مطالعه و مقایسه رفتار تراکمی خاک های دانه ای توسط امواج فراصوت و دستگاه طراحی شده چکش ضربه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده عمران، دانشگاه تفرش، تفرش، ایران

2 دانشکده ژئوتکنیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، اراک، ایران

3 دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران

چکیده

به دست آوردن پارامترهای رفتاری خاک همواره از دغدغه های اولیه در علم مکانیک خاک 1 بوده است. این پارامترها اغلب در آزمایشگاه یا به صورت تست صحرایی 2 به دست میآیند [1] . این آزمایشات معمولا نیاز به تجهیزات خاص ، زمان و دقت عمل زیاد دارند که این موارد را می توان به عنوان محدودیت به حساب آورد. هدف از ارائه این مقاله معرفی روشی برای اندازهگیری تراکم خاک های دانه ای3  (مخلوط،) متشکل از ماسه % 80 4و رس ،% 20 5بدون انجام آزمایشات مفصل صحرایی و آزمایشگاهی می باشد. در این مقاله چکشی مشابه چکش اشمیت 6معرفی می شود که توسط آن می توان رفتار تراکمی خاک را با یک ضربه محاسبه کرد، این چکش ابداعی به اسم چکش ضربه RHنامیده می شود. از طرفی نتایج حاصل از چکش ضربه با نتایج تست فراصوت نیز مقایسه می شود. در این پژوهش از امواج فشاری یا اولیه7استفاده شده است [2] زیرا امواج فشاری نسبت به امواج برشی یا ثانویه 8دارای سرعت بیشتری بوده و از نظر سهولت در انتشار و بازگشت امواج نسبت به امواج برشی دارای برتری میباشد [3] .ابتدا با استفاده از آزمایش تراکم اصلاح شده پروکتور 9 که در استاندارد آشتو 10 معرفی شده است مدل سازی مصالح انجام گرفته [4] و در ادامه مصالح با محدوده دانه بندی 11مشخص و بر اساس پارامترهای کیفی نظیر درصد تراکم و درصد رطوبت های طبیعی و بهینه 12در معرض امواج فشاری دستگاه فراصوت بصورت مستقیم قرار گرفته اند [6] و همزمان توسط دستگاه چکش ضربه تراکم سنجی می شوند [5] . براساس نتایج حاصل از سرعت و زمان عبور امواج و تست ضربه در جهات افقی و قائم در پروسه افزایش تراکم با فراوانی بیش از سی بارتکرار، بدون هرگونه آزمایش صحرائی - آزمایشگاهی و با کاهش خطاهای انسانی و دستگاهی وامکان انجام آزمایشات با
فراوانی بیشتر در زمان کوتاهتر،با استفاده از نمودارهای کالیبره و روابط همبستگی و براساس نمونه فولادی مبنا، درصد تراکم خاک بدست خواهند آمد[2].

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study and comparison of compaction characteristics of coarse grained soils using Ultrasonic waves and new designed Impact hammer

نویسندگان [English]

  • H. R. Saba 1
  • B. Halimi 2
  • S. Jafari Mehrabadi 2
  • S. Saeedi Jam 3
1 Department of civil Engineering, University of Tafresh, Tafresh, Iran
2 Department of Geo-technique, Islamic Azad University of Arak, Arak, Iran
3 Islamic Azad University of Hamedan, Hamedan, Iran
چکیده [English]

