کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعیین تاخیر درپروژه های‌ ساخت مترو با روش چند معیاره فازی

دوره 51، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 143-156

10.22060/ceej.2018.13974.5524

حسنعلی مسلمان یزدی؛ محمدرضا مسلمان یزدی؛ عرفان محمدی