کلیدواژه‌ها = بارگذاری چرخه‌ای
تاثیر خاموت دورپیچ مستطیلی بر ظرفیت باربری تیر بتن آرمه تحت بار چرخه‌ای

دوره 52، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 135-154

10.22060/ceej.2018.14615.5698

مجتبی لبیب زاده؛ فرهاد بستان شیرین؛ امین خواجه دزفولی