Obtaining physical and mechanical parameters of the soil has always been the primary challenge in the science of soil mechanics. These parameters are mostly obtained in laboratories or by field tests. In the present paper a hammer similar to Schmidt hammer is introduced which can be used to calculate soil parameters by its single impact. Such a novel hammer is termed RH impact hammer. The results of RH test are compared with that of ultrasonic tests. First, using the modified Proctor compaction test introduced in AASHTO standard, the modeling of the materials is done. In the continuation, the materials with known gradation range and based on the quality parameters such as compaction percent and natural and optimum moisture content are directly exposed to pressure waves of ultrasonic device and are simultaneously compact-metered with RH hammer. Without any field or laboratory experiments and only based on velocity and transmission time of waves and also using calibration plots and correlation formulas and base steel specimen. Readings are above 3 of the densities of more than 90% of the soil.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ultrasonic Waves
  • Pressure Waves
  • RH Impact Hammer
  • Compressive Strength
  • Optimum Moisture
[1] Dos, Brajaw, Translation, "Geotechnical Engineering Principles", Academic Edition, Fifth (in Persian) Edition, Iran, Tehran, 2008.
[2] Mir Mohammad Hosseini, Seyyed Majeddin, "Seismic Geotechnical Engineering", International (in Persian) Journal of Seismology Research Institute, Tehran, 2009.
[3] Makarchian, M. And Ahmadi, Q. M, "Separation of vibrations caused by explosion in soil by geophyses", Proceedings of the 7th National Congress on Civil Engineering, Volume 3, Sistan (in Persian) and Baluchestan University, Zahedan, Iran, 2013.
[4] Eflaki, Ismail, "Soil Mechanics Laboratory", Amir Kabir University of Technology, Tehran, 1989. (in Persian)
[5] Moghanloo, Rahmatollah, "Investigating methods for decreasing amplitude of dynamic waves on structures caused by vibrations using separator dampers in laboratory conditions", (in Persian) Mohaghegh Ardabili University, 2014.
[6] Gazavi, M. And Shahmandi, "Final Report of Geotechnical Studies of Isfahan City Projects", (in Persian) Isfahan, 2013.
[7] Grisso, Robert and Alley, Mark, "soil electrical conductivity", Virginia Tech, 2009.
[8] Lundberg, A. Beijer, J. Dijkstra, F. van Tol, and W. Broere. "Investigation of in-situ soil density change by resistivity measurements." (2012).
[9] Paz-Ferreiro, J., M. de A. Marinho, L. F. S. da Silva, S. T. Motoshima, and R. da Silva Dias. "The effects of bulk density and water potential on multifractal characteristics of soil penetration resistance microprofiles measured on disturbed soil samples." Vadose Zone Journal 12, no. 3 (2013).
[10] Hemmat, A., A. R. Binandeh, J. Ghaisari, and A. Khorsandi. "Development and field testing of an integrated sensor for on-the-go measurement of soil mechanical resistance." Sensors and Actuators A: Physical 198 (2013): 61-68.
[11] Law, Kim Hing, Siti Zulaikha Othman, Roslan Hashim, and Zubaidah Ismail. "Determination of soil stiffness parameters at a deep excavation construction site in Kenny Hill Formation." Measurement 47 (2014): 645-650.
[12] Keller, Thomas, M. Berli, S. Ruiz, Mathieu Lamandé, J. Arvidsson, Per Schjønning, and A. P. S. Selvadurai. "Transmission of vertical soil stress under agricultural tyres: Comparing measurements with simulations." Soil and Tillage Research 140 (2014): 106-117.
[13] Naderi-Boldaji, Mojtaba, Reza Alimardani, Abbas Hemmat, Ahmad Sharifi, Alireza Keyhani, Mehari Z. Tekeste, and Thomas Keller. "3D finite element simulation of a single-tip horizontal penetrometer–soil interaction. Part II: Soil bin verification of the model in a clay-loam soil." Soil and Tillage Research 144 (2014): 211-219.
[14] Hanumantha Rao, B., and Taradutta Panda. "A methodology for determining crushing strength of stabilized waste from shear wave velocity." International Journal of Geotechnical Engineering 8, no. 1 (2014): 84-93.
[15] Das, Braja M., and Khaled Sobhan. Principles of geotechnical engineering. Cengage Learning, 2013.
[16] Ali Zadeh, A. Rezaei, p. Farrokhzad, F, "Application of microtremors in seismic microzonation" (Case study: Town of Babol), The first national conference on the improvement and (in Persian) rehabilitation of urban tissues in the vicinity of active faults, Tabriz, 2012
[17] Sharma, P. K., Manoj Khandelwal, and T. N. Singh. "A correlation between Schmidt hammer rebound numbers with impact strength index, slake durability index and P-wave velocity." International Journal of Earth Sciences 100, no. 1 (2011): 189-195.
[18] Heller, V., and W. H. Hager. "Wave types of landslide generated impulse waves." Ocean Engineering 38, no. 4 (2011): 630-640.
[19] Maleki, Mohammad, "The Pastoral Theory", Bu-Ali Sina University Press, Hamedan, Iran, (in Persian) Hamedan, 2006.
[20] Champiré, Florian, Antonin Fabbri, Jean-Claude Morel, Henry Wong, and Fionn McGregor. "Impact of relative humidity on the mechanical behavior of compacted earth as a building material." Construction and Building Materials 110 (2016): 70-78.
[21] Liu, Chao, Ai-lan Che, and Shao-kong Feng. "Propagation characteristics of elastic wave in layered medium and applications of impact imaging method." Journal of Shanghai Jiaotong University (Science) 18 (2013): 479-485.
[22] Li, X., G. Rupert, David A. Summers, P. Santi, and D. Liu. "Analysis of impact hammer rebound to estimate rock drillability." Rock Mechanics and Rock Engineering 33, no. 1 (2000): 1-13.
[23] Zanalizadeh, AS. Farrokhzad, F Rezaei, S., "The study of the effect of the site using the results of microtremor and its comparison with geotechnical studies." Case study: Northwest of Babol (in Persian) (", 7th National Congress of Civil Engineering, Zahedan, 2013).
[24] Katte, V. Y., and G. E. Blight. "Solute suction and shear strength in saturated soils." Bioinspired Photonics: Optical Structures and Systems Inspired by Nature (2015): 355.