

نویسندگان [English]

  • Mehdi Barati 1
  • Mohsen Fallah Zavareh 2
  • Amir Reza Mamdoohi 3
1 Graduated Master of Science in Highway Engineering, Kharazmi University, Tehran, Iran
2 Assistant professor, Dept. of Civil Engineering, Engineering Faculty, Kharazmi University, Tehran, Iran
3 Department of Transportation Planning, Faculty of Civil Engineering and Environment, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Increasing active school trips is a strategy for children’s health. Despite that the route features may associate with higher amounts of walking school trips, the majority of previous studies have focused on buffer-level characteristics of the built environment. Moreover, the role of children’s interest has not been widely examined in previous studies. The present study investigates the associations between the route-level features of the built environment, socio-economic, and cognitive characteristics on children’s walk to school. A total of 340 questionnaires were distributed among 7-12 year-old pupils across three primary schools in a neighbourhood in Tehran. For each route to school the environmental features were collected by means of the Pedestrians First (PF) instrument, which is a tool for measuring the walkability. Results revealed that the number of motorcycles, and the distance from home to school were negatively, and the non-residential land use and the proportion of favourable sidewalks were positively related to the children’s walk to school. Parental worry about children’s walking to school negatively associated with children’s walk to school. Analyses, however, found the children’s interest in walking non-significant in their walk to school. The results had important ramifications for planning the walk to school programs in the neighbourhood level. Furthermore, findings underlined the provision of multi-facet long-term policies such as land use changes and school allocation patterns across the neighbourhood, when preparing master and land use plans, to enhance walking school travels for health reasons.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Walkability
  • Built environment
  • School trips
  • Active transport
  • students