نویسنده = علی عسگری
تعداد مقالات: 4
3. برآورد اثر اندرکنش بین ترک‌های هیدرولیکی

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 707-722

10.22060/ceej.2020.16566.6277

علی عسگری؛ علی اکبر گلشنی