تأثیر شرایط عمل آوری کلرایدی بر خواص مکانیکی و دوام بتن حاوی زئولیت و میکرونانوحباب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشکاه خوارزمی، تهران، ایران

2 گروه عمران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

3 گروه مدیریت ساخت، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران.

چکیده

یـون کلرایـد بیشـترین سـهم در ترکیبـات شـیمیایی موجـود در آب دریـا را بـه خـود اختصـاص می دهـد. در ایـن تحقیـق بـرای بررسـی تأثیـر ایـن یـون بـر خـواص بتـن از شـرایط عمـلآوری کلرایـدی و جهـت بهبـود خـواص مکانیکـی و دوام بتـن از افزودنی هـای زئولیـت و میکرو-نانوحبـاب اسـتفاده گردیـده اسـت. بـر اسـاس آزمایش هـای انجام شـده شـامل پـراش اشـعه ایکـس، مقاومـت فشـاری، جـذب آب، نفـوذ کلرایـد و مقاومت الکتریکی مشـخص گردیـد که افزودن پـوزوالن زئولیت و میکرو- نانوحبـاب بـه بتـن در شـرایط عمـلآوری کلرایـدی از طریـق ایجـاد نمـک فریـدل، خـواص مکانیکـی و دوام بتـن را در سـن 28 روز بهبـود بخشـیده و پـس از آن بـا افزایـش سـن بتـن و تجزیـه ترکیـب نمـک فریـدل در نمونه هـای بتنـی از رونـد بهبـود کاسـته می شـود. بیشـترین تأثیـر در بهبـود خـواص مکانیکـی و دوام بتـن در سـن 28 روز مربـوط بـه نمونـهی شـامل 15 درصـد زئولیـت و 100 درصـد میکرو-نانوحبـاب در شـرایط عمـلآوری کلرایـدی اسـت کـه بـه ترتیـب مقاومـت فشـاری، کششـی و الکتریکـی را بـه مقـدار 47 ،78 و 254 درصـد افزایـش و نفـوذ کلرایـد و جـذب آب را بـه ترتیـب بـه مقـدار 84 و 49 درصـد نسـبت بـه نمونـه شـاهد در شـرایط عمـلآوری اسـتاندارد کاهـش می دهـد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The evaluation of concrete properties including zeolite and micro-nano bubble water in the chloride curing condition

نویسندگان [English]

  • moein khoshroo 1
  • ali katebi 2
  • ali akbar shirzadi javid 3
1 M.Sc. Student, Construction and Engineering Management, Tehran University of kharazmi
2 Assistant Professor, Faculty of Civil Engineering, Tehran University of kharazmi
3 Assistant Professor, School of Civil Engineering, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The highest part of chemical ions present in the seawater is related to the chloride ion. In this research, the effect of chloride curing condition on the properties of concrete including zeolite as a mineral admixture and micro-nano bubble water is evaluated. Based on the experiments including X-ray diffraction, compressive strength, water absorption, chloride permeability and electrical resistance, it was determined that the addition of zeolite and micro-nano bubble water to the mixture improved the properties of concrete in the chloride conditions. Also results showed that the chloride curing condition causes an improvement in the properties of concrete at the age of 28 days due to the formation of Friedel salt. With increase in age of concrete up to 90 days and decomposition of Friedel salt composition in mixtures, the process of improvement is reduced. The highest effects on improving the mechanical properties and durability of concrete at the age of 28 days is related to the mixture including 15% zeolite and 100% micro-nano bubble water under chloride curing conditions. Improvement contents in the mentioned situation are 47, 78, 254, 84 and 49 percent corresponds to the compressive strength, tensile strength, electrical resistance, chloride permeability and water absorption test respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mechanical Properties
  • durability properties
  • zeolite
  • micro nano bubble
  • chloride production condition
[1]       G. Hoff, DURABILITY OF OFFSHORE AND MARINE CONCRETE STRUCTURES. IN: DURABILITY OF CON- CRETE. SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE. AUGUST 4-9, 1991, MONTREAL, CANADA. VOLUME I, in: DURABILITY OF CONCRETE. SECOND INTERNA- TIONAL CONFERENCE., 1991.
[2]  W. McCoy, Mixing and curing water for concrete, in: Signifi- cance of Tests and Properties of Concrete and Concrete-Making Materials, ASTM International, 1966.
[3]       R. Dhir, M. Jones, Development of chloride-resisting con- crete using fly ash, fuel, 78(2) (1999) 137 142.
[4]       P.C. Hewlett, G. Hunter and M. Jones, RBridging the gaps, Chem. Br, 35(1) (1999) 40-43. 1999.
5] G. Batis, P. Pantazopoulou, S. Tsivilis, E. Badogiannis, The ef- fect of metakaolin on the corrosion behavior of cement mortars, Cement and Concrete Composites, 27(1) (2005) 125-130.
[6] T. Dyer, Concrete durability, Crc Press, 2014.
[7]  J. Bai, S. Wild, B. Sabir, Sorptivity and strength of air-cured and water-cured PC–PFA–MK concrete and the influence of binder composition on carbonation depth, Cement and Concrete Research, 32(11) (2002) 1813-1821.
[8]  H. Zibara, Binding of external chlorides by cement pastes, National Library of Canada= Bibliothèque nationale du Canada, 2001.
[9]  J. Bai, B. Sabir, S. Wild, J. Kinuthia, Strength development in concrete incorporating PFA and metakaolin, Magazine of con- crete research, 52(3) (2000) 153-162.
[10]  Q. Li, H. Geng, Y. Huang, Z. Shui, Chloride resistance of concrete with metakaolin addition and seawater mixing: a com- parative study, Construction and Building Materials, 101 (2015) 184-192.
[11] H. Pradesh, Application Of Nanotechnology InBuilding Ma- terials, International Journal of Engineering Research and Appli- cations (IJERA), 2 (2012) 1077-1082.
[12]  H. Li, L. Hu, D. Song, A. Al-Tabbaa, Subsurface transport behavior of micro-nano bubbles and potential applications for groundwater remediation, International journal of environmental research and public health, 11(1) (2014) 473-486.
[13]  F. Maoming, T. Daniel, R. HONAKER, L. Zhenfu, Nano- bubble generation and its application in froth flotation (part I): nanobubble generation and its effects on properties of microbub- ble and millimeter scale bubble solutions, Mining Science and Technology (China), 20(1) (2010) 1-19.
[14] A. Arefi, S.F. Saghravani, R. Mozaffari Naeeni, Mechanical Behavior of Concrete, Made with Micro-Nano Air Bubbles, Civil Engineering Infrastructures Journal, 49(1) (2016) 139-147.
[15]  S. Kwan, Larosa, J. Si and Al MASNMR, Study Of Stratlin- gite, American Ceramic Society, 78 (2005) 1921-1926.
[16] N. Saikia, S. Kato, T. Kojima, Thermogravimetric investigation on the chloride binding behaviour of MK–lime paste, Ther- mochimica Acta, 444(1) (2006) 16-25.
[17] U. Birnin-Yauri, F. Glasser, Friedel’s salt, Ca2Al (OH) 6 (Cl, OH)· 2H2O: its solid solutions and their role in chloride binding, Cement and Concrete Research, 28(12) (1998) 1713-1723.