موضوعات = هیدرولیک رسوب
تعداد مقالات: 14
تاثیر استفاده همزمان از المان شش پایه و سنگچین جهت کنترل آبشستگی و بررسی اقتصادی

دوره 52، شماره 8، آبان 1399، صفحه 1995-2010

10.22060/ceej.2019.15793.6032

محمد راشکی قلعه نو؛ مهدی اژدری مقدم؛ محمود شفاعی بجستان؛ حاظی محمد عظمت اله


بررسی آزمایشگاهی اثر تخلخل و زاویه موانع نفوذپذیر بر رسوب‌گذاری جریان غلیظ

دوره 52، شماره 6، شهریور 1399، صفحه 1455-1468

10.22060/ceej.2019.15394.5907

علیرضا جهانگیر؛ کاظم اسماعیلی؛ محمود فغفور مغربی