اندازه گیری میزان گاز رادن در مناطق مختلف شهر تهران به همراه ارزیابی ریسک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران.

2 دانشکده عمران، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تهران، ایران

3 دانشکده محیط‌زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 شرکت مهندسین مشاور ساحل، تهران، ایران

چکیده

امروزه توسعه‌ فناوری و استفاده از ابزارآلات گوناگون موجب افزایش آلودگی‌های زیست‌محیطی شده است. یکی از آلودگی‌های خطرناک در محیط‌های بسته، گاز رادن (Rn-222) است. این گاز یک پرتوزای طبیعی بدون رنگ، بو و مزه است. طبق گزارش EPA و بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی دیگر، گاز رادن دومین عامل سرطان ریه پس از سیگار محسوب می‌شود. در این تحقیق، اندازه‌گیری گاز رادن در 30 نقطه از شهر تهران و با استفاده از دستگاه اتاقک نفوذی گاز رادن انجام شد. دستگاه‌ها به مدت 3 ماه در محل قرار گرفت و سپس برای آنالیز به آزمایشگاه منتقل شد. میانگین غلظت گاز رادن در شهر تهران 3Bq/m104 به‌دست  آمد؛ به گونه‌ای که حداکثر و حداقل غلظت به ترتیب برابر با 3Bq/m2/460 (شهرک شهید باقری در غرب تهران) و کم‌تر از 3Bq/m31 (شهید عراقی در شمال تهران) بود. در انتها، ارزیابی ریسک گاز رادن با استفاده از روش ارائه شده توسط  EPA انجام شد. نتایج نشان داد نرخ مرگ و ریسک ناشی از سرطان ریه برای مردان سیگاری مستقل از سن، 14 برابر مردان غیرسیگاری است. هم‌چنین، نرخ مرگ و ریسک برای زنان سیگاری، 12 برابر زنان غیرسیگاری است. نرخ مرگ و میر برای زنان غیرسیگاری و سیگاری به ترتیب حدود 4 و 5/1 برابر مردان غیرسیگاری و سیگاری به‌دست  آمد. هم‌چنین مشاهده شد میزان این ریسک برای زنان غیرسیگاری و سیگاری تقریباً 5/1 برابر مردان غیرسیگاری و سیگاری است. در مجموع، خطر این نوع سرطان باید برای سنین بالاتر از70 و  افراد سیگاری و به ویژه در زنان، جدی‌تر پیگیری گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Radon Gas Concentration Measurement and Assessment of Health Risk in Tehran, Iran

نویسندگان [English]

  • M. Shahbazi Sehrani 1
  • S. Boudaqpour 2
  • M. Mirmohammadi 3
  • A.R. Hajizadeh 4
1 Civil Engineering Department, Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran
2 Civil Engineering Department, Khajeh Nasir Toosi University of Technology, Tehran, Iran
3 College of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Sahel Consulting Engineers
چکیده [English]

