تاثیر مواد کاهنده نفوذ بر نفوذپذیری و مقاومت بتن با آزمون‌های "محفظه استوانه‌ای" و "پیچش"

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

چکیده

عوامل آسیب‌زا با نفوذ به داخل بتن باعث کاهش دوام آن می‌شوند. بنابراین آگاهی از میزان نفوذپذیری بتن دارای اهمیت می‌باشد. امروزه مواد افزودنی کاهنده نفوذ بتن به طور گسترده در ساخت انواع سازه‌های بتنی مانند مخازن ذخیره آب استفاده می‌شوند. در این تحقیق، به تأثیر عواملی چون مقدار سیمان، نسبت آب به سیمان، اثر مواد کاهنده نفوذ، سن بتن و همچنین ارتباط مقاومت سطحی و فشاری بتن با نفوذ آب سطحی به داخل بتن پرداخته شده است. نمونه‌های مکعبی بتنی با رده‌های مقاومتی ۲۵، ۳۰، ۳۵ و ۴۰ مگاپاسکال و سنین 7، 28 و 90 روزه تهیه شده‌اند. در نمونه‌ها، کاهنده‌های نفوذ مانند واترپروف، میکروسیلیس و مزوکریت استفاده شده است. با به کارگیری روش­ های پیچش، محفظه استوانه‎ ای و جک بتن‌شکن اقدام به بررسی مقاومت سطحی، نفوذپذیری و مقاومت فشاری نمونه‌های بتنی شده و ارتباط آن‎ها با هم بررسی گردید. همچنین درصد حجمی منافذ نفوذپذیر مطابق با استاندارد ASTM C642-06 اندازه‎گیری و از آن به عنوان معیاری برای سنجش نفوذپذیری استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که بیشترین کاهش نفوذ به ترتیب در نمونه‌های بتنی حاوی واترپروف، میکروسیلیس، مزوکریت و بدون افزودنی بوده و مقدار آن از 5 تا 20 میلی‌لیتر متغیر است. با کاهش نفوذپذیری، مقاومت سطحی از 6 تا 15 مگاپاسکال و مقاومت فشاری بتن‌ها از 15 تا 55 مگاپاسکال افزایش یافته است. همچنین می‌توان با استفاده از معادله‌های رگرسیونی ارائه شده و به کارگیری هر یک از مؤلفه‌های مقاومت فشاری و سطحی نمونه‌های بتنی، حجم آب نفوذی به درون نمونه‎ های بتنی را با دقت مناسبی پیش ‎بینی نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of penetration-reducing materials on concrete permeability and strength with "cylindrical chamber" and "Twist-off" tests

نویسندگان [English]

