تصفیه‌خانه‌های فاضلاب مسیری برای ورود میکروپلاستیک‌ها به محیط زیست: بررسی لجن و پساب تصفیه‌خانه فاضلاب ساری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه آلودگی محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه فناوری های محیط زیست، پژوهشکده علوم محیطی، دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

مشکلات ناشی از حضور گسترده میکروپلاستیک­‌ها در محیط زیست و منابع انتشار آن‌ها توجه بسیاری از پژوهشگران را جلب کرده است. در این میان، تصفیه‌خانه­‌های فاضلاب شهری به ‌عنوان یکی از منابع انتشار آن‌ها شناخته شده‌­اند. در این پژوهش میکروپلاستیک‌ها در لجن و پساب خروجی تصفیه‌خانه فاضلاب شهر ساری، به ‌عنوان یکی از منابع انتشار میکروپلاستیک­‌ها به رودخانه تجن و دریای خزر و زمین­‌های کشاورزی بررسی شد. نمونه‌برداری از لجن و پساب خروجی در سه تکرار در اردیبهشت و خرداد 1397 انجام شد. نمونه‌های پساب از الک‌های استیل 500، 300 و 37 میکرومتر گذرانده و سپس مواد آلی موجود در آن‌ها و نمونه‌های لجن با پراکسید هیدروژن هضم و میکروپلاستیک‌ها به‌روش جداسازی مبتنی بر چگالی با نمک سدیم یدید استخراج و  توسط استریومیکروسکوپ و طیف­سنج میکرورامان بررسی شدند. میانگین تعداد میکروپلاستیک‌ها بر مترمکعب پساب 423/4 به‌ دست آمد که بیش از 77% آن‌ها فیبر و اندازه 300-37 میکرومتر فراوان‌ترین طول بود. هم‌چنین 128/8 میکروپلاستیک بر گرم وزن خشک لجن یافت شد که نوع غالب آن‌ها فیبر با فراوانی 87/5% بود. بررسی ساختار میکروپلاستیک­‌ها نشان داد که نوع غالب برای فیبرها پلی استر (پساب 40% و لجن 59%) و  برای ذرات پلی‌اتیلن (پساب 73% و لجن 68%) بود که بیش‌تر ناشی از فاضلاب شست و شوی منسوجات و میکروبیدهای مورد استفاده در محصولات آرایشی و بهداشتی می‌­باشند. بدین‌ ترتیب با توجه به میزان میکروپلاستیک­‌های موجود در پساب و لجن، انجام پژوهش‌های بیش‌تر بر روی میزان میکروپلاستیک­‌های رهاسازی شده توسط تصفیه‌خانه‌های فاضلاب و سایر منابع احتمالی انتشار و سهم آن‌ها در آلودگی میکروپلاستیکی در منابع آب و خاک ضروری می‌­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Wastewater treatment plants as a pathway for the release of microplastics into the environment: Investigation of sludge and treated effluent of Sari wastewater treatment plant

نویسندگان [English]

  • Somayye Sadat Alavian Petroody 1
  • Seyed Hossein Hashemi 2
1 Department of Environmental Pollution, Institute of Environmental Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Department of Environmental Technologies, Environmental Sciences Research Institute, Shahid Beheshti University
چکیده [English]

Problems caused by the widespread presence of microplastics in the environment have attracted the attention of many researchers. Urban wastewater treatment plants are considered as one of the main releasing sources. In this study, Sari municipal wastewater treatment plant was investigated as one of the potential sources of contaminating aquatic ecosystems (Tajan River and the Caspian Sea) and terrestrial. The samples from effluent and sludge were taken with 3 replications, in April and June 2018. The effluent samples were passed through 500, 300 and 37 μm steel sieve. Organic materials in the sludge and effluent samples were digested using hydrogen peroxide. Then, microplastics were extracted based on the density separation technique by sodium iodide salt and analyzed using a stereomicroscope and micro-Raman. The average number of microplastics in the effluent was 423.4 per cubic meters, of which more than 77% were fiber and the dominant size of microplastics was 37-300 μm. Also, sewage sludge had an average of 128.8 microplastic per gram (dry weight), mostly in fiber form (87.5%). Examination of the microplastics structure showed that fibers were mainly polyester (effluent 40% and sludge 59%), whereas the majority of particles were polyethylene (effluent 73% and sludge 68%), which are mainly due to the wastewater of washing clothes and microbeads used in cosmetics. Therefore, considering the amount of microplastics present in the effluent and sludge, Sari wastewater treatment plant can be considered as one of the most important sources for the release of microplastics in the aquatic and terrestrial ecosystem in the north of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Microplastic
  • Effluent
  • Sludge
  • Wastewater treatment plant
  • Mazandaran
[1] M. Cole, P. Lindeque, C. Halsband, T.S. Galloway, Microplastics as contaminants in the marine environment: a review, Marine pollution bulletin, 62(12) (2011) 2588-2597.
