بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی عملکرد لرزه‌ای مخازن بتن پیش‌تنیده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی عمران، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 گروه مهندسی زلزله، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران

3 دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران، ایران

چکیده

مخازن بتن پیش تنیده معمولا برای ذخیر حجم بالای آب یا مایعات دیگر به کار می‌روند. مخازن بتن پیش تنیده آب در سیستم‌های آتش نشانی وتصفیه آب به کار گرفته می‌شود. در این مقاله پاسخ‌های لرزه‌ای مخازن بتن پیش‌تنیده 1 برای بررسی تأثیر استوانه‌ای تحت اثر بار زلزله موردبررسی قرارگرفته است. مجموعه‌ای از تحلیل‌های دینامیکی صریح پدیده نوسانات آب به منظور مطالعه اثرات آن بر رفتار مخزن بتن پیش‌تنیده با استفاده از نرم‌افزار ABAQUS انجام شده است. آزمایش میز لرزه‌ای نیز به منظور صحت سنجی تحلیل عددی انجام شد. بدین منظور مخزن بتن پیش‌تنیده استوانه‌ای ساخته شده و به وسیله میز لرزه موجود در آزمایشگاه میز لرزان چندین شتاب‌نگاشت زلزله به آن اعمال گردید. علاوه بر این، توانایی تجزیه وتحلیل عددی برای شبیه‌سازی امواج نوسانی با استفاده از نتایج مطالعات عددی معتبر صحت سنجی شده است. چند مدل عددی با نسبت‌های شعاع مختلف به ارتفاع آب (R / H )در نظر گرفته شده است. شتاب رکوردهای زلزله السنترو و طبس به عنوان بار لرزهای در مدل‌های عددی استفاده شده‌اند. مقایسه نتایج تجربی و نظری با نتایج عددی یک سازگاری منطقی بین آنها را نشان می‌دهد. اثرات تحریک لرزه‌ای بر افت پیش تنیدگی کابل‌ها در مدل‌های عددی بررسی شده قابل چشم‌پوشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Seismic analysis of prestressed concrete cylindrical tanks

نویسندگان [English]

  • Ahmad Shokoohfar 1
  • mohammad rahai 2
  • ALI Sahrai 3
1 Department of civil engineering, Azad University of Qazvin, Qazvin, Iran
2 ....
3 Civil Engineering and Environment, Amirkabir University of Technology, Tehran , Iran.
چکیده [English]

