بررسی تاثیر استفاده از اکریلات استایرن اکریلونیتریل بر خرابی خستگی مخلوط‏‌های آسفالتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان

2 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر

3 دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ایلخچی

چکیده

یکی از پارامترهای موثر در رخداد ترک ‌خوردگی خستگی خصوصیات قیر مورد استفاده می‏‌باشد. یکی از رو‌ش‌های کنترل این نوع خرابی استفاده از اصلاح‌ کننده‌های قیر، سنگدانه یا مخلوط آسفالتی است. بر این اساس، در این پژوهش سعی شده است تا تاثیر استفاده از افزودنی پلیمری به نام اکریلات استایرن اکریلونیتریل (ASA) به عنوان اصلاح‏ کننده قیر بر پتانسیل خرابی خستگی در مخلوط‏‌های آسفالتی مورد بررسی قرار گیرد. دو نوع سنگدانه، با خصوصیات کانی‎‏ شناسی مختلف، قیر 16-64 PG و افزودنی ASA در دو درصد مختلف جرم قیر از مواد مورد استفاده در این پژوهش بوده‌‏اند که در دو دما و پنج سطح تنش مختلف مورد آزمایش قرار گرفته‎‏‌اند. برای تعیین درصد قیر بهینه از روش طرح اختلاط مارشال و برای تعیین عمر خستگی مخلوط‌‏های آسفالتی از روش مقاومت کششی غیر مستقیم استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌‏دهد که استفاده از افزودنی‏‌های پلیمری باعث شده است که عمر خستگی مخلوط‌‏های آسفالتی افزایش یابد. عمر خستگی نمونه‌‏های ساخته‏ شده با سنگدانه‌‏های گرانیتی نسبت به سنگدانه‌‏های سنگ ‏آهک بیشتر بوده است اما افزایش عمر در نتیجه استفاده از ASA افزایش بیشتری در عمر نمونه‏‌های ساخته ‏شده با سنگدانه گرانیتی ایجاد شده است. افزایش در میزان دما و سطح تنش نیز همانطور که انتظار می‏رفت باعث کاهش در عمر خستگی نمونه‏‌های مخلوط آسفالتی شده است که این کاهش در نمونه‌‏های ساخته ‏شده با قیرهای اصلاح‏ شده با مواد پلیمری بسیار کمتر از نمونه‏‌های کنترل بوده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Acrylon Acrylonitrile Acrylate on the Fatigue Life of Asphalt Mixtures

نویسندگان [English]

  • Gholam Hossein Hamedi 1
  • Ali Alipour 2
  • Fariba Karimian Khosroshahi 3
1 Department of Civil Engineering, Faculty of Engineering, University of Guilan
2 Department of Civil Engineering, Islamic Azad University-Ahar Branch
3 Islamic Azad University-Ilkhchi Branch
چکیده [English]