[2] A. Lusher, P. Hollman, J. Mendoza-Hill, Microplastics in fisheries and aquaculture: status of knowledge on their occurrence and implications for aquatic organisms and food safety, FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper, (615) (2017).
[3] A.L. Andrady, M.A. Neal, Applications and societal benefits of plastics, Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences, 364(1526) (2009) 1977-1984.
[4] J. Bayo, S. Olmos, J. López-Castellanos, Microplastics in an urban wastewater treatment plant: The influence of physicochemical parameters and environmental factors, Chemosphere, 238 (2020) 124593.
[5] A. Mehdinia, R. Dehbandi, A. Hamzehpour, R. Rahnama, Identification of microplastics in the sediments of southern coasts of the Caspian Sea, north of Iran, Environmental Pollution, 258 (2020) 113738.
[6] S. Mintenig, I. Int-Veen, M.G. Löder, S. Primpke, G. Gerdts, Identification of microplastic in effluents of waste water treatment plants using focal plane array-based micro-Fourier-transform infrared imaging, Water research, 108 (2017) 365-372.
[7] D.d.A. Miranda, G.F. de Carvalho-Souza, Are we eating plastic-ingesting fish?, Marine pollution bulletin, 103(1-2) (2016) 109-114.
[8] C.G. Avio, S. Gorbi, M. Milan, M. Benedetti, D. Fattorini, G. d'Errico, M. Pauletto, L. Bargelloni, F. Regoli, Pollutants bioavailability and toxicological risk from microplastics to marine mussels, Environmental Pollution, 198 (2015) 211-222.
[9] E.M. Chua, J. Shimeta, D. Nugegoda, P.D. Morrison, B.O. Clarke, Assimilation of polybrominated diphenyl ethers from microplastics by the marine amphipod, Allorchestes compressa, Environmental science & technology, 48(14) (2014) 8127-8134.
[10] C.M. Rochman, A. Tahir, S.L. Williams, D.V. Baxa, R. Lam, J.T. Miller, F.-C. Teh, S. Werorilangi, S.J. Teh, Anthropogenic debris in seafood: Plastic debris and fibers from textiles in fish and bivalves sold for human consumption, Scientific reports, 5 (2015) 14340.
[11] J. Hammer, M.H. Kraak, J.R. Parsons, Plastics in the marine environment: the dark side of a modern gift, in:  Reviews of environmental contamination and toxicology, Springer, 2012, pp. 1-44.
[12] F. Murphy, C. Ewins, F. Carbonnier, B. Quinn, Wastewater treatment works (WwTW) as a source of microplastics in the aquatic environment, Environmental science & technology, 50(11) (2016) 5800-5808.
[13] J. Talvitie, A. Mikola, A. Koistinen, O. Setälä, Solutions to microplastic pollution–Removal of microplastics from wastewater effluent with advanced wastewater treatment technologies, Water Research, 123 (2017) 401-407.
[14] S. Magni, A. Binelli, L. Pittura, C.G. Avio, C. Della Torre, C.C. Parenti, S. Gorbi, F. Regoli, The fate of microplastics in an Italian wastewater treatment plant, Science of the Total Environment, 652 (2019) 602-610.
[15] J. Talvitie, M. Heinonen, J.-P. Pääkkönen, E. Vahtera, A. Mikola, O. Setälä, R. Vahala, Do wastewater treatment plants act as a potential point source of microplastics? Preliminary study in the coastal Gulf of Finland, Baltic Sea, Water Science and Technology, 72(9) (2015) 1495-1504.
[16] S. Ziajahromi, P.A. Neale, L. Rintoul, F.D. Leusch, Wastewater treatment plants as a pathway for microplastics: development of a new approach to sample wastewater-based microplastics, Water research, 112 (2017) 93-99.
[17] K. Magnusson, F. Norén, Screening of microplastic particles in and down-stream a wastewater treatment plant, in, 2014.
[18] S.A. Carr, J. Liu, A.G. Tesoro, Transport and fate of microplastic particles in wastewater treatment plants, Water research, 91 (2016) 174-182.
