ارزیابی حساسیت پاسخ یک پل کابلی دارای جداساز لرزه‌ای تحت زلزله‌ حوزه نزدیک گسل نسبت به تغییرات مصالح

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده

ارائه بازه تغییرات پاسخ سازه‌ها به خصوص پل‌ها نسبت به تغییرات متغیرهای تصادفی می‌تواند منجر به شناخت دو عامل مهم شود. اولین عامل این است که تغییرات متغیرهای تصادفی تا چه میزان می‌تواند بر پاسخ پل‌ها تأثیرگذار باشد و دوم اینکه تغییرات در کدام پارامتر باعث ایجاد حساسیت بیشتر بر پاسخ می‌شود. در این تحقیق سعی شده است تا با استفاده از روش‌ها تحلیل حساسیت اثر تغییر مشخصات مصالح بر پاسخ لرزه‌ای یک پل کابلی معلق مجهز به جداساز RNC بررسی شود. یک پل کابلی با و بدون جداساز RNC پس از مدل‌سازی اولیه تحت یک زلزله‌ی سنفرنادو به صورت دینامیکی غیرخطی تحلیل شده است. سپس تأثیر متغیرهای تصادفی بر پاسخ این سازه‌ها با استفاده از روش‌های حساسیت سنجی مونت‌کارلو و مرتبه اول ممان دوم بررسی شده است. در نهایت دقت روش تحلیل FOSM نسبت به روش مونت‌کارلو ارزیابی شده است. دو پارامتر برش پایه و بیشینه جابجایی عرشه به عنوان پاسخ‌های سازه در نظر گرفته شده است. نتایج نشان می‌دهد در بین مشخصات مصالح مقاومت نهایی بتن، تنش تسلیم آرماتور و مدول الاستیسیته کابل‌ها بیشترین تأثیر را بر پاسخ لرزه‌ای این سازه‌ها دارد. همچنین میزان حساسیت این پارامترها در پل دارای جداساز لرزه ای کمتر از پل بدون جداساز لرزه ای است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the response sensitivity of a cable bridge with a seismic isolation to material variation under a near fault earthquake

نویسندگان [English]

  • Hamidreza Tavakoli
  • majid moradi
Civil Engineering, Babol Noshirvani University of Technology
چکیده [English]

Several factors can affect the responses of structures under seismic loads. The properties of the materials can be different from the parameters required in the design of the structures. This difference can affect the response of the structures. In this research, it is tried to investigate the effect of changing the characteristics of materials on the seismic response of a suspended cable bridge equipped with a RNC separator whit sensitivity analysis. A cable bridge with and without an RNC isolator has been analyzed dynamically nonlinear after initial modeling under a San Fernando record. Then, the effect of random variables on the response of these structures was investigated using Monte Carlo sensitivity tests and the second-order second moment (FOSM). Finally, the accuracy of the FOSM analysis method is evaluated in a Monte Carlo method. Two basic parameter, maximum deck displacement and maximum base shear was considered as structural responses. The results show that, among the specification of concrete strength materials, the yield stress of the reinforcement and the modulus of elasticity of the cables, the most effect on the seismic response of these structures. Also, the sensitivity of these parameters to the isolated bridge is less than the bridge without isolation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cable bridge
  • RNC isolator
  • Sensitivity analysis
  • Random Variables
  • Near-Field Earthquake