مروری بر روش های مدلسازی برخورد ساختمان های مجاور با یکدیگر و راهکارهای کاهش پاسخ ناشی از ضربه در آنها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

به هنگام زلزله در ساختمان‌هایی که فاقد درز انقطاع مناسب با ساختمان مجاور خود می‌باشند پدیده ضربه زدن ساختمان‌ها به یکدیگر می‌تواند سبب خسارات سازهای قابل توجهی در آنها گردد. بعد از وقوع زلزله‌های مهمی همچون مکزیکوسیتی (1985) و لوماپریتا (1989 ) و مشاهدهی خسارات بوجود آمده در ساختمان‌ها در اثر برخورد آنها با یکدیگر، این پدیده مورد توجه محققین قرار گرفت. در مقاله حاضر با مرور روش‌های تحلیلی مختلفی که برای مدل‌سازی پدیده ضربه وجود دارند، از بین مدل‌های الاستیک خطی، ویسکوالاستیک خطی، ویسکوالاستیک خطی اصلاح شده، الاستیک غیرخطی هرتز، هرتز–  دمپ غیرخطی و ویسکوالاستیک غیرخطی، مدل ویسکوالاستیک غیرخطی به عنوان مدلی مناسب برای این منظور شناسایی شده است. در ادامه مقاله راهکارهای مختلف برای کاهش آثار ضربه در ساختمان‌های برخورد کننده با یکدیگر، مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس تحلیل‌های انجام شده در این تحقیق، در مواردی که درز انقطاع لازم بین ساختمان‌ها اجرا نشده باشد یکی از مناسب‌ترین روش‌ها جهت کاهش آثار ضربه در ساختمانهای مجاور، تقویت ساختمانها می‌باشد. این امر می‌تواند با استفاده از افزایش سختی موثر جانبی ساختمان‌ها و یا استفاده از ابزارهای مستهلک کننده انرژی به منظور افزایش میرایی موثر سازه و استهلاک بیشتر پاسخ دینامیکی ناشی از ضربه محقق گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Literature Review on Modeling and Mitigating the Pounding Effects in Buildings

نویسندگان [English]

  • M. Papi
  • H. Toopchi-Nezhad
Department of Civil Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

