موضوعات = شبکه های عصبی
به کارگیری الگوریتم‌های فرا ابتکاری نوین برای بهره‌برداری تک هدفه از مخزن سد امیرکبیر

دوره 54، شماره 6، شهریور 1401، صفحه 2173-2188

10.22060/ceej.2021.18971.7012

ابوالفضل بنی اسدی مقدم؛ حسین ابراهیمی؛ عباس خاشعی سیوکی؛ ابوالفضل اکبرپور


یافتن محل دو نشت همزمان در شبکه توزیع آب با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی پیش خور ترکیبی

دوره 54، شماره 5، مرداد 1401، صفحه 1965-1982

10.22060/ceej.2021.20017.7316

حمیده فلاحی؛ محمدرضا جلیلی قاضی زاده؛ بابک امین نژاد؛ جعفر یزدی