[19] S. Sujathan, A.-K. Kniggendorf, A. Kumar, B. Roth, K.-H. Rosenwinkel, R. Nogueira, Heat and bleach: a cost-efficient method for extracting microplastics from return activated sludge, Archives of environmental contamination and toxicology, 73(4) (2017) 641-648.
[20] R. Akhbarizadeh, F. Moore, B. Keshavarzi, A. Moeinpour, Microplastics and potentially toxic elements in coastal sediments of Iran's main oil terminal (Khark Island), Environmental Pollution, 220 (2017) 720-731.
[21] A. Naji, Z. Esmaili, S.A. Mason, A.D. Vethaak, The occurrence of microplastic contamination in littoral sediments of the Persian Gulf, Iran, Environmental Science and Pollution Research, 24(25) (2017) 20459-20468.
[22] A. Naji, Z. Esmaili, F.R. Khan, Plastic debris and microplastics along the beaches of the Strait of Hormuz, Persian Gulf, Marine pollution bulletin, 114(2) (2017) 1057-1062.
[23] Z. Esmaili, A. Naji, Comparison of the Frequency, Type and Shape of Microplastics in the Low and High Tidal of the Coastline of Bandar Abbas, Journal of Oceanography, 8(32) (2018) 53-61.
[24] S. Dobaradaran, T.C. Schmidt, I. Nabipour, N. Khajeahmadi, S. Tajbakhsh, R. Saeedi, M.J. Mohammadi, M. Keshtkar, M. Khorsand, F.F. Ghasemi, Characterization of plastic debris and association of metals with microplastics in coastline sediment along the Persian Gulf, Waste management, 78 (2018) 649-658.
[25] S. Abbasi, B. Keshavarzi, F. Moore, H. Delshab, N. Soltani, A. Sorooshian, Investigation of microrubbers, microplastics and heavy metals in street dust: a study in Bushehr city, Iran, Environmental earth sciences, 76(23) (2017) 798.
[26] S. Dehghani, F. Moore, R. Akhbarizadeh, Microplastic pollution in deposited urban dust, Tehran metropolis, Iran, Environmental Science and Pollution Research, 24(25) (2017) 20360-20371.
[27] S. Abbasi, B. Keshavarzi, F. Moore, A. Turner, F.J. Kelly, A.O. Dominguez, N. Jaafarzadeh, Distribution and potential health impacts of microplastics and microrubbers in air and street dusts from Asaluyeh County, Iran, Environmental pollution, 244 (2019) 153-164.
[28] M. Rezaei, M.J. Riksen, E. Sirjani, A. Sameni, V. Geissen, Wind erosion as a driver for transport of light density microplastics, Science of the Total Environment, 669 (2019) 273-281.
[29] A. Naji, M. Nuri, A.D. Vethaak, Microplastics contamination in molluscs from the northern part of the Persian Gulf, Environmental pollution, 235 (2018) 113-120.
[30] S. Abbasi, N. Soltani, B. Keshavarzi, F. Moore, A. Turner, M. Hassanaghaei, Microplastics in different tissues of fish and prawn from the Musa Estuary, Persian Gulf, Chemosphere, 205 (2018) 80-87.
[31] R. Akhbarizadeh, F. Moore, B. Keshavarzi, Investigating a probable relationship between microplastics and potentially toxic elements in fish muscles from northeast of Persian Gulf, Environmental pollution, 232 (2018) 154-163.
[32] R. Akhbarizadeh, F. Moore, B. Keshavarzi, Investigating microplastics bioaccumulation and biomagnification in seafood from the Persian Gulf: a threat to human health?, Food Additives & Contaminants: Part A, 36(11) (2019) 1696-1708.
[33] P. Hanachi, S. Karbalaei, T.R. Walker, M. Cole, S.V. Hosseini, Abundance and properties of microplastics found in commercial fish meal and cultured common carp (Cyprinus carpio), Environmental Science and Pollution Research, 26(23) (2019) 23777-23787.
[34] M. Zakeri, A. Akbarzadeh, A. Naji, Microplastic pollution in Caspian kutum (Rutilus frisii kutum) on southern shores of the Caspian Sea, Journal of animal environment, 11 (2019) 175-180. (In Persian).
[35] J. Talvitie, A. Mikola, O. Setälä, M. Heinonen, A. Koistinen, How well is microlitter purified from wastewater?–A detailed study on the stepwise removal of microlitter in a tertiary level wastewater treatment plant, Water research, 109 (2017) 164-172.