Over time, with repeated loading, if the amount of strain or stress exceeds the strength of the asphalt mixtures, cracks will form on the surface and under the asphalt mixture layer. These cracks gradually develop as the number of loads increases and spreads to the asphalt body. Fatigue is one of the most important factors that reduce the life of asphalt pavements. One of the effective parameters in the occurrence of fatigue cracking is the properties of the bitumen used. According to previous studies, the use of nanomaterials and polymer additives has been considered by researchers in recent years. Due to the much higher cost of production or production of polymeric materials, the use of these materials in this research has been considered. One way to control this type of failure is to use bitumen, aggregate or asphalt mixers. Accordingly, in this study, the effect of using a polymer additive called acrylon acrylonitrile acrylate (ASA) as a bitumen modifier on the potential for fatigue cracking in asphalt mixtures has been investigated. Two types of aggregates, with different mineralogical properties, PG 64-16 as bitumen and ASA additive, in two different percentages of bitumen mass were the materials used in this study, which were tested at two temperatures and five different stress levels. To determine the percentage of optimal bitumen, the Marshall mixing design method has been used and to determine the fatigue life of asphalt mixtures, the indirect tensile fatigue test method has been used. The results of this study show that the use of polymer additives has increased the fatigue life of asphalt mixtures. The fatigue life of granite aggregate specimens was longer than that of limestone aggregates, but the increase in life resulting from the use of ASA increased the fatigue life of granite aggregate specimens. The increase in temperature and stress level, as expected, has reduced the fatigue life of asphalt mix samples, which is much lower in samples made of bitumen modified with polymeric materials than the samples.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Asphalt mixtures
  • Fatigue cracking
  • Bitumen modification
  • Acrylon acrylonitrile acrylate
  • Indirect tensile loading
[1] F. Moghadas Nejad, A. Azarhoosh, Evaluating Fatigue Life of Asphalt Mixtures Using Surface Free Energy Parameters, AUT Journal of Civil Engineering, 50 (2), (2018) 365-376.
[2] Y.-R. Kim, D.N. Little, I. Song, Mechanistic evaluation of mineral fillers on fatigue resistance and fundamental material characteristics, Transportation Research Board, Washington, DC,  (2003).
[3] F. Moghadas Nejad, A. Azarhoosh, G.H. Hamedi, Effect of high density polyethylene on the fatigue and rutting performance of hot mix asphalt–a laboratory study, Road Materials and Pavement Design, 15(3) (2014) 746-756.
[4] A. Pasandín, I. Pérez, The influence of the mineral filler on the adhesion between aggregates and bitumen, International Journal of Adhesion and Adhesives, 58 (2015) 53-58.
[5] X. Shu, B. Huang, D. Vukosavljevic, Laboratory evaluation of fatigue characteristics of recycled asphalt mixture, Construction and Building Materials, 22(7) (2008) 1323-1330.
[6] Y.-R. Kim, D. Little, R. Lytton, Fatigue and healing characterization of asphalt mixtures, Journal of Materials in Civil Engineering, 15(1) (2003) 75-83.
[7] A.R. Azarhoosh, Evaluating fatigue of asphalt mixtures using surface free energy method, Amirkabir University of Technology, 2018.
[8] M. Mubaraki, S.I.A. Ali, A. Ismail, N.I.M. Yusoff, Rheological evaluation of asphalt cements modified with ASA polymer and Al2O3 nanoparticles, Procedia engineering, 143 (2016) 1276-1284.
[9] Y.-g. Du, J.-g. Gao, J.-b. Yang, X.-q. Liu, Dynamic rheological behavior and mechanical properties and of PVC/ASA blends, Journal of Polymer Research, 19(11) (2012) 9993.
[10] M. Ameri, S. Yeganeh, P.E. Valipour, Experimental evaluation of fatigue resistance of asphalt mixtures containing waste elastomeric polymers, Construction and Building Materials, 198 (2019) 638-649.
[11] D.B. Ghile, Effects of nanoclay modification on rheology of bitumen and on performance of asphalt mixtures, Delft, The Netherlands: Delft University of Technology,  (2006).
[12] S.G. Jahromi, B. Andalibizade, S. Vossough, Engineering properties of nanoclay modified asphalt concrete mixtures, The Arabian Journal for Science and Engineering, 35(1B) (2010) 89-103.
