نویسنده = مجید عطائی پور
برنامه رایانه ای تعیین محدوده بهینه استخراج زیرزمینی- GOUMA_CP

دوره 48، شماره 4، دی 1395، صفحه 475-490

10.22060/ceej.2015.369

سید محمد اسماعیل جلالی؛ مجید عطایی پور؛ کوروش شهریار؛ ابراهیم الهی زینی؛ وحید نیک بین