کالیبراسیون خودکار مدل هیدرولوژیکی رخدادپایه با استفاده از الگوریتم فراکاوشی PSO

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده عمران و محیط زیست

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده عمران و محیط زیست i

چکیده

مدل هیدرولوژیکی مفهومی HEC-HMS شامل کتابخانه‌ای از انواع روش­های شبیه­های سازی فرایندهای هیدرولو‍ژیکی کاربرد وسیعی را در شبیه‌‌سازی فرآیند بارش-رواناب در سطح مطالعات کاربردی داشته است. در این مقاله کالیبراسیون خودکار مدل گفته شده با استفاده از الگوریتم فراکاوشی PSO بر روی مدل حوضه تمر از زیرحوضه‌های حوضه گرگانرود در استان گلستان، مورد توجه قرار گرفته است. این امر از طریق کدنویسی الگوریتم بهینه‌سازی در نرم­افزار مطلب، فراخوانی و اجرای HEC-HMS در این محیط با استفاده از محیط حدواسط DOS میسر شده است. کالیبراسیون مدل ابتدا در سناریوهای تک‌رخداده انجام شد که منجر نیل به دسته پارامترهای مختلف گردید. برای ارزیابی توانایی الگوریتم PSO در نیل به جواب­های مطلوب، نتایج رویکرد کالیبراسیون تک‌رخداده با نتایج کالیبراسیون شبه­خودکار مبتنی بر الگوریتم جستجوی محلی نلدرومید موجود در HMS مقایسه شد که نشان­دهنده کارایی الگوریتم PSO در اتصال به مدل هیدرولوژیکی است. در ادامه کالیبراسیون مدل در سناریوهای چندرخداده بررسی شد. دسته پارامترهای حاصل از رویکردهای تک و چند‌رخداده در رخداد صحت‌سنجی ارزیابی و با استفاده از مفهوم بازکالیبراسیون پارامترهای شرایط اولیه حوضه، فرآیند غربالگری دسته پارامترهای رقیب انجام پذیرفت. این روش با توجه به مشکل غیرمنفرد بودن مجموعه جواب­های مساله کالیبراسیون به عنوان یک مساله معکوس می‌تواند در محدود نمودن تعداد جواب­های کاندید موثر باشد. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Automatic Calibration of Hydrologic Event-Based Model Using PSO Meta-Heuristic Algorithm

نویسندگان [English]

  • Bahareh Kamali 1
  • seyed jamshid Mousavi 2
چکیده [English]

The conceptual hydrologic HEC-HMS model that includes a library of different event-based models for simulating rainfall-runoff process has been gained a significant attention in different applications. Automatic calibration of HMS model has been considered in this study using particle swarm optimization (PSO) algorithm and its application has been assessed in modeling Tamar basin in North of IRAN. The PSO algorithm has been coded in MATLAB where the HMS model is called and run from through transferring to DOS applications. Firstly, Model calibration is performed in single event scenarios and the results were compared with Nelder and Mead local search algorithm method built in HMS model. The results revealed the outperformance of the proposed PSO-HMS model. Since no unique parameter set was obtained in single event scenarios, the model was employed to calibrate three calibration events jointly. Then all candidate parameter sets obtained from single and jointly-event calibration scenarios were tested in verification stage in which parameters of initial abstraction coefficients were recalibrated. The procedure resulted in choosing more suitable parameter sets to be screened out, although no unique parameter set can be obtained. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Event-based hydrologic model
  • HEC-HMS rainfall-runoff model
  • Particle Swarm Optimization
  • recalibration
[1]ثقفیان، بهرام، گزارش مطالعات فیزیوگرافی طرح هشدار سیل گرگانرود، موسسه تحقیقات آب،پژوهشکده منابع آب، تهران، ۱۳۸۷
[2]Chow, V.T.; Maidment, D. R.; Mays, L.W.; Applied Hydrology, McGraw, Inc, New York,USA, 1988.
[3]Duan, Q.; Sorooshian, S.; Gupta,V.K.; “Optimal Use of the SCE-UA Global Optimization Method for Calibrating Watershed Models”, Journal of Hydrology, vol. 158, pp. 265-284, 1994.
[4]Eberhart, R.; Kennedy, J.; “A New Optimizer Using Particle Swarm Theory” Proc. Sixth International Symposium on Micro Machine and Human Science, Nagoya, Japan, Piscataway, NJ:IEEE Service Center pp. 39-43, 1995.
[5]Eckhardt, K.; Arnold, J.G.; “Automatic Calibration of Distributed Catchment’s Model”,Journal of Hydrology, vol. 251, pp. 103-109,
2001.
[6]Gupta, H.V.; Sorooshian, S.; Yapo, P.O.; “Status of Automatic Calibration for Hydrologic Models,Comparison with Multi-level Expert Calibration”;Journal of Hydrologic Engineering, vol. 4, pp.135-143, 1999.
[7]Jain, S.K.; “Calibration of Conceptual Models for Rainfall-Runoff Simulation”, Hydrological Sciences, pp. 431-441, 1993.
[8]Kumar, D.N.; Reddy, M.J. “Multipurpose Reservoir Operation Using Particle Swarm Optimization”, Journal of Water Resource
Planning and Management, vol. 133, pp. 192-201,2007.
[9]Liu, H.; Abraham A.; “Calibration of Conceptual Models for Rainfall-Runoff Simulation”, Journal of Innovative Computing and Applications, pp.39-47, 2007.
[10]Mousavi, S.J; Abbaspour, K.C; Kamali, B.; Amini M; Yang, H.; “Uncertainty-Based Automatic Calibration of HEC-HMS Model
Using Sequential Uncertainty Fitting Approach”,Journal of Hydroinformatics, In Press,Uncorrected Proof, 2011.
[11]Moussa, R.; Chahinian, N.; “Comparison of Different Multi-Objective Calibration Criteria Using a Conceptual Rainfall-Runoff Model of Flood Events”, Journal of hydrology and Earth System Sciences, pp-519-535, 2009,doi:10.5194/hess-13-519-2009.
[12]Muleta, M.K.; Nicklow, J.W.; “Sensitivity and Uncertainty Analysis Coupled with Automatic Calibration for a Distributed Watershed Model”,Journal of Hydrology, vol. 306, pp. 127-145,2005.
[13]Nelder, J.A; Mead, R.; “A simplex method for function minimization”, Computer Journal, vol. 7, pp. 308-313, 1965.
[14]Parsopoulos, K.E; Vrahatis M.N.; “Recent Approaches to Global Optimization Problems through Particle Swarm Optimization”, Natural Computing, vol. 1, pp. 235-306, 2002.
[15]Scharffenberger, W.A.; Fleming, M.J.; “Hydrologic Modeling System HEC-HMS User’s Manual”, USACE, pp. 1-290, 2008.
[16]Sorooshian, S.; “Automatic Calibration of Conceptual Rainfall-Runoff Models; the Question of Parameter Observability and Uniqueness”,Water Resource Research, vol. 19, pp. 260-268,1983.
[17]Timothy, D.S.; Charles, S.M.; Kyle, E.K.; “Equations for Estimating Clark Unit Hydrograph Parameters for Small Rural Watersheds in Illinois” Water-Resources Investigations Report,2000.