ارزیابی مشخصات سونامی زمین لغزشی احتمالی در دریاچه خزر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 دانشکده فنی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

سونامی‌ها محدود به اقیانوس‌های آزاد نیستند؛ در خلیج‌ها، فلات‌ها، دریاهای درون مرزی و دریاچه‌ها نیز باید انتظار وقوع سونامی را داشت. دریای خزر نیز به عنوان بزرگترین دریاچه‌ی جهان با خطوط ساحلی طولانی و تراکم جمعیتی زیادی که در اطراف خود دارد و با توجه به سونامی‌های خفیفی که در گذشته در آن رخ داده، باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد تا از حوادث مخرب آینده جلوگیری شود. در تحقیق حاضر با استفاده از مدل‌سازی عددی و نیمه تحلیلی و فرض وجود زمین لغزش در قسمت‌های میانی و جنوبی دریای خزر، پارامترهای مهم سونامی‌های حاصل بدست آمده و سری زمانی ارتفاع موج که مهم‌ترین خروجی تحلیل و مدل‌سازی سونامی می‌باشد، در ده ایستگاه که از جمله بنادر مهم دریای خزر هستند ارائه شده است. نتایج نشان می‌دهد که ارتفاع موج اولیه‌ی سونامی‌ها قابل توجه بوده و به دلیل ماهیت انتشار شعاعی امواج سونامی زمین لغزشی، مناطق نزدیک تحت تأثیر قرار خواهند گرفت. هر چقدر عمق محل زمین لغزش کمتر باشد، ارتفاع موج اولیه بیشتر و طول موج کمتر می‌شود، یعنی موج پر انرژی‌تر خواهد بود و توانایی گسترش به نقاط بیشتری را خواهد داشت. در واقع وقتی زمین لغزش از عمق کمتری شروع به حرکت می‌کند، مسافت بیشتری را تا رسیدن به کف حوضه طی می‌کند و در نتیجه حجم آب جابه جا شده بیشتر و دامنه ی موج بلندتر خواهد بود. با توجه به نتایج حاصل از مدل سازی، احتمال وقوع سونامی در دریاچه خزر ناشی از زمین لغزش وجود داشته و در صورت وقوع، سونامی مهیبی مشاهده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Tsunami Generation and its Characteristics Due to Land Slide in the Caspian Sea

نویسندگان [English]

 • Fariba Ghanbarpour 1
 • Seyyed Ahmad Neshaei 1
 • Mehdi Veiskarami 2
1 Civil Engineering Department, University of Guilan, Rasht, Iran
2 School of Engineering, Shiraz University, shiraz
چکیده [English]

Tsunami waves can be generated in any coastal area, including inland seas and large lakes. Although there exists enough information about the generation and propagation of tsunami in the ocean environment, the assessment of such phenomenon in lakes with finite depth still suffers from the lack of theoretical work and sufficient measured data. The Caspian Sea is the largest lake in the world and has gone through different historical tsunami events. A numerical study for prediction of tsunami wave height time series for ten locations in the Caspian Sea is presented in this work. Unlike tsunamis generated by earthquakes, submarine landslide tsunamis generated in shallow waters were more destructive compared to those generated in deep water. This is due to the higher energy that can be converted from the slide to the water in shallow areas. Moreover, shallower waters were usually closer to the coasts and thus a shorter available distance exists for radial damping. The dispersion of short waves and also radial spreading decrease the far-field effects of landslide tsunamis in contrast to tsunamis of seismic origins. However, shorter waves were more prone to coastal amplification with higher local effects. The results of predictions were consistent with the previous finding reported in the literature indicating the possibility of tsunami occurrence in large lakes due to landslide which can affect the neighboring ports and area located particularly in the central and southern areas of the Caspian Sea.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Caspian Sea
 • Landslide
 • Numerical Modeling
 • Risk assessment
 • Tsunami
 1. Bryant E., “Tsunami, the Underrated Hazard”, SPRINGER– PRAXIS BOOKS IN GEOPHYSICAL SCIENCES, ISBN 978-3-540-74273-9 Springer Berlin Heidelberg New York, 2008.
 2. Forbes S., “The Lake as a Microcosm”. “Bulletin of the Peoria Scientific Association” vol. 87, p. 77-87, 1887.
 3. Dumont H. J., “The Caspian Lake: History, biota, structure, and function”, American society of limnology and oceanography, inc. 43(1), 44-52, 1998.
 4. Salaree A. and Okal E. A., “Field Survey And Modelling of the Caspian Sea Tsunami of 1990 June 20”, Geophys. J. Int. 201, 621–639, GJI Seismology, 2015.
 5. Kulikov E. A., Kuzin I. P., and Yakovenko O. I., “Tsunamis in The Central Part of The Caspian Sea”, Issn 0001_4370, Oceanology, Vol. 54, No. 4, Pp. 435–444. Pleiades Publishing, Inc., 2014.
 6. WorldAtlas;http://www.worldatlas.com/webimage/countrys/me.htm, 2017
 7. Xie J., “Numerical Modeling of Tsunami Waves”, in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Applied Science in Civil Engineering, Department of Civil Engineering, University of Ottawa, Ottawa, Canada, KIN 6N5, 2007.
 8. Camfield F. E., ” Tsunami Engineering”, special report NO. 6, U.S. Army, corps of engineering, coastal engineering research center, 1980.
 9. Soltanpour M. and Rastgoftar E., “Study of Tsunami Attacks on Neighboring Countries of Caspian Sea Caused by A Probable Submarine Landslide”, Journal of Coastal Research, Special Issue 64, Si 64, 1195 – 1199, Ics (Proceedings), Poland, Issn 0749-0208, 2011.

