نویسنده = محمد صدقی اصل
مدل آزمایشگاهی زهکشی جریان در شرایط تغذیه سطحی در خاک ماسه‌ای

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 4219-4230

10.22060/ceej.2020.18247.6808

منصور پرویزی؛ مسعود رابطی مقدم؛ جهانپور منفرد؛ محمد صدقی اصل


مطالعه آزمایشگاهی خصوصیات جریان درون مصالح متخلخل گردگوشه

دوره 49، شماره 2، مرداد 1396، صفحه 295-304

10.22060/ceej.2015.407

محمد باقر صلاحی؛ منصور پرویزی؛ محمد صدقی اصل