کلیدواژه‌ها = آلاینده فلز سنگین
ارزیابی تاثیر آلاینده‌های فلز سنگین سرب و روی بر نشست‌پذیری خاک رسی‌ماسه‌دار

دوره 51، شماره 2، خرداد و تیر 1398، صفحه 341-350

10.22060/ceej.2018.13499.5425

علیرضا نگهدار؛ مینو نیک قلب پور؛ محمدرضا شعبانیان؛ نرمین قدیمی اردبیلی


تاثیر آلاینده فلز سنگین بر پارامتر‌های مقاومت برشی خاک رسی ماسه‌دار

دوره 50، شماره 5، آذر و دی 1397، صفحه 835-844

10.22060/ceej.2017.12869.5287

علیرضا نگهدار؛ محمدرضا شعبانیان؛ مینو نیک قلب پور