نویسنده = احسان درویشان
تشخیص خرابی در پل کابلی مبتنی بر ویژگی‌های مود تجربی مؤثر در تبدیل موجک تجربی

دوره 53، شماره 3، خرداد 1400، صفحه 1201-1222

10.22060/ceej.2020.16849.6368

حسین باباجانیان بیشه؛ غلامرضا قدرتی امیری؛ مسعود نکویی؛ احسان درویشان