مدل مکان‌یابی ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی شهری در محیط GIS

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه علم و صنعت ایران

2 کارشناسی ارشد دانشکده فنی و مهندسی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

تعیین محل‌های مناسب برای قرار گرفتن ایستگاه‌ها در راستای یک مسیر ریلی، یکی از مهم ترین مراحل طراحی و برنامه ریزی در سیستم‌های حمل و نقل ریلی است. در این مقاله مدل جدیدی برپایه GIS[i] برای مکان‌یابی ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی شهری با هدف بیشینه نیم فاصله شدن جذب مسافر در مسیر ریلی ارائه شده است. در این مدل با در نظر گرفتن محل‌های بالقوه برای قرارگیری ایستگاه ریلی، در گام اول انواع چیدمان‌ها (ترکیبات مکانی ممکن) در طول خط تشکیل می‌گردد. در گام‌های بعدی چیدمان ها بر اساس مقدار جذب مسافر از نواحی تحت پوشش ایستگاه‌ها، اولویت بندی می‌شوند و بهترین مکان­های ایستگاه‌های حمل و نقل ریلی شهری تعیین خواهد شد. مدل ارائه شده نسبت به ویژگی‌های محیط، کاربر و سیستم ریلی حساس است.
1 Geographic Information Systems
 2Coverage
 3Mesa and Ortega
 4Traffic Analysis Zones
 5Contours
 6Triangulated Irregular Network (TIN)
 
 

عنوان مقاله [English]

Allocation Model of Rail Transportation Stations in GIS Environment

نویسندگان [English]

  • Shahriar Afandi Zadeh 1
  • Mehrdad Shariat 2
1 Associate Professor, Iran University of Science & Technology, Faculty of Civil Engineering, Tehran, Iran
2 Senior Expert, Islamic Azad University, Science & Research Branch, Faculty of Engineering, Tehran, Iran
چکیده [English]

In this paper, a GIS based model for locating urban rail stations is suggested. The Purpose of the model is maximizing the number of passengers who are attracted to the rail. The model at first generates different combinations of stations along the rail line. Following that, the model evaluates the rail trip attraction from the station-covered areas in each combination of stations. Finally, the model prioritizes the location and combinations of stations. Based on this, the optimized locations of stations are determinable. The suggested model considers local conditions, user characteristics and rail specifications

کلیدواژه‌ها [English]

  • GIS
  • Rail Line
  • Rail Trip
  • Combinations of Stations along the Rail Line
  • Rail Station
[1] مرکزتحقیقات و مطالعات حمل و نقل دانشگاه صنعتی شریف، گزارش حمل و نقل همگانی سریع شیراز، مطالعات جامع حمل و نقل شیراز، 1379
[2] Vuchic, V.R.; Urban Transit Operations, Planning and Economics, John Wiley &
Sons, INC, 2004.
[3] Vuchic, V.R.; Urban Transit Systems and Technology, John Wiley & Sons, INC, 2007.
[4]Daskin, M.S., Owen, S.H.; “Location Models in Transportation“, Handbook of Transportation Science, Second Edition,Kluwer Academic Publishers, pp. 320-371,2003.
[5]Chien, S.I.; Qin, Zh.; “Optimization of Bus Stop Locations for Improving Transit Accessibility“, Transportation Planning and Technology 27, pp.211–227, 2004.
[6]Laporte, G., Mesa, J.A., Ortega, F.A.; “Locating Stations on Rapid Transit Lines”, Computers & Operations Research 29, pp.741–759, 2002.
[7]Mesa, J.A. and F.A. Ortega.; “Park-and-Ride Station Catchment Areas in Metropolitan Rapid Transit Systems.”, Mathematical Methods on Optimization in Transportation Systems, Kluwer, Dordrecht, pp. 81–93, 2001.
[8]Laporte, G., Mesa, J.A., Ortega, F.A., Sevillano, I.; “Maximizing Trip Coverage in the Location of a Single Rapid Transit Alignment“, Annals of Operations Research 136, pp. 49–63, 2005.