پایش سلامتی اتصالات قاب‌های فولادی با استفاده از تبدیل موجک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مهندسی عمران، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، تبریز، ایران

چکیده

رفتار قاب‌های فولادی در هنگام وقوع زمین لرزه تا حد زیادی وابسته به عملکرد اتصالات آن ها دارد. بنابراین شناسایی آسیب در اتصالات از اهمیت بالایی برخوردار است. در تحقیق حاضر یک روش نوین برای تشخیص آسیب در اتصالات تیر به ستون قاب‌های فولادی ارائه شده است. برای مدل‌سازی آسیب در محل اتصالات و بررسی تأثیر آن در رفتار دینامیکی قاب‌ها، اتصالات بصورت نیمه صلب لحاظ شده و میزان آسیب براساس درصد گیرداری اتصالات در نظر گرفته شده است. به عبارت دیگر اتصالات به صورت فنرهای دورانی مدل شده است که اثر آن‌ها در ماتریس‌های جرم و سختی المان‌ها در نظر گرفته شده است. برای نمایش کارایی روش پیشنهادی از دو قاب فولادی پنج طبقه یک دهانه و ده طبقه دو دهانه استفاده شده است. پس از تحریک قاب‌های آسیب دیده تحت شتاب نگاشت زمین لرزه، تاریخچه زمانی پاسخ سرعت در درجات آزادی مختلف به دست آمده و با استفاده از تبدیل موجک تجزیه شده است. پس از تجزیه تاریخچه زمانی پاسخ سازه، ضرایب جزئیات به دست آمده است. بررسی این ضرایب بیانگر آن است که حداکثر ضریب جزئیات در زمان ایجاد آسیب در اتصالات به دست آمده است. به بیان دیگر روش پیشنهادی توانسته است وقوع آسیب در اتصالات تیر به ستون قاب‌های فولادی را با دقت بالایی شناسایی کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Health Monitoring of Connections in Steel Frames Using Wavelet Transform

نویسنده [English]

  • Seyed Sina Kourehli
Department of Civil Engineering, Azarbaijan Shahid Madani University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

The behavior of steel frames during earthquakes depends on the performance of their connections. In this study, the event of damages in beam-to-column connections of steel frames subjected to the earthquake ground motions is detected, which is related to the number of spikes in wavelet results. The proposed method is based on the detection of abrupt changes in seismic vibration responses by the analysis of velocity responses using wavelet analysis. In order to model damage at the joints, beam-to[1]column connections are considered to be semi-rigid and damage is considered based on the end-fixity factors. In the proposed method, velocity responses for the different damage cases under Kocaeli (1999) and Hollister (1961) earthquakes were analyzed using wavelet transform. The peak values of the details of the response can be expressed in the time of damage occurrence in the beam-to-column connections. For an illustration of the effectiveness of the proposed method, five-story and ten-story steel frames have been studied. The results indicated that the proposed method has been able to identify the damage occurrence in the connections with high accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Beam-to-column connectionS
  • Steel frames
  • Earthquake
  • Time history response
  • Wavelet transform
[1]    C. W. Wong, W. H. Mak, J. M. Ko, System and parametric identification of flexible connections in steel framed structures, Engineering Structures, 17(8) (1995) 581-595.
[2]    L. Xu. On the minimum-maximum bending moment and the least-weight design of semirigid beams, Structural and Multidisciplinary Optimization, 21(4) (2001) 316-321.
[3]    A. Csébfalvi, Optimal design of frame structures with semi-rigid joints, Periodica Polytechnica Civil Engineering, 51(1) (2007) 9-15.
[4]    T. Türker, M.E. Kartal, A. Bayraktar, M. Muvafik, Assessment of semi-rigid connections in steel structures by modal testing, Journal of Constructional Steel Research, 65(7) (2009) 15381547.
[5]    J. Goggins, B. Broderick, B. Basu, A. Elghazouli, Investigation of the seismic response of braced frames using wavelet analysis, Struct Control Health Monit, 14(4) (2007) 627–648.
[6]    S. Nagarajaiah, B. Basu, Output only modal identification and structural damage detection using time frequency and wavelet techniques, Earthq Eng Eng Vib, 8(4) (2009) 583–605.
[7]    M. Rucka, K. Wilde, Neuro-wavelet damage detection technique in beam, plate and shell structures with experimental validation, J Theor Appl Mech, 48(3) (2010) 579–604.
[8]    H.Y. Noh, D.G. Lignos, K. Nair, A.S. Kiremidjian, Development of fragility functions as a damage classification method for steel moment-resisting frames using a wavelet-based damage sensitive feature, Earthq Eng Struct Dyn, 41(4) (2012) 681–696.
[9]    M. Vafaei, A. B. Adnan, Seismic damage detection of tall airport traffic control towers using wavelet analysis, Structure and Infrastructure Engineering, 10(1) (2014) 106-127.
[10] B. Asgarian, V. Aghaeidoost, H.R. Shokrgozar, Damage detection of jacket type offshore platforms using rate of signal energy using wavelet packet transform, Marine Structures, 45 (2016) 1-21.
[11] A. Ezzodin, H. Naderpour, A. Kheyroddin, G. Ghodrati Amiri, Damage Localization and Quantification of Beams Using Wavelet Transform,  Journal of Modeling in Engineering, 12 (39) (2015) 1-11. doi: 10.22075/jme.2017.1687 (in Persian)
[12] A. Bagheri, S.S. Kourehli, Damage detection of structures under earthquake excitation using discrete wavelet analysis, Asian journal of civil engineering (BHRC), 14 (2) (2014) 289-304.
[13] A. Amoozadeh, A. M. Fadavi, A. Z. Hosseinzadeh, G. G. Amiri, Processing of Structural Responses via Wavelet Transform for Detecting Damages under Earthquake Excitation, Modares civil engineering journal, 16 (20) 2017 103-117 (in Persian).
[14] H. N. Katkhuda, H. M. Dwairi, N. Shatarat, System identification of steel framed structures with semi-rigid connections, Structural engineering & mechanics, 34(3) (2010) 351.
[15] B. Nanda, D. Maity, D.K. Maiti, Modal parameter based inverse approach for structural joint damage assessment using unified particle swarm optimization, Applied Mathematics and Computation, 242 (2014) 407-422.
[16] T. Yin, Q.H. Jiang, K.V. Yuen, Vibration-based damage detection for structural connections using incomplete modal data by Bayesian approach and model reduction technique, Engineering Structures, .772-062  )7102( 231
[17] H. Katkhuda, N. Shatarat, K. Hyari, Damage detection in steel structures with semi-rigid connections using unscented Kalman filter, International Journal of Structural Integrity, 8(2) (2017) 222-239.
[18] Eurocode 3, Design of steel strilckn.es, Part 1-8: Design of joints, (2003) (BS EN 1993- I-X: 2003).
[19] M. Soares Filho, M. J. R. Guimarães, C. L. Sahlit, J. L.V. Brito, Wind pressures in framed structures with semi-rigid connections, Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering, 26(2) (2004) 174-179.
[20] M. Misiti, Y. Misiti, G. Oppenheim, J. M. Poggi, Wavelets and their Applications. John Wiley & Sons, 2013.