نویسنده = رسول دانشفراز
تعداد مقالات: 8
1. مروری بر بررسی طراحی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزهای کنگره‌ای

دوره 53، شماره 11، بهمن 1400، صفحه 15-15

10.22060/ceej.2020.18568.6902

سلیم عباسی؛ رسول دانشفراز؛ محمدعلی لطف اللهی یقین؛ مهدی ماجدی اصل