موضوعات = مخازن سدها
ساختار سرعت در جریان چگال میانگذر

دوره 52، شماره 10، دی 1399، صفحه 2607-2620

10.22060/ceej.2019.15923.6084

محدثه صادقی عسکری؛ مهدی قمشی


بررسی آزمایشگاهی فرآیند ته‌نشینی رسوبات معلق در مخزن سد کرخه

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 327-340

10.22060/ceej.2018.13490.5420

میلاد خواستار بروجنی؛ حسین صمدی بروجنی؛ روح الله فتاحی؛ مرضیه قاسمی؛ سیده آرزو نقشبندی؛ مهرداد حیدری