10. Garivani, H., “Tsunami Risk Assessment of Mazandaran Sea”, research journal of seismology and earthquake engineering, 17th year, first and second year (in Persian), .5102

11. Bardet J.-P., Synolakis C. E., Davies H. L., Imamura F., and Okal E. A., “Landslide Tsunamis: Recent Findings And Research Directions”, pure and applied geophysics, 160, .3002 ,71-397111/30/3554-3300 ,9081-3971

12. Horrillo J., Wood A., Kim G.-B, and Parambath A., “A Simplified 3-D Navier-Stokes Numerical Model for Landslide-Tsunami: Application to the Gulf of Mexico”, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH: OCEANS, VOL. 118, 6934–6950, 2013.

13. Dotsenko S. F., Kuzin I. P., Levin B. V., and Solovieva O. N., “Tsunamis in The Caspian Sea: Historical Events, Regional Seismicity and Numerical Modeling”, Local Tsunami Warning and Mitigation: Proceedings of the International Workshop, 23-31, 2002.

14. Kramer S. L., “Geotechnical Earthquake Engineering”, prentice-hall civil engineering and engineering mechanics series, ISBN 0-13-374943-6, 1996.

15. Lander J. F., “Tsunamis Affecting Alaska 1737-1996”, NGDC Key to Geophysical Research Documentation No. 31, National Oceanic and Atmospheric Administration, 1996.

16. Ivanova T. P. and Trifonov V. G., “Seismotectonics and Current Fluctuations of the Level of the Caspian Sea” Geotektonika, No. 2, 27–42, 2002.

17. Ulomov V. I., Polyakova T. P., and Medvedeva N. S., “Seismogeodynamics of the Caspian Sea Region”, Izvestiya, Physics of the Solid Earth, Vol. 35, No. 12, pp. 1036–1042. Translated from Fizika Zemli, No. 12, pp. 76–82, 1999.

18. Jackson, J., Priestley, K., Allen, M. and Berberian, M., “Active Tectonics of the South Caspian Basin”. Geophysical Journal International, 148(2), pp.214-245, 2002.

19. Okada, Y., “Surface deformation due to shear and tensile faults in a half-space”. Bulletin of the seismological society of America, 75(4), pp.1135-1154, 1985.

20. Okal E. A. and Synolakis C. E., “A Theoretical Comparison of Tsunamis from Dislocations and Landslides”, pure and applied geophysics, 160, 2177-2188, 0033.3002 ,21-771211/30/3554

21. Dean R. G. and Dalrymple R. A., “Water Wave Mechanics for Engineers and Scientists”. Advanced Series on Ocean Engineering- Volume 2, published by world scientific publishing Co. Pte. Ltd. ISBN 9810204205, 358p, 2000.

