بررسی آزمایشگاهی کارایی و خواص مکانیکی بتن حاوی پودر شیشه و خرده شیشه ضایعاتی با کاربردهای جداگانه و همزمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه عمران، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

تولید بتن نیازمند مصالح طبیعی و مصنوعی گوناگونی است. تولید سیمان به عنوان اصلی‌ترین ماده ساخت بتن، باعث تولید گاز دیاکسیدکربن و اثرات زیان‌بار آن بر لایه ازن می‌شود. لذا محققین را به یافتن راه حلی جهت کاهش در سهم مصالح طبیعی و تولید گازهای گلخانه‌ای در تولید بتن واداشت. حجم زیاد شیشه‌های ضایعاتی بازیافت ناپذیر، به عنوان جایگزین مصالح مذکور در بتن اخیراً مورد توجه قرار گرفته است. در تحقیقات قبلی، جایگزینی ماسه با خرده شیشه در نسبت‌های بالا، کاهش قابل ملاحظه خواص مکانیکی را نتیجه داد. در این تحقیق پس از ساخت طرح اختلاط مرجع، ماسه با خرده شیشه ضایعاتی با نسبت‌های 5% ، 8%و 12% جایگزین و 3 طرح اختلاط ساخته شد.  3 طرح با جایگزینی پودر شیشه با سیمان در  4%، 8%و 12% نیز ساخته شدند. پس از بررسی نتایج 7طرح مذکور، طرح‌های ترکیبی با جایگزینی ثابت 8% خرده شیشه با ماسه و سیمان با پودر شیشه در نسبت‌های   4%، 8%و 12% نیز ساخته شدند. در هر آزمایش سه نمونه و در مجموع  230نمونه گیری انجام شد. مقاومت فشاری نمونه‌های مکعبی استاندارد در سنین 7، 28،56و  91روزه، تعیین گردید. مقاومت کششی به روش دونیم شدن نمونه‌ها، اندازه گیری شدند. آزمایش ضریب ارتجاعی استاتیکی نیز بر روی نمونه‌های استاندارد استوانه‌ای، انجام گردید. مقاومت فشاری، ضریب ارتجاعی، مقاومت کششی، اسلامپ، وزن مخصوص بتن‌های تازه و سختشده طرح‌های اختلاط حاوی خرده شیشه و پودر شیشه به صورت همزمان، نسبت به طرح‌های اختلاط حاوی فقط پودر شیشه، کاهش را نشان داد، که این امر، عملکرد نامطلوب شیشه به صورت ذرات درشتتر (خرده شیشه) در ساختار بتن و افزایش فعالیت قلیایی-سیلیسی را نشان می‌دهد. عملکرد نامطلوب خرده شیشه در خواص مکانیکی بتن از طریق جایگزینی سیمان با پودر شیشه، تا حدود بسیار زیادی بهبود یافت. نتایج نشان داد که جایگزینی همزمان سیمان با پودر شیشه در نسبت‌های پایین در طرح‌های حاوی 8% ثابت جایگزینی ماسه با خرده شیشه، باعث کاهش شدید کارایی و بهبود خواص مکانیکی بتن‌ها نسبت به طرح مرجع، گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Workability and Mechanical Properties of Concrete Containing Powder Glass and Mineral Waste Glass with Separate and Simultaneous Applications

نویسندگان [English]

