نویسنده = سیدفتح اله ساجدی
بررسی تاثیر میزان سنگدانه‌ها بر خواص بتن خودتراکم

دوره 55، شماره 7، مهر 1402، صفحه 1419-1448

10.22060/ceej.2023.22063.7893

سیدفتح اله ساجدی؛ علیرضا دادپور؛ رضا بصیری


بهینه سازی زمان و هزینه در استقرار سکونت گاه های اسکان موقت پس از بحران

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 1003-1014

10.22060/ceej.2017.13055.5318

سیدفتح اله ساجدی؛ سیدحمید هاشمی؛ سیدمحسن کالوندی