In recent years, technology development and using various tools have led to produce environmental contaminations. Radon (Rn-222) is one of the dangerous and fatal indoor air pollution. According to Environment Protection Agency (EPA) and many other international organizations, Radon is major cause of lung cancer after smoking. In present research, Radon measurements have been done in 30 dwellings of Tehran using AEOI devices. According to research achievements, the average Radon concentration in Tehran is measured 104 Bq/m3. Maximum and minimum concentrations are 460.2 Bq/m3 in west and 31 Bq/m3 in north respectively. Risk assessment was done using EPA method. Results showed that independent of age, the lung cancer death rates and risk were 14 times or 12 times (for males and females respectively) greater for ever smokers than never smokers. In conclusion, females are more at risk than males. It was determined people who were older than 70 and also ever smokers are more at risk that must be followed up.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Air Pollution
  • Radon Gas
  • AEOI
  • Lung Cancer
  • Risk Assessment
[1] P. Hystad, M. Brauer, P.A. Demers, K.C. Johnson, E. Setton, A. Cervantes-Larios, K. Poplawski, A. McFarlane, A. Whitehead, A.-M. Nicol, Geographic variation in radon and associated lung cancer risk in Canada, Can J Public Health, 105(1) (2014) 4-10.
[2] T.M. Dyess, Radon in building. Environmental analysis and remediation, 1998.
[3] U.N.S.C.o.t.E.o.A. Radiation, Sources and effects of ionizing radiation: sources, United Nations Publications, 2000.
[4] L.A. Owen, K.T. Pickering, An introduction to global environmental issues, Routledge, 2006.
[5] M. Al-Zoughool, D. Krewski, Health effects of radon: a review of the literature, International journal of radiation biology, 85(1) (2009) 57-69.
[6] U.D.o. Health, H. Services, Surgeon General releases national health advisory on radon, Washington, DC: US Department of Health and Human Services, (2005).
[7] R.L. Siegel, K.D. Miller, A. Jemal, Cancer statistics, 2015, CA: a cancer journal for clinicians, 65(1) (2015) 5-29.
[8] O. Catelinois, A. Rogel, D. Laurier, S. Billon, D. Hemon, P. Verger, M. Tirmarche, Lung cancer attributable to indoor radon exposure in france: impact of the risk models and uncertainty analysis, Environmental health perspectives, 114(9) (2006) 1361.
[9] In re TMI Litigation, in: F. 3d, Court of Appeals, 3rd Circuit, 1999, pp. 613.
[10] A. Enflo, Lung cancer risks from residential radon among smokers and non-smokers, Journal of Radiological Protection, 22(3A) (2002) A95.
[11] P.U. Environmental, Agency. EPA assessment of risks from radon in homes. EPA 402-R-03-003. Washington, (2003).
[12] R. Chauhan, Radon exhalation rates from stone and soil samples of Aravali hills in India, Iranian Journal of Radiation Research, 9(1) (2011) 57-61.
[13] P.M. Lantz, D. Mendez, M.A. Philbert, Radon, smoking, and lung cancer: the need to refocus radon control policy, American journal of public health, 103(3) (2013) 443-447.
[14] U.E.P. Agency(EPA), News Releases By State. Radon Action Could Save Many Lives in, 2009.
[15] R.W. Field, D.J. Steck, B.J. Smith, C.P. Brus, E.L. Fisher, J.S. Neuberger, C.E. Platz, R.A. Robinson, R.F. Woolson, C.F. Lynch, Residential radon gas exposure and lung cancer: the Iowa Radon Lung Cancer Study, American Journal of Epidemiology, 151(11) (2000) 1091-1102.
[16] E. Lazo, R. Smith, R. Coates, R. Andersen, Y. Asano, C.-L. Chapple, K. Faulkner, A. Hefner, M. Hill, R. Jones, The state of radiological protection; views of the radiation protection profession: IRPA13, Glasgow, May 2012, Journal of Radiological Protection, 32(4) (2012) 489.
[17] W.H. Organization, Proceedings of IRPA12: 12. Congress of the International Radiation Protection Association: Strengthening Radiation Protection Worldwide-Highlights, Global Perspective and Future Trends, (2010).
[18] M. Faheem, Radon exhalation and its dependence on moisture content from samples of soil and building materials, Radiation Measurements, 43(8) (2008) 1458-1462.
[19] G. Kropat, F. Bochud, M. Jaboyedoff, J.-P. Laedermann, C. Murith, M. Palacios, S. Baechler, Major influencing factors of indoor radon concentrations in Switzerland, Journal of environmental radioactivity, 129 (2014) 7-22.
[20] F. Malik, M. Rafique, Indoor radon monitoring near an in situ leach mining site in D G Khan, Pakistan, Journal of Radiological Protection, 32(4) (2012) 427.
[21] M. Müllerová, K. Holý, Study of Relation between Indoor Radon in Multi-storey Building and Outdoor Factors, in: AIP Conference Proceedings, AIP, 2010, pp. 161-162.
[22] W.H. Organization, WHO handbook on indoor radon: a public health perspective, World Health Organization, 2009.
[23] B. Veloso, J.R. Nogueira, M.F. Cardoso, Lung cancer and indoor radon exposure in the north of Portugal–an ecological study, Cancer epidemiology, 36(1) (2012) e26-e32.
[24] R. Trevisi, F. Leonardi, C. Simeoni, S. Tonnarini, M. Veschetti, Indoor radon levels in schools of South-East Italy, Journal of environmental radioactivity, 112 (2012) 160-164.
[25] J.M. Lee, C.H. Park, S.J. Kim, J.H. Moon, Investigation of the areas of high radon concentration in Gyeongju, Applied Radiation and Isotopes, 81 (2013) 248-254.
[26] P. Singh, S. Singh, B. Sahoo, B. Sapra, B. Bajwa, A study of indoor radon, thoron and their progeny measurement in Tosham region Haryana, India, Journal of Radiation Research and Applied Sciences, 8(2) (2015) 226-233.
[27] K. Hadad, R. Doulatdar, S. Mehdizadeh, Indoor radon monitoring in Northern Iran using passive and active measurements, Journal of Environmental Radioactivity, 95(1) (2007) 39-52(in Persian).
[28] M. Jafarizadeh, M. Zahedifar, M. Taheri, S. Baradaran, Radon Measurement of some dwellings in Kashan, Iran. Iranian Journal of Radiation Safety and Measurement, 2 (2014) 37-41(in Persian).
[29] A. Tavakoli, A. Parizanganeh, Y. Khosravi, P. Hemmati, Study of Radon Concentration of dwellings in Tarom, Zanjan, Iran, Iranian Journal of Health and Environment 10(1) (2017) 115-124(in Persian).
[30] B.R. Out, a Step-by-step Guide on How to Build Radon-resistant Homes, in, USA EPA/402-K-01-002, 2001.