تاثیر مواد کاهنده نفوذ بر نفوذپذیری و مقاومت بتن با آزمون‌های "محفظه استوانه‌ای" و "پیچش"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره،) قزوین، ایران

2 دکتری سازه، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران،

3 دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

عوامل آسیب‌زا با نفوذ به داخل بتن باعث کاهش دوام آن می‌شوند. بنابراین آگاهی از میزان نفوذپذیری بتن دارای اهمیت می باشد. امروزه مواد افزودنی کاهنده نفوذ بتن بطور گسترده در ساخت انواع سازه‌های بتنی مانند مخازن ذخیره آب استفاده می‌شوند. در این تحقیق، به تأثیر عواملی چون مقدار سیمان، نسبت آب به سیمان، اثر مواد کاهنده نفوذ، سن بتن و همچنین ارتباط مقاومت سطحی و فشاری بتن با نفوذ آب سطحی به داخل بتن پرداخته شده است. نمونه‌های مکعبی بتنی با رده‌های مقاومتی ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ مگاپاسکال و سنین 7، 28 و 90 روزه تهیه شده‌اند. در نمونه‌ها، کاهنده‌های نفوذ مانند واترپروف، میکروسیلیس و مزوکریت استفاده شده است. با بکارگیری روش‌های پیچش، محفظه استوانه‎ای و جک بتن شکن اقدام به بررسی مقاومت سطحی، نفوذپذیری و مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی شده و ارتباط آن‎ها با هم بررسی گردید. همچنین درصد حجمی منافذ نفوذپذیر مطابق با استاندارد ASTM C642-06 اندازه‎گیری و از آن به عنوان معیاری برای سنجش نفوذپذیری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین کاهش نفوذ به ترتیب در نمونه‌های بتنی حاوی واترپروف، میکروسیلیس، مزوکریت و بدون افزودنی بوده و مقدار آن از 5 تا 20 میلی‌لیتر متغیر است. با کاهش نفوذپذیری، مقاومت سطحی از 6 تا 15 مگاپاسکال و مقاومت فشاری بتن‌ها از 15 تا 55 مگاپاسکال افزایش یافته است. همچنین می‌توان با استفاده از معادله‌های رگرسیونی ارائه شده و بکارگیری هر یک از مؤلفه‌های مقاومت فشاری و سطحی نمونه‌های بتنی، حجم آب نفوذی به درون نمونه‎های بتنی را با دقت مناسبی پیش‎بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of penetration reducing materials on concrete permeability and strength with "cylindrical chamber" and "torsion" tests

نویسندگان [English]

  • Majid Parhizkari 1
  • Ali Saberi Vaezaneh 2
  • Mahmood Naderi 3
1 Ph.D, Student of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
2 Ph.D Student, Department of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Department of civil engineering, Faculty of engineering, International Imam Khomeini university, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Harmful materials penetrate the concrete and reduce its durability. Therefore, knowing the permeability of concrete is essential. Today, concrete penetration reducing additives are widely used to construct various concrete structures such as water storage tanks. This paper discusses the effect of factors such as the amount of cement, water to cement ratio, penetration reducing materials, concrete age, and the relation between surface strength, compressive strength, and surface water penetration into the concrete. Concrete cube samples are prepared with the strength of 25, 30, 35, and 40 MPa and ages of 7, 28, and 90 days. Permeation reducers such as waterproof, micro silica, and mezocret have been used in the samples. Using the torsion method with a cylindrical chamber device and a concrete breaker jack, the surface strength, permeability, and compressive strength of concrete specimens have been measured, and their relation with each other has been investigated. Also, the volume percentage of permeable pores was calculated according to ASTM C642-06. This standard was used as a criterion for measuring permeability. The results show that the highest permeability reduction is for waterproof, micro silica, mezocret, and without additive concrete samples, respectively, and its amount varies from 5 to 20 ml. Despite the complex structure of penetration reducing materials, it is possible to predict the water penetrating volume into the concrete specimens with appropriate accuracy by obtaining compressive and surface strength of concrete specimens and using the proposed regression equations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Twist-off
  • Cylindrical Chamber
  • Permeability
  • Mezukret
  • Water Proof