موضوعات = ایمنی
مروری بر مطالعات ایمنی تقاطعات با استفاده از روش علم‌سنجی

دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1811-1834

10.22060/ceej.2021.19921.7286

علی توکلی کاشانی؛ علی میرهاشمی؛ سعیده امیری فر