The seismic responses of the water-filled prestressed concrete cylindrical tanks have been investigated under earthquake inputs. A series of dynamic-explicit analyses have been performed to study water sloshing phenomena effects on the prestressed concrete tank behavior using ABAQUS software. A shaking table test program has been conducted to validate the numerical analysis. Additionally, the numerical analysis capability to simulate the sloshing waves has been verified using mathematical results. Several numerical models have been prepared with different radius to water height ratios (R/H). The recorded El-Centro, Tabas and Bam accelerations have been employed as the seismic loading in the numerical models. The comparison between the experimental and theoretical results with numerical outcomes demonstrates a reasonable agreement. The seismic excitation effect on the prestressed tendons loss is negligible in the investigated numerical models.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Seismic nonlinear analysis
  • Concrete damage plasticity
  • Prestressed tendon
  • Prestressed concrete cylindrical tanks
[1] J.C. Virella, C.A. Prato, L.A. Godoy, Linear and nonlinear 2D finite element analysis of sloshing modes and pressures in rectangular tanks subject to horizontal harmonic motions, Journal of Sound and Vibration, 312(3) (2008) 442-460.
[2] S. Rebouillat, D. Liksonov, Fluid–structure interaction in partially filled liquid containers: a comparative review of numerical approaches, Computers & Fluids, .647-937 (0102) (5)93.
[3] Y. Chen, K. Djidjeli, W. Price, Numerical simulation of liquid sloshing phenomena in partially filled containers, Computers & fluids, 38(4) (2009) 830-842.
[4] G.W. Housner, Dynamic pressures on accelerated fluid containers, Bulletin of the seismological society of America, 47(1) (1957) 15-35.
[5] A. Veletsos, Seismic response and design of liquid storage tanks, Guidelines for the seismic design of oil and gas pipeline systems,  (1984) 255-370.
[6] M. Vesenjak, H. Mullerschon, A. Hummel, Z. Ren, Simulation of fuel sloshing-comparative study, LSDYNA Anwenderforum,  (2004) 1-8.
[7] A. Lakis, G. Bursuc, M. Toorani, Sloshing effect on the dynamic behavior of horizontal cylindrical shells, Nuclear Engineering and Design, 239(7) (2009) 11931206.
[8] Di Carluccio, G. Fabbrocino, E. Salzano, G. Manfredi, Analysis of pressurized horizontal vessels under seismic excitation, in:  ICSV18: 18th The World Conference on Earthquake Engineering: October, 2008, pp. 12-17.
[9] S. Nicolici, R. Bilegan, Fluid structure interaction modeling of liquid sloshing phenomena in flexible tanks, Nuclear Engineering and Design, 258 (2013) 51-56.
[10] M. Moslemi, M. Kianoush, Parametric study on dynamic behavior of cylindrical ground-supported tanks, Engineering Structures, 42 (2012) 214-230.
[11] W. Wang, Y. Peng, Y. Zhou, Q. Zhang, Liquid sloshing in partly-filled laterally-excited cylindrical tanks equipped with multi baffles, Applied Ocean Research, 59 (2016) 543-563.
[12] M. Eswaran, G. Reddy, Liquid sloshing in fuel storage bays of advanced reactor subjected to earthquake loading, Procedia Engineering, 144 (2016) 1278-1285.
[13] K.K. Mandal, D. Maity, Pressure based Eulerian approach for investigation of sloshing in rectangular water tank, Procedia Engineering, 144 (2016) 1187-1194.
[14] C. Zhang, Nonlinear simulation of resonant sloshing in wedged tanks using boundary element method, Engineering Analysis with Boundary Elements, 69 (2016) 1-20.
[15] C. Baltos,E. Fieberling, D. Lee, Seismic Upgrade of Prestressed Concrete Water Tanks, in:  13 WCEE: 13 th World Conference on Earthquake Engineering Conference Proceedings, 2004.
[16] J. Li, H.-M. Chen, J.-B. Chen, Studies on seismic performances of the prestressed egg-shaped digester with shaking table test, Engineering structures, 29(4) (2007)  552-566.
[17] F. Khoshnoudian, R. Jalali, Response Modification Factor of Shaft Supported Concrete Elevated Water Tanks, Structure and Steel journal, 4(3) (2008) 36-48. (in Persian)
[18] K. Shahverdiani, A. Rahai, Effect of Time Dependent Deformations of Concrete on Prestressing Force in Cylindrical Tank's shells, Modares Civil Engineering journal, 10(3), (2010) 49-61. (in Persian)
[19] K. Shahverdiani, A. Rahai, Sloshing in concrete cylindrical tanks subjected to earthquake, Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Engineering and Computational Mechanics, 163(4) (2010), 261-269.
[20] Y.M. Ji, Y.S. Shin, J.S. Park, J.M. Hyun, Experiments on non-resonant sloshing in a rectangular tank with large amplitude lateral oscillation, Ocean engineering, 50 (2012) 10-22.
[21] F. Lin, H. Li, Safety analysis of nuclear containment vessels subjected to strong earthquakes and subsequent tsunamis, Nuclear Engineering and Technology, 49(5) (2017) 1079-1089.
[22] C. Song, X. Li, G. Zhou, C. Wei, Research on FSI effect and simplified method of PCS water tank of nuclear island building under earthquake, Progress in Nuclear Energy, 100 (2017) 48-59.
[23] H. Hernández-Barrios, E. Heredia-Zavoni, Á.A. Aldama-Rodríguez, Nonlinear sloshing response of cylindrical tanks subjected to earthquake ground motion, Engineering Structures, 29(12) (2007) 3364-3376.
[24] Shokoohfar, A. Rahai, Nonlinear analysis of prestressed concrete containment vessel (PCCV( using the damage plasticity model, Nuclear Engineering and Design, 298 (2016) 41-50.
[25] Dassault, 6.14—Abaqus Analysis User’s Manual, Dassault Systèmes Simulia Corp,  (2014).