  • Majid Parhizkari
  • Ali Saberi Vaezaneh
  • Mahmood Naderi
Ph.D, Student of Civil Engineering, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Harmful materials penetrate the concrete and reduce its durability. Therefore, knowing the permeability of concrete is essential. Today, concrete penetration-reducing additives are widely used to construct various concrete structures such as water storage tanks. This paper discusses the effect of factors such as the amount of cement, water-to-cement ratio, penetration-reducing materials, concrete age, and the relation between surface strength, compressive strength, and surface water penetration into the concrete. Concrete cube samples are prepared with the strength of 25, 30, 35, and 40 MPa and ages of 7, 28, and 90 days. Permeation reducers such as waterproof, micro silica, and mezocret have been used in the samples. Using the torsion method with a cylindrical chamber device and a concrete breaker jack, the surface strength, permeability, and compressive strength of concrete specimens have been measured, and their relation with each other has been investigated. Also, the volume percentage of permeable pores was calculated according to ASTM C642-06. This standard was used as a criterion for measuring permeability. The results show that the highest permeability reduction is for waterproof, micro silica, mezocret, and without additive concrete samples, respectively, and its amount varies from 5 to 20 ml. Despite the complex structure of penetration-reducing materials, it is possible to predict the water penetrating volume into the concrete specimens with appropriate accuracy by obtaining the compressive and surface strength of concrete specimens and using the proposed regression equations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Twist-off
  • Cylindrical Chamber
  • Permeability
  • Mezukret
  • Water Proof
[1] M. Liang, K. Feng, C. He, Y. Li, L. An, W. Guo, A meso-scale model toward concrete water permeability regarding aggregate permeability, Construction and Building Materials, 261 (2020) 120547.
[2] A. Akkaya, İ.H. Çağatay, Investigation of the density, porosity, and permeability properties of pervious concrete with different methods, Construction and Building Materials, 294 (2021) 123539.
[3] W. Xue, H. Zhang, H. Li, W. Xu, Effect of early age loading on the subsequent mechanical and permeability properties of concrete and its mechanism analysis, Journal of Materials Research and Technology, 14 (2021) 1208-1221.
[4] N. Fanaie, S. Aghajani, E.A. Dizaj, Theoretical assessment of the behavior of cable bracing system with central steel cylinder, Advances in structural engineering, 19(3) (2016) 463-472.
[5] E. Jahanbakhti, N. Fanaie, A. Rezaeian, Experimental investigation of panel zone in rigid beam to box column connection, Journal of Constructional Steel Research, 137 (2017) 180-191.
[6] M. Dashtibadfarid, M. Afrasiabi, Low-permeability concrete: Water-to-cement ratio optimization for designing drinking water reservoirs, Int. J. Innov. Eng. Sci, 2 (2017) 20-24.
[7] P. Halamickova, R.J. Detwiler, D.P. Bentz, E.J. Garboczi, Water permeability and chloride ion diffusion in Portland cement mortars: relationship to sand content and critical pore diameter, Cement and concrete research, 25(4) (1995) 790-802.
[8] L. Kong, Y. Ge, Mechanism study of effect of coarse aggregate size on permeability of concrete, ACI Materials Journal, 112(6) (2015) 767.
[9] H. Liu, G. Luo, H. Wei, H. Yu, Strength, permeability, and freeze-thaw durability of pervious concrete with different aggregate sizes, porosities, and water-binder ratios, Applied Sciences, 8(8) (2018) 1217.
[10] I.G. Amadi, K.I. Amadi-Oparaeli, Effect of admixtures on strength and permeability of concrete, The International Journal of Engineering and Science, 7(7) (2018) 1-7.
[11] Y. Yuan, Y. Chi, Water permeability of concrete under uniaxial tension, Structural Concrete, 15(2) (2014) 191-201.
[12] M.B.A. Houaria, M. Abdelkader, C. Marta, K. Abdelhafid, Comparison between the permeability water and gas permeability of the concretes under the effect of temperature, Energy Procedia, 139 (2017) 725-730.
[13] D. fur Normung, Testing Concrete: Testing of Hardened Concrete (Specimens Prepared in Mould) DIN 1048 Part 5 1991, in, Germany, 1991.
[14] B. Standard, Testing hardened concrete, Compressive Strength of Test Specimens, BS EN,  (2009) 12390-12393.
[15] M. Hassani, K. Vessalas, V. Sirivivatnanon, D. Baweja, Influence of permeability-reducing admixtures on water penetration in concrete, ACI Mater. J, 114 (2017) 911-922.
[16] M. Naderi, Determine of concrete, stone, mortar, brick and other construction materials permeability with cylindrical chamber method, Registration of Patent in Companies and industrial property Office,  (2010).
[17] A. Mardani-Aghabaglou, A. Nematzadeh, E. Geven, Effect of utilization of different type of mineral admixture on fresh and hardened properties of cementitious systems, Sakarya University Journal of Science, 23(2) (2019) 213-223.
[18] R. Ramkrishnan, B. Abilash, M. Trivedi, P. Varsha, P. Varun, S. Vishanth, Effect of mineral admixtures on pervious concrete, Materials Today: Proceedings, 5(11) (2018) 24014-24023.
[19] B.B. Jindal, D. Singhal, S. Sharma, J. Parveen, Enhancing mechanical and durability properties of geopolymer concrete with mineral admixture, Computers and concrete, 21(3) (2018) 345-353.
 