  • S. F. Sajedi
  • F. Darash
Department of Civil Engineering, Ahvaz Branch, IAU, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The large volume of unrecoverable waste glass has recently been considered as an alternative to some concrete components. In the previous studies, the replacement of sand with crumb glass at high ratios resulted in a significant reduction in the mechanical properties of concrete. In this research, the sand was replaced with waste fractures with ratios of 5%, 8% and 12%, and 3 mixing designs were cast. Three mixes were also made by replacing glass powder with cement at 4%, 8% and 12%. Combined designs with a constant replacement of 8% glass crumbs with sand and cement with glass powder in ratios of 4%, 8% and 12% were also prepared. A total of 230 sampling was done. The compressive strength of samples at the age of 7, 28, 56 and 91 days, and tensile strength at 28 days were also measured. Static modulus test was performed on cylindrical specimens. Experiments results in fresh and hardened concretes compounds decreased compared to mixed glass containing glass powder, which is indicative of the undesirable use of glass as a crumbly and increased alkali-silica activity. The undesirable performance of glass jar on the mechanical properties of concrete through the replacement of cement with glass powder has been greatly improved. The results showed that simultaneous replacement of cement with glass powder in low proportions in designs containing 8% permanent sand replacement with glass jar, resulted in a significant reduction in the workability and improvement of mechanical properties of concrete compared to the reference design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Glass Powder
  • Waste Glass
  • Compressive Strength
  • Split tensile Test
  • Static elastic Modulus
[1] Rahat Dahmardeh, Saman (1392), "Investigation of the mechanical properties of self-compacting concrete, containing glass jar under aggressive conditions of sulfuric acid", Master's thesis for civil engineering, Sistan and Baluchestan University, Faculty of Engineering.
[2] Emam Ali, E., Al-Tersawy, S., (2012), “Recycled glass as a partial replacement for fine aggregate in self-compacting concrete,” Construction and Building Materials, Vol. 35, pp. 785-791.
[3] Abbasi-Daszfoli, Abdolkarim, Olapur, Masoud, Borna, Masoud, Pourzangneh, Bahram (1391), "Managing the construction and development of the use of scrap glass in concrete by determining its physical and mechanical properties", First International Conference on Iran's Environmental Crisis and its Improvement.
[4] Brito De, J., Ferreira, J., Pacheco, D., Soares, D., Guerreiro, M., (2016), “Structural, material, mechanical and durability properties and behavior of recycled aggregates concrete,” Journal of Building Engineering, Vol. 6, pp. 1-6.
[5] Firouzjaei, Zainab (1393), "The effect of adding recycled glass on the properties of self-compacting concrete at different temperatures", Master's thesis for Civil Engineering, Vali-e-Asr University, Rafsanjan, Faculty of Civil Engineering.
[6] Meyer, C., Baxter, S., Jin, W., (2000), “Alkali-aggregate reaction in concrete with waste glass as aggregate”, ACI Materials Journal, Vol. 97, pp. 208-213.
[7] Chen, C.H., Huang, R., Wu, J.K., Yang, C.C., (2006), “Waste E-glass particles used in cementitious mixtures”, Cement and Concrete Research, Vol. 36, No. 3, pp. 449–456.
[8] Kou, S.C., Poon, C.S., (2009), “Properties of self-compacting concrete prepared with recycled glass aggregate”, Cement and Concrete Composites, Vol. 31, No. 2, pp. 107–113.
[9] Reindel, J., (1998), “Report by Recycling Manage”, Dane county, Department of Public Works, Madison, USA.
[10] Vijayakumar, G., Vishaliny, H., Govindarajulu, D., (2013), “Studies on Glass Powder as Partial Replacement of Cement in Concrete Production”, International Journal of Emerging Technology and Advanced Engineering, Vol. 3, No. 2, pp. 153- 157.
[11] Shekhawat, S.B., Aggarwal V.C., (2014), “Utilization of Waste Glass Powder in Concrete”, International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology, Vol. 3, pp. 1-5.
[12] Dumitru, I., Song, T., Caprar, V., Brooks, P., Moss, J., (2010), “Incorporation of Recycled Glass for Durable Concrete”, Second International Conference on Sustainable Construction Materials and Technologies, Coventry University and The University of Wisconsin Milwaukee Center for by Utilization.
[13] Thomas D. Dyer, Ravindra K. Dhir, (2001), “Chemical reactions of glass cullet used as cement component”, Journal of Materials in Civil Engineering, Vol. 13, No. 6, pp. 407- 412.
[14] Samtur, H.R., (1974), “Glass Recycling and Reuse”, University of Wisconsin, Madison Institute for Environmental Studies, Report No. 17.
[15] Nassar, R.D., Soroushian, P., (2012), “Strength and durability of recycled aggregate concrete containing milled glass as partial replacement for cement”, Construction and Building Materials, Vol. 29, pp. 368-377.
[16] Vaitkevicius, V., Serelis, E., Hilbig, H., (2014), “The effect of glass powder on the microstructure of ultra-performance concrete”, Construction and Building Materials, Vol. 68, pp. 102-109.
[17] Bazant, Z.P., Jin, W., Meyer, C., (1998), “Fracture Mechanics of Concrete Structures”, Proc. FRA MCOS, Vol. 3, pp. 1687-1693.
[18] Carpenter, A.J., Cramer, S.M., (1999), “Mitigation of ASR in Pavement Patch Concrete that Incorporates Highly Reactive Fine Aggregate”, Transportation Research Record 1668, Paper No. 1087-1099, pp. 60-67.
[19] Pattengil, M., (1973), “Glass as a Pozzolan”, Albuquerque Symposium on Utilization of Waste Glass, Second Prod.
[20] J. Jin, P.L. Domone, (2002), “Relationships between the fresh properties of SCC and its mortar component”, In: Shah SP, Daczko JA, Lingscheit JN, editors. Proceedings of the first North American conference on the design and use of self-consolidating concrete. USA: Chicago; pp. 37–42.
[21] Shayan, A., Xu, A., (1999), “Utilization of Glass as a Pozzolanic Material in Concrete”, ARRB TR Internal Report RC91132.
[22] Neville, A.M., “Concrete Properties", Translated by: Hormoz Familly, Iran University of Science and Technology, Tehran, Third edition, (2012).
[23] ASTM C150-99a, "Standard specification for Portland cement", American Society for Testing and Materials, (1999).
[24] Sharifi, Yasser (1392), "The effect of sand replacement with glass waste on the tensile and flexural strengths of self-compacting concrete", National Conference on Concrete, Fifth Year.
[25] ASTM C127-12, "Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate", 2012.
[26] ASTM C128-12, "Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Coarse Aggregate”, 2012.
[27] Shayan, A., Xu, A., (2004), "Value-added utilization of waste glass in concrete", Cement and Concrete Research, 34 (1), pp. 81–89.
[28] ASTM C494/C494M– 99a, "Standard specification for chemical admixtures for concrete", American Society for Testing and Materials, November 1999.
[29] Dehestani, Mehdi (2012), "Providing environmental solutions for the recycling of PET waste bottles by replacing them as fine aggregates in concrete", Concrete Research Quarterly, Vol. 5, No. 1, pp. 7-18.
[30] ASTM C496-M11, (2011), "Standard Test Method for Spliting Tensile Strenght of Cylindrical Concrete Specimens".
[31] Maghsoudi, Ali Akbar (1392), "Modulus of elasticity, compressive strength and tensile strength of normal concrete and high-strength self-compacting concrete (line 2 of Mashhad urban train) and evaluation of regulations", National Conference on Concrete, Fifth Year.
[32] Akbari, Jalal (1394), "Evaluation of the effect of steel and glass fibers on the mechanical properties of concrete", Scientific Journal of Empirical Research in Civil Engineering, Vol. 2, No. 2, pp. 121-131.
[33] Dabbagh, Hooshang (1393), "Evaluation of the relationship of the regulation to calculate the modulus of elasticity of concrete", National Conference on Concrete, 6th Year.
[34] Jones, R., Facaroau, I., “Incerearea Nedistructiva a Betonului,” Editor Technical, Bucharest, 1971.