شبیه‌سازی عددی برای تعیین نوع دایره لغزش و ضریب اطمینان پایداری در شیب‌های محدود به روش تعادل حدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبربز، ایران

2 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی تاثیر پارامترهای مصالح خاکی شامل وزن مخصوص (γ) چسبندگی (C)، زاویه اصطکاک داخلی (∅) و پارامتر‌های هندسی شیب شامل زاویه نسبت به افق (β) و ارتفاع شیب (H) بر ضریب اطمینان پایداری شیب خاکریز در حالت خاک خشک و اشباع با افت سطح آب پرداخته می‌شود. به علاوه نوع دایره لغزش نیز بررسی می‌گردد. برای این منظور از روش تعادل حدی (LEM) استفاده شد. نتایج نشان داد که ضریب اطمینان با کاهش تراز سطح آب، به دلیل حذف فشار هیدرواستاتیک روی شیب کاهش پیدا می‌کند. بدین ترتیب که با پایین آمدن 5/5 متری سطح آب، میزان ضریب اطمینان به اندازه %42/41 کاهش را نشان داد و نوع دایره لغزش نیز تغییر نمود. همچنین روش لغزش صفحه‌ای با روش لغزش دایروی نیز مقایسه گردید و مشاهده شد روش لغزش صفحه‌ای نتایج قابل قبولی برای شیب‌های ملایم ارائه نمی‌کند. در صورتی که (β60°) باشد، دایره لغزش از نوع دایره عبوری از پنجه می‌باشد. در روش تعادل حدی بیشاب ضریب تبیین (R^2) و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE ) به ترتیب 93/0 و 121/0 به دست آمد که خطای این روش نسبت به روش‌های دیگر 3/1 درصد می‌باشد که این در مقایسه با کاربرد روش‌های دقیق‌تر و پیچیده قابل چشم پوشی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Numerical Simulation for Determination of Sliding Type and Stability Factor of Safety in Finite Slopes with Limit Equilibrium Method

نویسندگان [English]

  • Farzin Salmasi 1
  • Bahram Nourani 2
  • Hosein Hakimi Khansar 2
1 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz-Iran
2 PhD candidate, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, University of Tabriz, Tabriz-Iran
چکیده [English]

In this study, the effect of soil material parameters including soil specific weight (γ), cohesion (C) and angle of internal friction (∅) and geometric parameters of slope including angle with the horizontal (β) and slope height (H) on factor of safety (Fs) are investigated. Slope factor of safety is considered in two scenarios: (i) slope with dry condition and (ii) slope with steady-state saturated condition that comprises water level drawdown circumstances. In addition, the type of slip circle investigated. For this purpose, the limit of equilibrium method (LEM) is implemented. Results indicated that, decreasing of water level and omitting the hydrostatic pressure on the slope, would result in safety factor decrement such a way that with drawdown of 5.5 m water level, the factor of safety decreases about 41.42 % and also the type of slip circle is changed. Comparison of the plane and circular failure surfaces showed that plane failure method has good results for near-vertical slopes only. Determination of clip type showed that for β〖60〗^o only toe circle can happen. Application of the LEM in Bishop’s method resulted the values of R2 and RMSE equal to 0.93 and 0.121, respectively that the error of this method is 1.3% respect to other methods, which can be neglected in comparison with the complex and accurate methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earthen slope
  • hydrostatic pressure
  • safety factor against sliding
  • slope failure
  • water surface draw down