تحلیل یقین‌اندیشانه مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های ساخته شده از بتن پرمقاومت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

بررسی رفتار تنش-کرنش بتن‌های با مقاومت بالا که توسط فولادهای جانبی محصور شده‌اند توسط پژوهشگران مختلفی بطور گسترده مورد توجه بوده است. در نتیجه روابط تنش-کرنش متعددی در مورد ستون‌های با بتن با مقاومت بالا ارائه شده است. از آن‌جائیکه هر مدل بر پایه تعداد محدودی از داده‌های آزمایشگاهی هر پژوهشگر پیشنهاد شده، غالباً هر مدل‌ نسبت به داده‌های آزمایشگاهی که براساس آن ارائه شده تخمین مناسبی داشته و در مورد سایر داده‌ها پیش‌بینی واقع‌بینانه ارائه نمی‌کند. در این تحقیق تمامی مدل‌ها و داده‌های آزمایشگاهی قابل دسترس که توسط پژوهشگران در زمینه بررسی مقاومت و شکل‌پذیری ستون‌های با بتن با مقاومت بالا ارائه و انجام شده است جمع‌آوری شده و براساس نتایج این پژوهش‌ها و از طریق بکاربستن علم تحقیق در عملیات مدلی مناسب پیشنهاد شد. همچنین با استفاده از تحلیل یقین‌اندیشانه نشان داده شد که مدل پیشنهادی در مقایسه با سایر مدل‌ها مطابقت بسیار خوبی با نتایج آزمایشگاهی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Deterministic analysis of strength and ductility of high-strength concrete columns

نویسندگان [English]

  • Mohammadreza Esfahani 1
  • seyed mohammad saberizadeh 2
1 Professor, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
2 M.Sc Student, Department of Civil Engineering, Ferdowsi University, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The study of stress-strain behavior of high strength concrete confined by transverse reinforcement has been widely considered by various researchers. As a result, various stress-strain relationships regarding columns made of high strength concrete have been presented. Since each suggested model is based on a limited number of experimental data of a researcher, it has often a good prediction on its experimental results but not on other data. In this study, all available models and experimental data presented by other researchers in the field of strength and ductility of columns made of high strength concrete have been collected. Based on the results of these studies and applying Operations Research(OR), an appropriate model is suggested. It is shown that the proposed model in comparison with other models has a very good agreement with experimental results, by using deterministic analysis.

کلیدواژه‌ها [English]

