استفاده از الگوریتم ژنتیک در برآورد ضریب رفتار سازه‌ فولادی با مهاربندی واگرا تحت زلزله های حوزه نزدیک گسل پالس گونه با رویکرد سطح عملکرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

2 استادیار گروه عمران و مدیر تحصیلات تکیملی/ موسسه آموزش عالی جهاددانشگاهی خوزستان

3 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مهم‌ترین ویژگی ضریب رفتار این است که به طراح این امکان را می‌دهد تا با انجام یک تحلیل الاستیک، ارزیابی سریعی از نیازهای لرزه‌ای سازه به دست آورد. در کدهای لرزه ای مانند استاندارد 2800، این ضریب صرفاً به نوع سیستم مقاوم جانبی وابسته و با یک عدد ثابت معرفی شده است. این درحالی است که بین ضریب رفتار، شکل‌پذیری (سطح عملکرد)، هندسه مدل و نوع زلزله (اعم از دور و نزدیک) رابطه وجود دارد. ارائه یک رابطه‌ی دقیق بین مشخصات هندسی سازه، سطح عملکرد طراحی و ضریب رفتار در قاب های فولادی واگرا تحت اثر زلزله های نزدیک گسل، هدف اصلی مقاله حاضر است. بدین منظور، در ابتدا یک بانک داده‌ی وسیع متشکل از 12960 داده با تنوع 3، 6، 9، 12، 15 و 20 طبقه، 3 تیپ سختی ستون و 3 درجه لاغری مهاربندی تولید و طراحی شده و در برابر 20 زلزله نزدیک گسل دارای اثرات جهت پذیری پیش‌رونده برای 4 سطح عملکردی مختلف تحلیل شدند. جهت تولید رابطه‌ی پیشنهادی از 7533 داده آموزش در قالب الگوریتم بهینه‌سازی ژنتیک استفاده شد. جهت اعتبارسنجی رابطه‌ی پیشنهادی، 2515 داده آزمون، جهت محاسبه میانگین مربعات خطای رابطه در تابع برازش مورد استفاده قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی همبستگی رابطه‌ی پیشنهادی نشان‌دهنده‌ی وجود دقت در ضرایب پیشنهادی است. همچنین برای اعتبارسنجی رابطه ارائه شده، مقایسه‌ی بیشینه تغییرمکان غیرخطی سازه 5 طبقه فولادی طراحی شده بر مبنای روش نیرو، حاصل از رابطه‌ی پیشنهادی و میانگین برآورده شده از تحلیل تاریخچه زمانی غیرخطی همان سازه، مؤید دقت رابطه‌ی پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying Genetic Algorithm to estimate the behavior factor of EBF steel frames under pulse-type near-fault earthquakes, performance level approach

نویسندگان [English]

  • Seyed Abdonnabi Razavi 1
  • Navid Siahpolo 2
  • Mehdi Mahdavi Adeli 3
1 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Ahvaz branch, Ahvaz, Iran
2 Assistant professor and head of higher education office/ACECR Institute for higher education-Khuzestan branch-Ahwaz
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Ahvaz branch, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The most important feature of the behavior factor is that it allows the structural designer, to be able to evaluate the structural seismic demand, using an elastic analysis, based on force-based principles quickly. In seismic codes such as the 2800Standard, this coefficient is merely dependent on the type of lateral resistance system and is introduced with a fixed number. However, there is a relationship between the behavior factor, ductility (performance level), structural geometric properties, and type of earthquake (near and far). The main purpose of this paper is to establish an accurate correlation between the geometrical characteristics of the structure, performance level and the behavior factor in eccentrically steel frames, under earthquakes near-fault. For this purpose, genetic algorithm is used. Initially a wide database consisting of 12960 data with 3-, 6-, 9-, 12-, 15- and 20- stories, 3 column stiffness types, and 3 brace slenderness types were designed, and analyzed under 20 pulse-type near-fault earthquakes for 4 different performance levels. To generate the proposed relation, 7,500 training data in the form of genetic optimization algorithm were used. To validate the proposed relationship, 2,500 test data were used to calculate the mean squared error of the relationship in the fitness function. The results of the correlation, shows accuracy of proposed coefficients. Also, the comparison of the response of maximum inelastic displacement of 5stories EBF from the proposed correlation and the mean inelastic time history analysis, confirms the accuracy of the estimate relationship

کلیدواژه‌ها [English]

  • genetic algorithm
  • behavior factor
  • Eccentric braced frame
  • Pulse-type near-fault earthquake
  • Performance level