کلیدواژه‌ها = نشت
بررسی عددی نشت از کانال های خاکی و مقایسه با اندازه گیری صحرایی

دوره 51، شماره 5، آذر و دی 1398، صفحه 843-864

10.22060/ceej.2018.14027.5538

فرزین سلماسی؛ رضا حسین زاده اصل؛ هادی ارونقی


مطالعه آزمایشگاهی کنترل نشت از پی های آبرفتی

دوره 42، شماره 1، شهریور 1389، صفحه 11-22

10.22060/ceej.2010.147

محمد صدقی‌اصل؛ حسن رحیمی؛ حسن خالقی