کلیدواژه‌ها = مدل فیزیکی
بررسی اثر لایه نازک بر ظرفیت باربری نهایی پی نواری واقع بر خاک ماسه‌ای

دوره 54، شماره 7، مهر 1401، صفحه 2681-2698

10.22060/ceej.2022.20657.7490

مرتضی عسکری؛ احد باقرزاده خلخالی؛ مسعود مکارچیان؛ نوید گنجیان