تاثیر ترمیم کننده بتن ویژه بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاکهای رمبنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد عمران، دانشکده مهندسی آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشیار، دانشکده مهندسی آب ، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در طبیعت خاکهایی یافت می شود که تحت تنش ثابت، با افزایش درصد رطوبت میزان کاهش حجم بسیار زیادی از خود نشان می دهد. این خاکها به خاکهای رمبنده موسوم‌اند. با توجه به این که بسیاری از سازه‌های آبی بر روی این خاک‌ها احداث می‌شوند بررسی خصوصیات رفتاری این نوع خاک‌ها و تثبیت آنها در طراحی‌های سازه‌های آبی بسیار حائز اهمیت است. میزان تغییر حجم این خاکها پس از اشباع شدن فوق العاده زیاد می‌باشد. با توجه به گستره خاکهای رمبنده در مناطق مختلف و همچنین بدلیل اهمیت اجرای پروژه های عمرانی در محل وجود این خاکها، دست یابی به یک شیوه مناسب جهت تثبیت خاکهای رمبنده در این تحقیق مد نظر قرار گرفته است. هدف از این تحقیق بهبود پارامترهای مقاومت برشی خاک رمبنده می باشد.در این تحقیق پارامترهای مقاومت برشی خاک با افزودن ترمیم کننده بتن ویژه با درصدهای اختلاط متفاوت بر روی خاک رمبنده تعیین شدند. ابتدا همه نمونه ها با دانسیته ماکزیمم به دست آمده از آزمایش تراکم، متراکم شده و سپس تحت آزمایش برش مستقیم قرار گرفتند. ابعاد دستگاه 60*60*20 میلیمتر و سرعت برش 0.5 میلیمتر بر دقیقه انتخاب گردید.برای این آزمایش از رطوبت اپتیمم استفاده گردید. نتایج آزمایشات نشان می دهد که بهترین نسبت اختلاط 1% می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

E.M. Super Repair s’effect on the strength parameters of the collapsible soils

نویسندگان [English]

  • sahel sohrabi shegefti 1
  • habib musavi jahromi 2
1 M.Sc. Student, Department of Civil Engineering, Water Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
2 Professor, Department of Water Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran
چکیده [English]

There are some kinds of soils in nature which show a significant decrease in volume by increasing the humidity percentage under a fixed pressure.these solis are called collapsible soils. Collapsible soil shows a noticeable decrease in its volume with an increase in its moisture content under fixed stress. This decrease in
volume causes irreversible damages to any structures on collapsible soil and the ones which are under construction. The study of the behavioral characteristics of collapsible soil and its stabilization is crucial. The main purpose of this study is stabilizing collapsible soil and increasing shear strength by adding E.M. Super Repair with different combinations. A sample was collected from Hamidiyeh region near Ahvaz. The primary geotechnical tests were done on the sample. Then shear strength parameters were determined by adding E.M. Super Repair with different combinations. The results show this substance improve the shear strength parameters. The most shear strength has been observed in 1% combination.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Collapsible soils
  • Direct Shear Test
  • E.M.super repair
[1]براجا، ام داس؛” اصول مهندسی ژئوتکنیک )جلد اول: مکانیک خاک( “ . ، ترجمه شاپور طاحونی، 1111
[2]طباطبایی، امیر محمد؛ ” روسازی راه “ ، انتشارات مرکز نشر . دانشگاهی، تهران، 1151
[3]اسکندری، امین؛ ” بررسی تاثیر ماده ترمیم کننده بتن ویژه بار پارامترهای مقاومت برشی و خصوصیات فیزیکی خاک های چسبنده “ ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم تحقیقات،. خوزستان، 1111
[4]رحیمی، طاهره؛ ” اثر مواد پلیمری بر روی خاک های گچی بکار رفتاه در دایک ها و سواحل رودخانه “ ، پایان نامه . کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز، 1111
[5]محمد علیزاده رفیعی، بابک ؛ ” پایدارسازی خاک رمبنده با استفاده از تکنولوژی تزریق مطالعه موردی راه آهن سمنان - -
دامغان “ ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه بین المللی امام . خمینی قزوین، 1111
[6]Abelev. Y. M. ,“The essentials of designing and building on microporous soils”, Stroitel'naya Promyshelmast, No.10,1948.
[7]Alawaji, H. A. ,“Settlement and bearing capacity ofgeogrid-reinforced sand over collapsible soil”, ELSEVIER, pp. 75-88, 2001
[8]Ashraf, K. N. ,“Stabilization of Collapsible Soil with Engine Oil”, J. International Review of Civil Engineering, Vol. 3, Issue 6, 487, 2012.
[9]Bell, F. G. ,“Engineering Properties of SoiL and Rocks(3rd Edn.)”, Oxford, U. K, Butter worth-Heinemann, pp. 345, 2002.
[10]Clevenger, W. A. ,“Experiences with loess as a foundation material”, Transactions merican Society for Civil Engineers, 123, pp. 51-80, 1959.
[11]Coulomb,C.A. ,“Essai Surune Application des regles des Maximis et Minimis a Quieques Problems des Statique Relatifs a L'Architecture”, Mem, Acad. Roy. Pres. Divers Savants, Paris, vol. 7, 1776.
[12]Denisov, N.Y. ,“About the the nature of high sensitivity of Quick clays”, Osnov. Fudam. Mekh. Grunt, 5, pp. 5-8, 1964.
[13]Derbyshirc, E. ,“Geological hazards in loess terrains with particular reference to the loes regions of China”, Earth-Science, Reviews.54, pp. 31-60, 2001.
[14]Gibbs, H. J.; Bara, J. P. ,“Predicting surface subsidence from basic soil test”, A.S.T.M, Spec, Tech, Pub., 322, pp. 231-246, 1962.
[15]Handy, R. L. ,“Collapsible loess in Iowa”, Soil Sei, Amer, Proc,37, pp. 281-284, 1973.
[16]Huangjing ,S.; Gasaluck,w. ,“The Stabilization of Loess by Chemical Additives for Road Base”, EJGE, VOL. 15, pp.1651-1668, 2010.
[17]Lee, Y.; Chew, S.H.; Lee, F.H.; Yong, K.Y.; Yoga rajah, I. ,“Strength of jet-grouted Singapore marine clay”. In Proceedings of the International Conference on Ground Improvement Techniques, Singapore, pp. 297–304, 1997.
[18]Pengelly, A. ,“Boehm, D.; Rector, E. ; Welsh, J.; Engineering Experience with in Situ Modication of Collapsible and Expansive Soils”, Unsaturated Soil Engineering, ASCE, Special Geotechnical Publication, 1997.
[19]Petry, T. M.; Das, B. ,“Evaluation Of Chemical Modifiers/Stabilizers For Chemically Active Soils clays”, Transportation Research Record, No. 1757, National Research Council, Washington, 2001.
[20]Sohby, M. A. El. ,“ Influence of soil constituents on collapsible soils”,. 9th Regional Conference on Soil Mechanics and Foundation Engineering/Lagos, 1987.
[21]Wang, J.G.; Oh, B.; Lim, S.W.; Kumar, G. S. ,“Studies on soil disturbance caused by grouting in treating marine clay”, In Proceedings of the 2nd International Conference on Ground Improvement Techniques, Singapore, 8–9 Oct. 1998, pp. 521–528,1998.