موضوعات = کاربرد شبکه عصبی در ژئو تکنیک
تعداد مقالات: 5
2. آنالیز حساسیت جامع در پیش بینی نشست سطحی ناشی از فرآیند تونل‌سازی مکانیزه

دوره 53، شماره 6، شهریور 1400، صفحه 15-15

10.22060/ceej.2020.17432.6558

لیلا نیک اختر؛ شکراله زارع؛ حسین میرزائی نصیرآباد