ارزیابی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت موج شوک حاصل از انفجار در مخزن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند

2 دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در مطالعه حاضر به ارزیابی رفتار سازه ی سدهای بتنی وزنی در برابر فشار هیدرودینامیکی ناشی از موج ضربه‌ای حاصل از انفجار در مخزن سد پرداخته شده است. بدین منظور چندین نقطه دلخواه به عنوان نقاط پایینی، میانی و بالایی در ارتفاع سد انتخاب و مواد منفجره در فواصل افقی 10 ،20و 30 متری قرار داده می‌شود. تحلیل عددی تحت محل های متفاوت انفجاری در مخزن سد انجام و در نهایت پروفیل های ترک سد استخراج و نواحی محتمل ترک خوردگی سد تحت بارهای متفاوت انفجاری مشخص می‌شود. با مقایسه‌ی پروفیل ترک حاصل از تحلیل حالات مختلف بارهای انفجاری نتیجه شد که موج شوک حاصل از انفجار در ارتفاع های میانی و نزدیک به کف سد تأثیرات مخرب تری به نسبت قرارگیری مواد منفجره در ارتفاع های نزدیک به تاج سد دارد، به طوری که در ارتفاع صفر از کف سد و با فاصله افقی 10 متر بیشترین خرابی سد رخ می‌دهد و همچنین نواحی مستعد ترک خوردگی پاشنه و گردن سد تشخیص داده می‌شود. پس از اتمام وقوع انفجار هنوز اثرات ناشی از آن باقی می ماند و موج های ایجاد شده حاصل از آن تا ثانیه های بعد قادر به ایجاد خرابی در بدنه ی سد هستند. هر چقدر مواد منفجره در ارتفاع کمتری از کف سد قرار بگیرد، به میزان تغییرمکان تاج سد افزوده می‌شود؛ به طوری که میزان تغییرمکان تاج سد با قرارگیری مواد منفجره در کف مخزن یعنی تراز صفر و همچنین تراز 27 بیشترین مقدار را نسبت به دیگر ترازهای ارتفاعی نشان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the Behavior of Concrete Gravity Dams under Shock Waves Resulted from the Explosion in the Reservoir

نویسندگان [English]

  • Hossein Behzadnasab 1
  • Mohammad Alembagheri 2
1 Azad University, Damavand branch
چکیده [English]

The present study evaluates the behavior of concrete gravity dam structures against the hydrodynamic pressure of the shock wave produced by the explosion in the dam reservoir. To this end, several arbitrary points are selected as lower, middle, upper elevations at the height of the dam, and the explosives are placed at 10, 20 and 30 meters’ horizontal distances. Numerical analysis was carried out under various explosive locations in the dam reservoir. Finally, the cracking profiles of the dam were extracted and the probable cracking areas of the dam under various explosive loads were determined By comparing the crack profile obtained from the analysis of the various states of the explosive loads. It was concluded that the shock wave from the explosion in the middle elevations and near the floor of the dam had more destructive effects on the location of explosives at altitudes close to the dam of the crest dam so that at the height of zero, the dam floor and the horizontal distance of 10 meters are the most dam failure, as well the areas susceptible to cracks in the heel and neck of the dam are detected. After the explosion is completed, the effects of the explosion remain, and the resulting waves can damage the body of the dam for the next few seconds. The more explosive materials are located at an altitude lower than the bottom of the dam, the change in the crown of the dam was increased so that the rate of change of the displacement of the crest by placing explosives on the floor of the reservoir, i.e. the zero level, as well as the level of 27, is the highest compared to other levels Altitude shows.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concrete Gravity Dam
  • Explosion
  • Cracking
  • Shock Wave
  • Behavior Assessment
[1]    A.M. Remennikov, A review of methods for predicting bomb blast effects on buildings, Journal of battlefield technology, 6(3) (2003) 5.
[2]    Li, J., et al. (2015). "Investigation of ultra-high performance concrete slab and normal strength concrete slab under contact explosion." Engineering Structures 102: 395-408.
[3]    Lu, Y., et al. (2005). "A comparative study of buried structure in soil subjected to blast load using 2D and 3D numerical simulations." Soil Dynamics and Earthquake Engineering 25(4): 275-288.
[4]    Pandey, A. K., et al. (2006). "Non-linear response of reinforced concrete containment structure under blast loading." Nuclear Engineering and design 236(9): 993-1002.
[5]    Cole, R. (1948). "Underwater explosions, Princeton Univ." Press, Princeton, NJ.
[6]    Rajendran, R. and K. Narasimhan (2006). "Deformation and fracture behaviour of plate specimens subjected to underwater explosion—a review." International Journal of Impact Engineering .3691-5491 :)21(23
[7]    Zhang, N., et al. (2014). "Dynamic response of a surface ship structure subjected to an underwater explosion bubble." Marine Structures 35: 26-44.
[8]    R. Ghoshal, N. Mitra, Underwater explosion induced shock loading of structures: Influence of water depth, salinity and temperature, Ocean Engineering, 126 (2016) 22-28.
[9]    S. Zhang, G. Wang, C. Wang, B. Pang, C. Du, Numerical simulation of failure modes of concrete gravity dams subjected to underwater explosion, Engineering Failure Analysis, 36 (2014) 49-64.
[10] Wang, G. and S. Zhang (2014). "Damage prediction of concrete gravity dams subjected to underwater explosion shock loading." Engineering Failure Analysis 39: 72-91.
[11] G. Wang, S. Zhang, Y. Kong, H. Li, Comparative study of the dynamic response of concrete gravity dams subjected to underwater and air explosions, Journal of Performance of Constructed Facilities, 29(4) (2015) 04014092.
[12] Q. Li, G. Wang, W. Lu, X. Niu, M. Chen, P. Yan, Failure modes and effect analysis of concrete gravity dams subjected to underwater contact explosion considering the hydrostatic pressure, Engineering Failure Analysis, 85 (2018) 62-76.
[13] F. Kalateh, Dynamic failure analysis of concrete dams under air blast using coupled Euler-Lagrange finite element method, Frontiers of Structural and Civil Engineering, 13(1) (2019) 15-37.
[14] M. Alembagheri, M. Ghaemian, Seismic assessment of concrete gravity dams using capacity estimation and damage indexes, Earthquake engineering & structural dynamics, 42(1) (2013) 123-144.
[15] J. Lee, G.L. Fenves, A plastic‐damage concrete model for earthquake analysis of dams, Earthquake engineering & structural dynamics, 27(9) (1998) 937-956.
[16] M. Cervera, J. Oliver, O. Manzoli, A rate‐dependent isotropic damage model for the seismic analysis of concrete dams, Earthquake engineering & structural dynamics, 25(9) (1996) 987-1010.
[17] Y. Calayir, M. Karaton, Seismic fracture analysis of concrete gravity dams including dam–reservoir interaction, Computers & structures, 83(19-20) (2005) 1595-1606.
[18] S. Mridha, D. Maity, Experimental investigation on nonlinear dynamic response of concrete gravity dam-reservoir system, Engineering Structures, 80 (2014) 289-297.