موضوعات = اندرکنش آب و سازه
کاربرد آهک و نانو آهک در کنترل گسیختگی شیب جانبی کانال‌های خاکی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4459-4472

10.22060/ceej.2021.18360.6848

سعید نجارزاده؛ روزبه موذن زاده؛ سید حسین حسینی؛ خلیل اژدری