During an earthquake event, the adjacent buildings that lack a sufficient gap from one another may experience a severe structural damage as a result of structural pounding. The effects of structural pounding specially gained more attention after the historic earthquakes of Mexico City (1985) and Loma Prieta (1989) where, a significant number of buildings were damaged due to pounding. In this paper, the analytical models that are reported in the literature to simulate the pounding forces were reviewed. These include linear elastic, linear viscoelastic, modified linear viscoelastic, Hertz non-linear elastic, Hertz-damp non-linear viscoelastic, and non-linear viscoelastic models. The accuracy of these methods has been examined and compared in this paper. Additionally, current strategies for mitigating the pounding effects in adjacent building structures are reviewed. The last component of this paper includes a case study wherein the pounding effects are mitigated via improving the effective lateral stiffness and/or effective damping ratio in the building structure of interest. Results of the case study indicate that the application of supplemental energy dissipation devices is effective in the mitigation of pounding effects in those buildings that lack any seismic gap with their neighboring structures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pounding phenomenon
  • Out-of-phase vibration
  • Pounding force
  • Seismic response mitigation
  • Seismic gap
[1] E. Rosenblueth, R.J.C.i. Meli, The 1985 Mexico earthquake, 8(5) (1986) 23-34.
[2] K. Kasai, B.F.J.E.s. Maison, Building pounding damage during the 1989 Loma Prieta earthquake, 19(3) (1997) 195-207.
[3] S.A. Anagnostopoulos, K.V.J.E.e. Spiliopoulos, s. dynamics, An investigation of earthquake induced pounding between adjacent buildings, 21(4) (1992) 289-302.
[4] R.J.E.s. Jankowski, Earthquake-induced pounding between equal height buildings with substantially different dynamic properties, 30(10) (2008) 2818-2829.
[5] C.G. Karayannis, M.J.J.E.e. Favvata, s. dynamics, Earthquake-induced interaction between adjacent reinforced concrete structures with non-equal heights, 34(1) (2005) 1-20.
[6] C.G. Karayannis, M.J.J.S.E. Favvata, Mechanics, Inter-story pounding between multistory reinforced concrete structures, 20(5) (2005) 505-526.
[7] B.F. Maison, K.J.E.e. Kasai, s. dynamics, Dynamics of pounding when two buildings collide, 21(9) (1992) 771-786.
[8] P.C. Polycarpou, L. Papaloizou, P.J.E.E. Komodromos, S. Dynamics, An efficient methodology for simulating earthquake-induced 3D pounding of buildings, 43(7) (2014) 985-1003.
[9] B. Sołtysik, R.J.I.J.o.E.S. Jankowski, Engineering, Non-linear strain rate analysis of earthquake-induced pounding between steel buildings, 6 (2013) 429-433.
[10] W. Goldsmith, Impact: The theory and physical behavior of colliding solids, Arnold, 1960.
[11] M. Goland, P. Wickersham, M.J.J.o.A.M. Dengler, Propagation of elastic impact in beams in bending, 22 (1955) 1-7.
[12] R.J.E.E. Jankowski, S. Dynamics, Experimental study on earthquake-induced pounding between structural elements made of different building materials, 39(3) (2010) 343-354.
[13] J.G. van Mier, A.F. Pruijssers, H.W. Reinhardt, T.J.J.o.S.E. Monnier, Load-time response of colliding concrete bodies, 117(2) (1991) 354-374.
[14] R. Jankowski, S. Mahmoud, Earthquake-induced structural pounding, Springer, 2015.
[15] P.C. Polycarpou, P.J.E.E. Komodromos, S. Dynamics, On poundings of a seismically isolated building with adjacent structures during strong earthquakes, 39(8) (2010) 933-940.
[16] S. Mahmoud, R.J.I.J.o.S. Jankowski, T.T.o.C. Engineering, Modified linear viscoelastic model of earthquake-induced structural pounding, 35(C1) (2011) 51.
[17] H.J.J.r.a.M. Hertz, Ueber die Beruhrung fester elastischer Korper, 92 (1882) 156-171.
[18] [K. Chau, X.J.E.e. Wei, s. dynamics, Pounding of structures modelled as non-linear impacts of two oscillators, 30(5) (2001) 633-651.
[19] S. Muthukumar, R.J.E.e. DesRoches, s. dynamics, A Hertz contact model with non-linear damping for pounding simulation, 35(7) (2006) 811-828.
[20] R.J.E.e. Jankowski, s. dynamics, Non-inear viscoelastic modelling of earthquake-induced structural pounding, 34(6) (2005) 595-611.
[21] S.A.J.E.e. Anagnostopoulos, s. dynamics, Pounding of buildings in series during earthquakes, 16(3) (1988) 443-456.
[22] C.G. Karayannis, M.J.J.E.e. Favvata, s. dynamics, Earthquake-induced interaction between adjacent reinforced concrete structures with non-equal heights, 34(1) (2005) 1-20.
[23] C.G. Karayannis, M.J.J.S.E. Favvata, Mechanics, Inter-story pounding between multistory reinforced concrete structures, 20(5) (2005) 505-526.
[24] G. Cole, R. Dhakal, A. Carr, D.J.E.E. Bull, S. Dynamics, An investigation of the effects of mass distribution on pounding structures, 40(6) (2011) 641-659.
[25] P.C. Polycarpou, P.J.E.S. Komodromos, Earthquake-induced poundings of a seismically isolated building with adjacent structures, 32(7) (2010) 1937-1951.
[26] P.C. Polycarpou, L. Papaloizou, P.J.E.E. Komodromos, S. Dynamics, An efficient methodology for simulating earthquake-induced 3D pounding of buildings, 43(7) (2014) 985-1003.
[27] P.C. Polycarpou, L. Papaloizou, P. Komodromos, D.C.J.E. Charmpis, Structures, Effect of the seismic excitation angle on the dynamic response of adjacent buildings during pounding, 8(5) (2015) 1127-1146.
[28] L. Wang, K. Chau, X.J.A.i.S.E. Wei, Numerical simulations of nonlinear seismic torsional pounding between two single-story structures, 12(1) (2009) 87-101.
[29] R.J.E.s. Jankowski, Earthquake-induced pounding between equal height buildings with substantially different dynamic properties, 30(10) (2008) 2818-2829.
[30] M. Papadrakakis, C. Apostolopoulou, A. Zacharopoulos, S.J.J.o.E.M. Bitzarakis, Three-dimensional simulation of structural pounding during earthquakes, 122(5) (1996) 423-431.
[31] H. Elwardany, A. Seleemah, R.J.E.S. Jankowski, Seismic pounding behavior of multi-story buildings in series considering the effect of infill panels, 144 (2017) 139-150.
[32] B. Madani, F. Behnamfar, H.T.J.S.D. Riahi, E. Engineering, Dynamic response of structures subjected to pounding and structure–soil–structure interaction, 78 (2015) 46-60.
[33] M. Ghandil, F. Behnamfar, M.J.S.D. Vafaeian, E. Engineering, Dynamic responses of structure–soil–structure systems with an extension of the equivalent linear soil modeling, 80 (2016) 149-162.
[34] B.D.J.E.e. Westermo, s. dynamics, The dynamics of interstructural connection to prevent pounding, 18(5) (1989) 687-699.
[35] K. Kasai, J.A. Munshi, B.F. Maison, Viscoelastic dampers for seismic pounding mitigation, in: Structural Engineering in Natural Hazards Mitigation, ASCE, 1993, pp. 730-735.
[36] J.E. Luco, F.C.J.E.E. De Barros, S. Dynamics, Optimal damping between two adjacent elastic structures, 27(7) (1998) 649-659.
[37] W. Zhang, Y.J.J.o.S. Xu, Vibration, Vibration analysis of two buildings linked by Maxwell model-defined fluid dampers, 233(5) (2000) 775-796.
[38] S. Anagnostopoulos, C.J.E.e. Karamaneas, s. dynamics, Use of collision shear walls to minimize seismic separation and to protect adjacent buildings from collapse due to earthquake-induced pounding, 37(12) (2008) 1371-1388.
[39] P.C. Polycarpou, P. Komodromos, A.C.J.E.E. Polycarpou, S. Dynamics, A nonlinear impact model for simulating the use of rubber shock absorbers for mitigating the effects of structural pounding during earthquakes, 42(1) (2013) 81-100.
[40] A.S.o.C. Engineers, Seismic Evaluation and Retrofit of Existing Buildings (ASCE/SEI 41-13), American Society of Civil Engineers, 2014.