  • high strength concrete
  • Ductility
  • Confined Concrete
  • concrete column
  • deterministic analysis
 [1]بازارا، م تار اس ؛ هارویس، هان هی ؛ شرالی، انیف دی ؛ترهمه اسماعیل خرد، ” برنامه ریزی خطی “، نشر کتاب دانشگاهی، ویرایب دود، 1012
[2]صابری زاده، د ؛ اصاهانی، د ر ،[ ”استااده از تحلیل یاین و اتمال اندیشانه برای بررسی مااومت و شکل پذیری ستون های ساخته شده از بتن مااومت بالا “ ، پایان نامه کارشناسی ارشد عمران، دانشگاه فردوسی مشهد، تابستان 1019 .
[3] Assa, B.; Nishiyama, M.; and Watanabe, F. ,“New Approach for Modeling Confined Concrete. I: Circular Columns”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 127, No. 7, pp. 743-750, July, 2001.
[4]Bjerkeli, L.; Tomaszewicz, A.; and Jensen, J. J., “Deformation Properties and Ductility of High-Strength Concrete”, High-Strength Concrete: Second International Symposium, ACI SP-121-12, Detroit, pp. 215-238, 1990.
[5] Cusson, D.; and Paultre, P. ,“High-Strength Concrete Columns Confined by Rectangular Ties”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 120, No.3, pp. 783-804, Mar, 1994.
[6] Diniz, S. M. C.; and Frangopol, D. M. ,“Strength and ductility simulation of high strength concrete columns”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 123, No.10, pp. 1365-1374, October, 1997.
[7] Fafitis, A.; and Shah, P. S. ,“Lateral Reinforcement for High-Strength Concrete Columns”, ACI Special Publication, SP-87, Detroit, USA, pp. 213-232, 1985.
[8] Faimun, Aji, P., Tavio, and Suprobo, P., “Usulan Kurva Hubungan Tegangan-Regangan Beton Terkekang, Majalah IPTEK, Lembaga Penelitian”, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Vol. 12, No. 1 pp. 61-70, Feb, 1999.
[9] Hong, K. N.; Han, S. H.; and Yi, S. T. ,“High-strength concrete columns confined by low-volumetric-ratio lateral ties”, Engineering Structures, Vol. 28, pp. 1346-1353, July, 2006.
[10] Ibrahim, H. H. H.; and MacGregor, J. G. ,“Flexural Behavior of Laterally Reinforced High-Strength Concrete Sections”, ACI Structural Journal, Vol. 93, No. 6, pp. 674-684, Nov, 1996.
[11] Iyengar, K. T. S. R.; Desayi, P.; and Reddy, K. N., “Stress-Strain Characteristics of Concrete Confined in Steel Binders”, Magazine of Concrete Research, Vol. 22, No. 72, pp. 173-184, Sep, 1970.
[12] Kappos, A. J.; and Konstantinidis, D. ,“Statistical Analysis of Confined High Strength Concrete”, Materials and Structures, Vol. 32, pp. 734-748, Dec, 1999.
[13] Le´geron1, F.; and Paultre, P. ,“Uniaxial Confinement Model for Normal- and High-Strength Concrete Columns”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 129, No. 2, pp. 241-259, Feb, 2003.
[14] Li, B.; Park, R.; and Tanaka, H. ,“Strength and Ductility of Reinforced Concrete Membersand Frames Constructed Using High-Strength Concrete”, Research Report No. 94-5, Department of Civil Engineering, University of Canterbury, Christchurch, New Zealand, pp. 373, 1994
[15] Mander, J. B.; Priestley, M. J. N.; and Park, R., “Theoretical Stress-Strain Model for Confined Concrete”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 8, pp. 1804-1826, August, 1988.
[16] Martinez, S.; Nilson, A. H.; and Slate, F. O., “Spirally Reinforced High-Strength Concrete Columns”, ACI Journal, pp. 431-442 Sep, 1984.
[17] Muguruma, H.; Nishiyama, M.; and Watanabe, F. Sep, 1984 ,“Stress-strain curve model for concrete with a wide range of compressive strength”, Proceedings of the 3rd International Conference on
Utilization of High Strength Concrete, Lillehammer, Norway, pp. 314-321, 1993.
[18] Nagashima, T.; Sugano, S.; Kimura, H.; and Ichikawa, A. ,“Monotonic Axial Compression Test on Ultra-High-Strength Concrete Tied Columns”, Earthquake Engineering Tenth World Conference, Madrid, Spain, Proceedings, pp. 2983-2988, July,1992.
[19] Razvi, S.; and Saatcioglu, M. ,“Strength and Deformability of Confined High-Strength Concrete Columns”, ACI Structural Journal, Vol. 91, No. 6 pp. 678-687 Nove, 1994.
[20]Razvi, S.; and Saatcioglu, M. ,“Confinement Model for High-Strength Concrete”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 125, No. 3, pp. 281-289, March, 1999.
[21] Richart, F. E.; Brandtzaeg, A.; and Brown, R. L., “The Failure of Plain and Spirally Reinforced Concrete in Compression”, University of Illinois Engineering Station Bulletin Series No. 190, Vol. 26, No. 31, 73 pp. April, 1929.
[22] Saatcioglu, M.; and Razvi, S. R. ,“Strength and Ductility of Confined Concrete”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 118, No. 6, pp. 1590-1607, June, 1992.
[23] Saatcioglu, M.; and Razvi, S. R. ,“High-Strength Concrete Columns with Square Sections under Concentric Compression”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 124, No. 12, pp. 1438-1447, Dec, 1998.
[24] Sharma, U. K.; Bhargava, P.; and Kaushik, S. K., “Behavior of Confined High-Strength Concrete Columns under Axial Compression”, Journal of Advanced Concrete Technology, Vol. 3, No. 2, pp. 267-281, June, 2005.
[25] Sheikh, S. A.; and Uzumeri, S. M. ,“Strength and Ductility of Tied Concrete Columns”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 106, No. 5, pp. 1079-1102, May, 1980.
[26] Sun, Y. P.; and Sakino, K. ,“Ductility improvement of reinforced concrete columns with high strength materials”, Transactions of the JCI 15, pp. 455-462, 1993.
[27] Sungjoong, K.; and Rizkalla, S. ,“Behavior of High-Strength Concrete Columns”, PhD. dissertation, North Carolina State University, Raleigh, 224, pp. May, 2007.
[28] Tavio; Budiantara, N.; and Kusuma, B. ,“Spline Nonparametric Regression Analysis of Stress-Strain Curve of Confined Concrete”, Civil Engineering Dimension Vol. 10, No. 1, pp. 14-27, March, 2008.
[29]Vanderbei, R .;“Linear Programming: Foundations and Extensions”, Second Edition, Department of operation research and financial engineering, Princeton university, 2001.
[30] Yong, Y.; Nour, M. G.; and Nawy, E. G. ,“Behavior of Laterally Confined High Strength Concrete under Axial Loads”, Journal of Structural Engineering, ASCE, Vol. 114, No. 2, pp. 332-351, Feb, 1988.