بررسی آزمایشگاهی رفتار چرخه ای اتصالات صلب رایج اصلاح شده تیر به ستون دوبل فولادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده عمران، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران

چکیده

اتصال تیر به ستون یکی از مهمترین عناصر سازهای در قابهای خمشی شکل پذیر فولادی به شمار می‌روند که عملکرد مناسب سازه تا حدود زیادی منوط به داشتن اتصالات با کارایی مناسب می‌باشد. اتصالات صلب با ورق پوششی از مهمترین اتصالات رایج در کشورمان ایران است و بررسی عملکرد لرزهای آنها با توجه به کاربرد فراوان در ساخت و ساز الزامی می‌باشد. لذا با توجه به تحقیقات محدود آزمایشگاهی در این زمینه، در این تحقیق 3نمونه اتصال صلب رایج در کشور با مقیاس 2/1به جهت بررسی عملکرد اتصال، اثرات حذف جوش شیاری در رفتار اتصال و معرفی مدل جدید اتصال با ورق Tشکل، بر اساس مبحث دهم طراحی و ساخته شدند و تحت بارگذاری رفت و برگشتی قرار گرفتند. نتایج نشان داده است که نمونه طراحی شده بر اساس آیین نامه نتوانسته همه معیارهای اتصال صلب را برآورده سازد. افزودن ورق نیز سبب افزایش 10 درصدی مقاومت و کاهش 18 درصدی شکل پذیری و نیز سبب انتقال مفصل پلاستیک به بال تیر گردیده است. همچنین طبق بررسی‌های آزمایشگاهی، حذف جوش شیاری با نفوذ کامل، باعث تغییر مکانسیم شکست و کاهش مقاومت و شکل پذیری اتصال می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Cyclic Behavior of Reformed Rigid Steel Beam-double Column Connections

نویسندگان [English]

  • M.K. Sharbatdar
  • Y. Feazi Kamareh
  • M. Gerami
Civil Engineering Faculty, Semnan University, Semnan, Iran
چکیده [English]

Beam-column connection is one of the most important parts of steel ductile flexural frames, as the performance of frame is depending on connection’s flexibility. The rigid steel connections with cover plate are one of the most common connections in Iran. Due to the importance of seismic resistant design, it is necessary to investigate their seismic performance. In this experimental research, three steel connection specimens with 1/2 scale with introduction of new T-shape plate were built based on Iran steel code to evaluate their seismic performance and the specimens were subjected to cyclic loading. The results indicated that specimen designed based on Iran steel code cannot satisfy all of rigid connection criteria, and also, the strength was increased up to 10% and ductility was decreased up to 18% by adding the plates. Plastic hinges were transmitted to flange of beams, and the collapse mechanism of connections were changed due to deleting groove welding, strength and ductility were decreased respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-qualified Connection
  • Steel
  • Hinge
  • Groove Welding
  • Seismic''
[1] Recommended seismic design criteria for new steel moment frame buildings. Report No. FEMA-350., Federal Emergency Management Agency; 2000.
[2] Miller D. K., "Lessons Learned From the Northridge Earthquake", Journal of Engineering Structures, 1998.
[3] connections in steel structures, code 264, 1384.(in Persian)
[4] Iranian standard steel design, 9 th Issue, The design of steel structures, 1392. (in Persian)
[5] Deilami A., "Moment Connection of Steel Double-I Built-Up Column Using Side Plates", journal of structure & steel, 1384(1) (2006) 15-30.(In Persian)
[6] Javadi, M., Ashrafi, H.R., “ Investigation of stiffness and un appropriate behavior of I-beam to double IPE column rigid connection with Finite Element method”, Seismology and seismic engineering journal, 17 th year, No 3, 4, 1391.
[7] Mohamadi S.,Ghasemie M.," Improvement of poor-axis seismic behavior. Connecting beam to double column I-shape using the sidewall idea. ", Second National Conference on Steel and Structure, 2011.
[8] Iranian standard code 2800, seismic design of structures, 4 th edition, 1396.
[9] Federal Emergency Management Agency, SAC Joint Venture, "Interim Guidelines Advisory No.2 Supplement to FEMA-267 Interim Guidelines: Evaluation, Repair, Modification and Design of Welded Steel Moment Frame Structures", Report No. SAC-99-01, June 1999.
[10] AISC/ANSI 360-05, "Specification for Structural Steel Building", American Institute of Steel Building ,Inc. , Chicago Il., 2005.
[11] Zahraei S. M., Saleh A., Mirghaderi S.," A Study of the Cyclic Behavior of Special Steel Moment Resistance with the Use of Double and Reverse Arc-Shaped Fuse on the Beam Flange", Journal of Structural-Earthquake Analysis, 1394.
[12] Norouzi F.," Evaluation of a straight beam connection to reinforced steel column for pre-validated conditions", Journal of seismology and earthquake engineering research, 1395..
[13] M.Gerami, H.Saberi, V.Saberi, D.Amir Saedi; “Cyclic behavior of bolted connections with different arrangement of bolts” Journal of Constructional Steel Research (ISI), 2010.
[14] H.Saberi, A.kheyroddin, M.Gerami, "Comparison of Bolted End plate and T-Stub Connections Sensitivity to Bolt Diameter on Cyclic Behavior", International Journal of steel structure, September 2014.