نویسنده = حمید صابری
بررسی ستون‌های دایره‌ای دو جداره فولادی پر شده با بتن تحت بار محوری فشاری

دوره 53، شماره 2، اردیبهشت 1400، صفحه 479-494

10.22060/ceej.2019.15430.5918

امیر مختاری؛ حمید صابری؛ وسام کلمی زاده؛ وحید صابری