نویسنده = علی حسین زاده دلیر
تعداد مقالات: 6
مدل‌سازی تنش خاک در سدهای خاکی با روش‌های هوش مصنوعی و تعیین ویژگی‌های موثر

دوره 54، شماره 1، فروردین 1401، صفحه 14-14

10.22060/ceej.2021.18682.6925

حسین حکیمی خانسر؛ چواد پارسا؛ علی دلیر حسین زاده؛ جلال شیری


بررسی خصوصیات جریان و پارامترهای فشار پرش هیدرولیکی آزاد و مستغرق در حوضچه‌های آرامش USBR

دوره 53، شماره 10، دی 1400، صفحه 2-2

10.22060/ceej.2020.17791.6676

سید نصراله موسوی؛ داود فرسادی زاده؛ فرزین سلماسی؛ علی حسین زاده دلیر