22. Titov V. V. and Gonzalez F. I., “IMPLEMENTATION AND TESTING OF THE METHOD OF SPLITTING TSUNAMI (MOST) MODEL”, NOAA Technical Memorandum ERL PMEL-112, Pacific Marine Environmental Laboratory, 7600 Sand Point Way NE, Seattle, WA 98115-0070. Contribution No. 1927 from NOAA/Pacific Marine Environmental Laboratory, 1997.

23. NOAA,http://nctr.pmel.noaa.gov/faq_display.php?kw=most%20model, 2017.

24. Imamura F., Yalciner A. C. and Ozyurt G., “Tsunami Modelling Manual (TUNAMI Model)”, 2006.

25. Wan L., Yu X., Steve T., Li S., Kuang Z., Sha Z., Liang J. and He Y., “Submarine landslides, relationship with BSRs in the Dongsha area of South China Sea”, Petroleum Research, Chinese Petroleum Society. Publishing  Services by Elsevier B.V. on behalf of KeAi. Volume 1, Issue 1,  P 59-69, September 2016.

26. Tajnesaie, M., Shakibaeinia, A., Hoseini, Kh., “Development of Mesh-free Numerical Model in the Simulation of Submerged Landslide Phenomena”, Journal of Hydraulics, Volume 12, Issue 4, Pages 27-41, Winter 2018.

27. Grilli S.T. and Watts P., “Modeling Of Waves Generated By A Moving Submerged Body. Applications to Underwater Landslides”, Engineering Analysis with Boundary Elements 23, 645–656, 1999.

28. Hammack J. L., “A Note on Tsunamis: Their Generation and Propagation in an Ocean Of Uniform Depth”. J Fluid Mech; 60:769–99, 1973.

29. Watts P., “Wavemaker Curves For Tsunamis Generated By Underwater Landslides”. J Waterways, Port, Coast, ocean Engng 1998; 12(3):127–37, 1998.

30. Watts, P., Grilli, S.T., Kirby, J.T., Freyer, G.F., and Tappin, D.R., “Landslide Tsunami Case Studies Using A Boussinesq Model And A Fully Nonlinear Tsunami Generation Model”, Hazards and Earth System Sciences Journal, 3(6), 391-402, 2003.

31. Grilli, S.T., Watts, P., Tappin, D.R., and Freyer, G.J., “Tsunami Generation By Submarine Mass Failure. II: Predictive Equations and Case Studies”. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 131, .5002 ,013-892

32. Grilli S.T., Vogelmann S. and Watts P., “Development of a 3D Numerical Wave Tank for Modeling Tsunami Generation by Underwater Landslides”, Engineering Analysis with Boundary Elements 26, 301–313, 2002.

33. Wei, G., Kirby, J.T., Grilli, S.T., and Subramanya, R., “Fully Nonlinear Boussinesq Model for Free Surface Waves. Part 1: Highly Nonlinear Unsteady Waves”. Journal of Fluid Mechanics, 294, 71-92, 1995.

34. Levchenko, O.V., Verzhbitskii, V.E, and Lobkovskii, T., “Submarine Landslide Structures in Neopleistocene Deposits on the Western Slope Of the Derbent Basin of the Caspian Sea”. Oceanology Journal, 48(6), 864-871, 2008.

35. Ozyavas A. and Khan S. D., “The Driving Forces Behind the Caspian Sea Mean Water Level Oscillations”, Environ Earth Sci, 65:1821–1830, 2012.

36. Grilli, S.T., Watts, P., “Tsunami Generation by Submarine Mass Failure. I: Modeling, Experimental Validation, and Sensitivity Analyses”. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 131: 283-297, 2005.

37. Heinrich, P., 1992. Nonlinear water waves generated by submarine and aerial landslides. Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering 118, 249–266.

38. Liu, P.L.-F., T.-R. Wu, F. Raichlen, C.E. Synolakis, and J. Borrero (2005): Runup and rundown generated by threedimensional sliding masses. J. Fluid Mech., 536, 107-144.

39. Van Nieuwkoop, J. C. C. (2007), Experimental and numerical modelling of tsunami waves generated by landslides, M.Sc.thesis, 164 pp., Delft Univ. of Technol., Delft, Netherlands, Nov.