همکاران دفتر نشریه

مدیر اجرایی

سجاد کیانی

کارشناس ارشد ، دبیر اجرایی نشریه علمی - پژوهشی امیرکبیر

journal@aut.ac.ir