تعیین ضریب رفتار قاب‌های پیش‌ساخته بتنی همراه با دیوار برشی پیش‌ساخته بتنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

2 کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده

تحقیقات زیادی توسط محققین مختلف برای تعیین رفتار ساختمان‌های پیش‌ساخته در برابر بارهای لرزه‌ای صورت گرفته است. اما در این تحقیقات ضریب رفتار ساختمان‌های پیش ساخته کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق، انواع مختلفی از قاب‌های بتنی پیش‌ساخته همراه با دیوار برشی پیش‌ساخته 4، 8 و 12 طبقه با تعداد دهانه‌های 3 و 5 دهانه مورد بررسی قرار گرفته اند. همچنین تاثیر دو نوع بارگذاری یکنواخت و مثلثی شکل، مفصلی و گیردار بودن اتصالات تیر به ستون و علاوه بر آن تاثیر دو نوع مختلف اتصالات قائم و افقی ما بین پانل‌ها در نظر گرفته شده است. برای تعیین ضریب رفتار از تحلیل استاتیکی غیر‌خطی استفاده شده است. بدین منظور از نرم‌افزار Perform 3D برای مدل‌سازی استفاده شده است.
نتایج بدست آمده نشان داد که بارگذاری جانبی تاثیر ناچیزی بر ضریب رفتار دارد. همچنین با افزایش تعداد دهانه‌های دارای دیوار برشی، ضریب رفتار کاهش یافته و با افزایش تعداد طبقات سازه، ضریب رفتار افزایش می‌یابد. مفصلی و گیردار بودن اتصالات تیر به ستون و همچنین نوع اتصالات افقی مابین پانل‌ها تاثیر کمی بر روی ضریب رفتار قاب‌ها دارد. با مقایسه مقادیر ضریب رفتار بدست آمده در این تحقیق با مقادیر ارائه شده در آیین‌نامه 2800 و NEHRP 2003 مشاهده شد که برای ساختمان‌های 4 و 8 طبقه مقادیر ارائه شده در این تحقیق با مقادیر آیین‌نامه‌ای مطابقت خوبی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Behavior Factor of Concrete Precast Frames with Concrete Precast Shear Wall

نویسندگان [English]

  • Morteza Madhkhan 1
  • Majid Divan 2
1 Associate Professor, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Although many researches have been conducted to investigate the behavior of concrete precast structures against seismic loadings, behavior factor of such structures, which is of significant importance in seismic design of structures, have received less attention so far. In this study, three typical concrete precast frames with precast shear walls, consist of 4, 8 and 12 stories with 3 and 5 bays have been investigated numerically to determine the behavior factors. Effects of two types of uniform and triangular loadings, vertical and horizontal connections between panels as well as pinned and fixed connections between beam and column have been investigated in this paper. To determine the behavior factor, nonlinear static (pushover) analysis approach has been used and Perform 3D software has been applied.
Results showed that parameters such as uniform and triangular lateral loadings, pinned and fixed connections of beam-column as well as horizontal and vertical connections between panels have minor effects on the behavior factor. Moreover, increasing the number of spans with shear wall decreases the behavior factor. Increasing the number of stories, increases the behavior factor. The results obtained in the present work for 4 and 8 story frames compare well with those proposed in the seismic code 2800 and NEHRP 2003

کلیدواژه‌ها [English]

  • behavior factor
  • Concrete Precast Frames
  • Concrete Precast Shear Wall
  • Reduction Factor
  • pushover analysis
7[1] مدح خوان، م .، طیبی طلوع، د. ،”تاثیر صلبیت اتصالات برروی ضریب رفتارقابهای بتنی پیش ساخته بابادبندی . فلزی“، مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز، پائیز 7381
[2]هاشمی حیدری، س.ک.، مدح خوان، م.، سروقد مقدم، ع. [،”تعیین ضریب رفتار سازههای ساخته شده با پانلهای بزرگ پیش ساخته بتنی“، نشریه روشهای عددی در . مهندسی )استقلال(، سال 29 ، شماره 2، زمستان 7389
[3]آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله )استاندارد [2800 (، ویرایش سوم، مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن،.7384
[4]Precast/Prestressed Concrete Institute, PCI design handbook, 6th edition, Chicago,Illinoise, 2004.
[5]Earthquake Engineering Handbook, CRC Press, 2003.
[6] Baracat, S. , Malkawi, A. and Al-shatnawi, A., “A Step Towards Evaluation of the Seismic Response Reduction Factor in Multistorey Reinforced Concrete Frames”,Natural Hazards, Vol. 16, pp. 65-80, 1997.
[7]Kappos, A.J. ,“Evaluation of Behaviour Factors on the Basis of Ductility and Overstrenght Studies”, Engineering Structure, Vol. 21, pp. 823-835, 1999.
[8] Federal Emergency Management Agency (FEMA) ,“NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings 2003 Edition”, (FEMA451),Washington, D.C., June 2004.
[9] Applied Technology Council (ATC),“Structural Response Modification Factors”, (ATC-19), Redwood City,California, 1995.
[10] Uang, C. M. ,“Establishing R (or Rw) and Cd Factors for Building Seismic Provisions”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 117, No. 1, 1991.
[11] Miranda E., and Bertero V.V. ,“Evaluation of Strength Reduction Factors for Earthquake-Resistant Design”, Earthquake Spectra, Vol. 10, No. 2, 1994.
[12] Miranda E. ,“Strength Reduction Factors in Performance-Based Design”, EERCCUREE Symposium in Honor of V.V.Bertero, Berkeley, California, 1997.
[13]Soudki K.A., Rizkalla S.H., Leblanc B., “Horizontal Connections For Precast Concrete Shear Walls Subjected to Cyclic Deformations, Part 1: Mild Steel Connections”, PCI Journal, Vol. 40, No. 4, pp. 78-96, July-Aug, 1995.
[14]Soudki K.A., Rizkalla S.H., Diakiw R.W., “Horizontal Connections for Precast Concrete Shear Walls Subjected to Cyclic Deformations, Part 2: Prestressed Connections”, PCI Journal, Vol. 40, No. 5, pp. 82-95, Sep-Oct., 1995.
[15]Soudki K.A., Rizkalla S.H., West J.S., “Horizontal Connections for Precast Concrete Shear Walls Subjected to Cyclic Shear Loading”, PCI Journal, Vol. 41, No. 3,
pp. 56-70, May-June, 1996.
[16] Chakrabarti, S. C, Nayak, G. C. and Paul, D. K., “Shear Characteristics of Cast-in-Place Vertical Joints in Story-High Precast Wall Assembly”, ACI structural Journal, Vol. 85, No. 1, pp. 30-45, 1988.