موضوعات = حمل و نقل بار
برآورد ایجاد بار گروه‌های بار توسط مدل روندگرای خطی در نواحی ترافیکی ایران

دوره 54، شماره 8، آبان 1401، صفحه 3041-3066

10.22060/ceej.2022.20385.7409

حمیدرضا نجفی؛ خشایار خاوریان؛ لعیا حسین رشیدی؛ محمد اربابی؛ امیر صمیمی