نویسنده = سید حسام مدنی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی خواص مکانیکی، فوتوکاتالیستی و واکنش زایی نانو ذرات اکسیدروی در محیط سیمانی

دوره 50، شماره 2، خرداد و تیر 1397، صفحه 257-268

10.22060/ceej.2017.12333.5194

سید حسام مدنی؛ امیر خاقانی بروجنی؛ امین پورجهانشاهی


4. توزیع ابعادی نانوسیلیس‌‌های پایروژنیک و سل‌‌های نانوسیلیس مورداستفاده در مصالح پایه سیمانی

دوره 47، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 153-163

10.22060/ceej.2015.480

سید حسام مدنی؛ علیرضا باقری؛ طیبه پرهیزکار؛ امیر مازیار رئیس قاسمی