[36] J. Sun, X. Dai, Q. Wang, M.C. van Loosdrecht, B.-J. Ni, Microplastics in wastewater treatment plants: Detection, occurrence and removal, Water research, 152 (2019) 21-37.
[37] J. Lee, S. Hong, Y.K. Song, S.H. Hong, Y.C. Jang, M. Jang, N.W. Heo, G.M. Han, M.J. Lee, D. Kang, Relationships among the abundances of plastic debris in different size classes on beaches in South Korea, Marine pollution bulletin, 77(1-2) (2013) 349-354.
[38] G. Liebezeit, E. Liebezeit, Synthetic particles as contaminants in German beers, Food Additives & Contaminants: Part A, 31(9) (2014) 1574-1578.
[39] M.T. Nuelle, J.H. Dekiff, D. Remy, E. Fries, A new analytical approach for monitoring microplastics in marine sediments, Environmental Pollution, 184 (2014) 161-169.
[40] J.C. Prata, Microplastics in wastewater: State of the knowledge on sources, fate and solutions, Marine pollution bulletin, 129(1) (2018) 262-265.
[41] X. Liu, W. Yuan, M. Di, Z. Li, J. Wang, Transfer and fate of microplastics during the conventional activated sludge process in one wastewater treatment plant of China, Chemical Engineering Journal, 362 (2019) 176-182.
[42] E.A. Gies, J.L. LeNoble, M. Noël, A. Etemadifar, F. Bishay, E.R. Hall, P.S. Ross, Retention of microplastics in a major secondary wastewater treatment plant in Vancouver, Canada, Marine pollution bulletin, 133 (2018) 553-561.
[43] C. Edo, M. González-Pleiter, F. Leganés, F. Fernández-Piñas, R. Rosal, Fate of microplastics in wastewater treatment plants and their environmental dispersion with effluent and sludge, Environmental Pollution, 259 (2020) 113837.
[44] S.S. Alavian Petroody, S.H. Hashemi, Occurrence and Characterization of Microplastics in Urban Wastewater, A Case Study: Sari Wastewater Treatment Plant, Modares Civil Engineering journal, 19(6) (2020) 145-154. (In Persian).
[45] S. Raju, M. Carbery, A. Kuttykattil, K. Senthirajah, A. Lundmark, Z. Rogers, S. Suresh, G. Evans, T. Palanisami, Improved methodology to determine the fate and transport of microplastics in a secondary wastewater treatment plant, Water Research, 173 (2020) 115549.
[46] E. Huerta Lwanga, H. Gertsen, H. Gooren, P. Peters, T. Salánki, M. van der Ploeg, E. Besseling, A.A. Koelmans, V. Geissen, Microplastics in the terrestrial ecosystem: implications for Lumbricus terrestris (Oligochaeta, Lumbricidae), Environmental science & technology, 50(5) (2016) 2685-2691.
[47] R.R. Hurley, L. Nizzetto, Fate and occurrence of micro (nano) plastics in soils: Knowledge gaps and possible risks, Current Opinion in Environmental Science & Health, 1 (2018) 6-11.
[48] L. Nizzetto, M. Futter, S. Langaas, Are agricultural soils dumps for microplastics of urban origin?, in, ACS Publications, 2016.
[49] M.A. Browne, P. Crump, S.J. Niven, E. Teuten, A. Tonkin, T. Galloway, R. Thompson, Accumulation of microplastic on shorelines woldwide: sources and sinks, Environmental science & technology, 45(21) (2011) 9175-9179.
[50] B.M.C. Almroth, L. Åström, S. Roslund, H. Petersson, M. Johansson, N.-K. Persson, Quantifying shedding of synthetic fibers from textiles; a source of microplastics released into the environment, Environmental Science and Pollution Research, 25(2) (2018) 1191-1199.
[51] F. De Falco, M.P. Gullo, G. Gentile, E. Di Pace, M. Cocca, L. Gelabert, M. Brouta-Agnésa, A. Rovira, R. Escudero, R. Villalba, Evaluation of microplastic release caused by textile washing processes of synthetic fabrics, Environmental Pollution, 236 (2018) 916-925.
[52] S. Aalipour, S.H. Hashemi, S.S. Alavian Petroody, Microplastic in carpet washing industry wastewater. Master thesis, Environmental Sciences. Shahid Beheshti University. 2018 (In Persian).