[20] S. Kate, P. Jamale, To investigate the effect of permeability properties on hsc using different mineral admixture, J Adv Sch Res Allied Educ, 15(2) (2018) 314-318.
[21] X. Cui, J. Zhang, D. Huang, Z. Liu, F. Hou, S. Cui, L. Zhang, Z. Wang, Experimental study on the relationship between permeability and strength of pervious concrete, Journal of Materials in Civil Engineering, 29(11) (2017) 04017217.
[22] M. Naderi, Assessing the in situ strength of concrete, using new twist-off method,  (2006).
[23] M. Naderi, R. Shibani, New Method for Nondestructive Evaluation of Concrete Strength, Aust, J. Basic Appl. Sci, 7(2) (2013) 438-447.
[24] M. Naderi, Using twist-off method for measuring surface strength of concretes cured under different environments, Journal of Materials in Civil Engineering, 23(4) (2011) 385-392.
[25] M. Naderi, A. Saberi Varzaneh, Determination of Compressive and Flexural Strengths of In-situ Pozzolanic Concrete Containing Polypropylene and Glass Fibers Using" Twist-off" Method, Modares Civil Engineering journal, 20(5) (2020) 117-129.
[26] M. Naderi, A. Esmaeli, A. Saberi Varzaneh, Assessment of the application, Journal of Structural and Construction Engineering, 8(3) (2021) 23-41.
[27] A.S. Varzaneh, M. Naderi, Numerical and experimental study of semi-destructive tests to evaluate the compressive and flexural strength of polymer-modified mortars and their adhesion to the concrete substrate, Revista Romana de Materiale, 50(4) (2020) 537-544.
[28] A. Saberi Vaezaneh, M. Naderi, The effect of initial compression on the interface of repair/concrete and the evaluation of the compressive strength of mortars, Journal of Structural and Construction Engineering, 9(5) (2022).
[29] A.S. Varzaneh, M. Naderi, Determination of shrinkage, tensile and compressive strength of repair mortars and their adhesion on the concrete substrate using" twist-off" and" pull-off" methods, Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Civil Engineering, 45(4) (2021) 2377-2395.
[30] A. Saberi Varzaneh, M. Naderi, The effects of pre-compress on the mortar/concrete bond and their in-situ compressive strength using “pull-off” and “twist-off” methods, International Journal of Advanced Structural Engineering, 12(1) (2022) 571-589.
[31] V.A. Saberi, M. Naderi, Investigation of In-Situ Compressive Strength of Fiber-Reinforced Mortar and the Effect of Fibers on the Adhesion of Mortar/Steel, Advanced design and manufacturing technology,14(2) (2021) 37-48.
[32] A.S. Varzaneh, M. Naderi, Using" twist-off" and" pull-off" tests to investigate the effect of polypropylene fibers on the bond of mortar/concrete and to evaluate their in-situ compressive strength, Amirkabir Civil Engineering Journal, 23(6) (2021) 47-58.
[33] M. Naderi, M. Nasiri, A. Saberi Vaezaneh, Evaluation of surface strength of self-compacting concrete under shrinkage and magnesium sulfate using" twist-off" method, Journal of Structural and Construction Engineering, 9(6) (2022) 1-17.
[34] A.S. Varzaneh, M. Naderi, The effects of pre-compress on the mortar/concrete bond and their in-situ compressive strength using “pull-off” and “twist-off” methods, International Journal of Advanced Structural Engineering, 12(1) (2022) 571-589.
[35] A.S. Varzaneh, M. Naderi, syudy of bond strength between fiber-Reinforcedmortar steel & their mechanical properties using push-out, "twist-off"& "pull-off" methods.Revista Română de Materiale, 51(2) (2021) 228-238.
[36] A. ASTM C642, Standard test method for density, absorption, and voids in hardened concrete, ASTM, ASTM International,  (2013).
[37] B. EN, 12390-3 Testing Hardened Concrete: Compressive Strength of Test Specimens; 17/30360096 DC, BSI: London, UK,  (2009).
 
[38] A. International, ASTM C136-01, Standard Test Method for Sieve Analysis of Fine and Coarse Aggregates, ASTM International, West Conshohocken, PA,  (2001).
[39] C. ASTM, Standard test method for density, relative density (specific gravity), and absorption of fine aggregate,  (2012).
[40] A. Standard, C128-12, Standard Test Method for Density, Relative Density (Specific Gravity), and Absorption of Fine Aggregate, ASTM International, West Conshohocken, PA,  (2012).
[41] G.R. Mass, Proportioning Mass Concrete a Incorporating Pozzolans Using ACI 211. 1, Concrete International, 4(8) (1982) 48-55.
[42] ASTM, ASTM C1202: Standard test method for electrical indication of concrete's ability to resist chloride ion penetration, American Social Test. Materials, 4(2) (2012) 1-8.
[43] ASTM, ASTM C494: Standard specification for chemical admixtures for concrete, in, ASTM West Conshohocken, PA, USA, 2005.