[13] Z. You, J. Mills-Beale, J.M. Foley, S. Roy, G.M. Odegard, Q. Dai, S.W. Goh, Nanoclay-modified asphalt materials: Preparation and characterization, Construction and Building Materials, 25(2) (2011) 1072-1078.
[14] G. Liu, Characterization and identification of bituminous materials modified with montmorillonite nanoclay, TU Delft, Delft University of Technology, 2011.
[15] F. Xiao, A.N. Amirkhanian, S.N. Amirkhanian, Influence of carbon nanoparticles on the rheological characteristics of short-term aged asphalt binders, Journal of Materials in Civil Engineering, 23(4) (2010) 423-431.
[16] F. Xiao, A.N. Amirkhanian, S.N. Amirkhanian, Long-term ageing influence on rheological characteristics of asphalt binders containing carbon nanoparticles, International Journal of Pavement Engineering, 12(6) (2011) 533-541.
[17] M.J. Khattak, A. Khattab, H.R. Rizvi, P. Zhang, The impact of carbon nano-fiber modification on asphalt binder rheology, Construction and Building Materials, 30 (2012) 257-264.
[18] J. Shen, B. Huang, X. Shu, B. Tang, Size effect of sub nano-scaled hydrated lime on selected properties of HMA, International Journal of Pavement Research and Technology, 4(4) (2011) 252.
[19] G. Shafabakhsh, S. Mirabdolazimi, M. Sadeghnejad, Evaluation the effect of nano-TiO 2 on the rutting and fatigue behavior of asphalt mixtures, Construction and Building Materials, 54 (2014) 566-571.
[20] M. Mubaraki, Comparison of laboratory performance of two superpave binders mixed with two modifiers, Road Materials and Pavement Design,  (2018) 1-15.
[21] S.I.A. Ali, A. Ismail, N.I.M. Yusoff, M.R. Karim, R.A. Al-Mansob, D.I. Alhamali, Physical and rheological properties of acrylate–styrene–acrylonitrile modified asphalt cement, Construction and Building Materials, 93 (2015) 326-334.
[22] M. Vamegh, M. Ameri, S.F.C. Naeni, Performance evaluation of fatigue resistance of asphalt mixtures modified by SBR/PP polymer blends and SBS, Construction and Building Materials, 209 (2019) 202-214.
[23] X. Lu, U. Isacsson, J. Ekblad, Influence of polymer modification on low temperature behaviour of bituminous binders and mixtures, Materials and Structures, 36(10) (2003) 652-656.
[24] H. Zhang, G. Xu, X. Chen, R. Wang, K. Shen, Effect of long-term laboratory aging on rheological properties and cracking resistance of polymer-modified asphalt binders at intermediate and low temperature range, Construction and Building Materials, 226 (2019) 767-777.
[25] B. Teltayev, C. Rossi, G. Izmailova, E. Amirbayev, A. Elshibayev, Evaluating the effect of asphalt binder modification on the low-temperature cracking resistance of hot mix asphalt, Case Studies in Construction Materials, 11 (2019) e00238.
[26] L. Sun, X. Xin, J. Ren, Asphalt modification using nano-materials and polymers composite considering high and low temperature performance, Construction and Building Materials, 133 (2017) 358-366.
[27] G. Shafabakhsh, M. Rajabi, The fatigue behavior of SBS/nanosilica composite modified asphalt binder and mixture, Construction and Building Materials, 229 (2019) 116796.
[28] H.-l. Zhang, M.-m. Su, S.-f. Zhao, Y.-p. Zhang, Z.-p. Zhang, High and low temperature properties of nano-particles/polymer modified asphalt, Construction and Building Materials, 114 (2016) 323-332.
[29] N. Esmaeili, G.H. Hamedi, M. Khodadadi, Determination of the stripping process of asphalt mixtures and the effective mix design and SFE parameters on its different phases, Construction and Building Materials, 213 (2019) 167-181.
[30] Iran Highway Asphalt Paving Code No. 234, Vice Presidency for Strategic Planning and Supervision, Tehran, Iran, 2011 (In Persian).
[31] C. Benson, R. Burford, Morphology and properties of acrylate styrene acrylonitrile/polybutylene terephthalate blends, Journal of materials science, 30(3) (1995) 573-582.
[32] CEN, Test methods for hot mix asphalt—Part 24: Resistance to fatigue, in, EN12697-24. British Standards Institution London, 2012.
[33] MS-2 Asphalt Mix Design Methods, Asphalt Institute, 2014.
[34] M. Arabani, S. Mirabdolazimi, A. Sasani, The effect of waste tire thread mesh on the dynamic behaviour of asphalt mixtures, Construction and Building Materials, 24(6) (2010) 1060-1068.
[35] M. Arabani, A. Haghi, S. Mirabdolazimi, M. Haghgoo, Increment of fatigue resistance of HMA by waste tire thread, in:  7th International congress on civil engineering, Tehran, Iran, 2006.
[36] F. Moghadas Nejad, E. Aflaki, M. Mohammadi, Fatigue behavior of SMA and HMA mixtures, Construction and Building Materials, 24(7) (2010) 1158-1165.