موضوعات = بهینه سازی سازه ها
مدلسازی آزمایشگاهی کابل‌‌های جدید در پل‌‌های کابلی جهت کاهش ارتعاش القایی ناشی از باد و باران

دوره 55، شماره 9، آذر 1402، صفحه 1787-1800

10.22060/ceej.2023.21521.7751

هانی باقی؛ علی گلصورت پهلویانی؛ محمد حسن رامشت؛ جعفر عسگری مارنانی؛ آرش میرعبداله لواسانی