نویسنده = شروین فقیهی راد
تعداد مقالات: 3
2. بررسی آزمایشگاهی میدان جریان ریزشی در سرریزهای پلکانی

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 21-21

10.22060/ceej.2021.18376.6856

عبدالله قاسمپور فرمی؛ محمدرضا کاویانپور؛ شروین فقیهی راد