کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تثبیت پسماند خاک سنگ آهک در بتن خودتراکم و اثر آن بر خواص کارایی، مکانیکی و دوام

دوره 52، شماره 9، آذر 1399، صفحه 2339-2356

10.22060/ceej.2019.16143.6147

محمدامین حامدی راد؛ سید سجاد میرولد؛ مسعود عطاریان؛ محمد ابراهیم کیانی فر


بررسی وضعیت مدیریت پسماند در شهرک صنعتی چرمشهر و سالاریه با دیدگاه توسعه پایدار TBL و تحلیل سلسله مرتبی

دوره 46، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 77-90

10.22060/ceej.2014.331

فریدون غضبان؛ حسین وحیدی؛ سید مسعود طایفه؛ علی احمد زاده؛ سید وحید موسوی